Sağlık
  • 11.5.2019 11:40

"Acı badem macunu’ diye ölüm satıyorlar

Datça Belediyesi’nin web sitesini kopyalayarak çakma acı badem macunu satan çete şimdi de sahte profesörleri referans gösterip insan hayatıyla oynuyor.

Muğla’nın Datça Belediyesi’nin WEB sitesini 2 yıl önce kopyalayıp belediye başkanı adına acı badem macunu satan şebeke bu kez sosyal medyaya el attı. Akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla Facebook ve Instagram’da reklam yapan zanlılar, kullanıcıların linke tıklamasını sağlıyor. Satış sayfasına yönlendirilenler, 1’i ABD’li 2 profesör, 1 operatör ve 1 uzman doktorun macunu öven yorumuyla karşılaşıyor.

Şifa değil, zehir saçıyor

Datça Belediyesi, geleneksel ‘acı badem macunu’ diye bir ürünlerinin olmadığını belirtilerek şu uyarıyı yaptı: “Araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır.”

Hayalet doktorlar

AKŞAM, söz konusu doktorlarla Türkive ve ABD’deki çalıştıkları sağlık kurumlarını araştırdı. Ancak hastanelerin de doktorların da sahte olduğu tespit edildi. Satış sitesinde 7/24 hizmette olduğu belirtilen İstanbul’a ait telefon numarasına ulaşılamıyor. Sayfadaki ‘sipariş ver’ butonuna tıklandığında ise ürünler sorunsuz şekilde satın alıyor.

DATÇA BELEDİYESİNİN “DATÇA ACI BADEM MA­CU­NU” MÜ­CA­DE­LESİNDEKİ SON GELİŞMESİ

MUĞLA'nın Datça Belediyesi'nce ilçenin adı kullanılarak, akciğer rahatsızlıklarını tedavi ettiği iddiasıyla sosyal medya ortamında satışa sunulan 'acı badem macunu'na karşı uyarı yapıldı. 
Datça Belediyesi tarafından bir süre önce 'Sigaraların zararlı etkilerinden kurtulun', 'Bu yöntem akciğerleri temizliyor' sloganıyla ilçe merkezinde boş arsa adres gösterilerek, sosyal medyadan 'Datça acı badem macunu' satışı yapan kişilere yönelik hukuki mücadele başlatılmıştı. Var olmayan imalathanede üretimi yapıldığı yalanıyla internette bir site üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüpheliler, bu kez doğrudan 'Datça Belediyesi'nin adını kullandı. 'Sadece Datça Belediyesi satıyor, kullanan sigarayı bırakıyor' sloganı ve Yavuz Bingöl ile Arif Susam gibi ünlü sanatçıların bu yöntemle akciğerlerini temizledikleri ileri sürülerek, satış yapıldığının tespit edilmesi üzerine Datça Belediyesi, harekete geçti. Belediye, web sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, bu gibi 'uydurma' ürünlere aldanılmaması konusunda uyardı.
'BÖYLE BİR ÜRÜN YOK
Açıklamada, Datça'da geleneksel 'acı badem macunu' isimli herhangi bir ürünün bulunmadığına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:
"Akciğer rahatsızlığı olan, kanser hastası olan vatandaşlarımızın duygularını sömüren reklamlar ile satış yapan bu şarlatanları kınıyoruz. Sosyal medya ve ulusal basına yaptığımız açıklamalara rağmen bu uydurma ürün hakkında bilgi almak ve satın almak için belediyemize telefonlar yağmaktadır. İlk başlarda İstanbul merkezli bir firma tarafından üretilen, hakkında 'Onlarca yıldır gizli bir formül ile ilçemizde bir aile tarafından üretildiği, mucizevi etkileri olduğu' hikayesi ile piyasaya sürülen, internet üzerinden satılmaya başlanan uydurma, 'Datça Acıbadem Macunu' sosyal medyanın gücü ile önü alınamaz bir üne ulaştı. Talebin çok fazla olması sebebiyle yerli üreticilerimizin de bu rüzgara kapılarak aynı isimle ya da 'Acıpayam macunu', 'Payam macunu' gibi isimler ile benzerlerini üretmeye başlamış olduğunu üzülerek izlemekteyiz. Yerli üreticilerimizin de bu yalana daha fazla ortak olmamalarını, Datça bademlerinin marka değerinin yıpratılmasına müsaade etmemelerini beklemekteyiz."
 

'ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR'
Bu ve benzeri isimli ürünlerin özellikle Facebook ve Instagram'da sponsorlu paylaşımlar yapılarak, Datça Belediyesi'nin de isim ve logolarının kullanıldığı belirtilen açıklama şöyle sürdürüldü:
"Datça Belediyesi onaylı' ifadeleri ile satışının yapıldığı tespit edilmiştir. Benzer satışların popüler isimlerin kullanıldığı TV reklamları ile satıldığı haberlerini de dikkatle takip etmekteyiz. Mesir macunu, kuvvet macunu, padişah macunu gibi kültürel varlıklarımız, damak tadımıza hitap eden geleneksel ürünlerimiz elbette bulunmakta. Fakat dikkat edilmesi gereken husus bu ürünlerin hastalıkları mucizevi şekilde iyileştireceği yalanlarına itibar edilmemesidir. Çünkü bitkisel bir ürün hiçbir tıbbi tedavinin tek başına bir alternatifi olamaz. İlçemizin acıbademi ve acıbadem macunu geleneksel ve meşhur değildir. Ne Datça Belediyesi'nin ne de başka bir belediyenin ülkemizde üretilen bir ürüne onay verme yetkisi bulunmamaktadır. Acıbadem ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik çalışmaların tamamı taranmış ve akciğer rahatsızlıkları üzerine ispatlanmış olumlu bir etkisi bulunamamıştır. Aksine yaptığımız araştırmalar sonucunda zerdali çekirdeği, kayısı çekirdeği ve acı bademin yüksek miktarda tüketiminin ölümle sonuçlanabileceği gerçeğine ulaşılmıştır. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığımız başvurular ve açtığımız davalar ile yasal mücadelemiz sürmektedir."

Sebiha ARSLAN : Geçtiğimiz aylarda Datça Be­le­di­ye­si'nin web si­te­si­ni bi­re­bir kop­ya­la­yıp, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Gür­sel Uçar'ın is­mi­ni kul­la­na­rak, "Acı­ba­dem Ma­cu­nu­nu" sa­tı­şa sunmuşlardı .Ma­cu­nun fay­da­la­rı için; si­ga­ra­yı bı­rak­tır­dı­ğı, ra­hat­sız­lık­la­ra iyi gel­di­ği id­di­asıy­la acı­ba­dem ma­cu­nu işine gir­ip,Datça'nın kendi si­te­sin­de bu­lun­ma­yan se­çe­nek­le­rin, sahte si­te­de yer al­dı­ğı gö­rül­müştü.Bu duruma tepkisiz kalmayan Başkan Uçar vatandaşların kandırılmaması ve mağdur olmaması için gerekli mercilere suç duyurusunda bulunup hukuki süreç başlatmıştı.

Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mu'na “Datça Acı Badem Ma­cu­nu” mar­ka­sı­nın tes­ci­li için ya­pı­lan iki baş­vu­ru­yu tes­pit edip ya­yı­ma iti­raz baş­vu­ru­sun­da bu­lun­up,İti­raz­ so­nu­cu tes­cil baş­vu­ru­la­rın­dan bi­ri­si­nin iptal edil­di­ği­ni bilgisi verildi  .
Datça Belediyesi konuyla alakalı şu cümleleri söyledi.''

İlçe­mi­zin ge­le­nek­sel ürü­nüy­müş gibi pa­zar­la­nan, astım, koah, kan­ser vb. has­ta­lık­la­rı iyi­leş­ti­rdi­ği vaat edi­len “Datça Acı Badem Ma­cu­nu” isim­li ürün kar­şı­sın­da ver­di­ği­miz mü­ca­de­le önem­li bir ka­za­nım elde ettik.

İlçe­mi­zin ba­de­mi­nin meş­hur ol­du­ğu­nu bilen ve bu ne­den­le ürün is­min­de il­çe­mi­zin adını kul­la­na­rak halkı kan­dır­ma­ya ça­lı­şan ki­şi­le­re karşı mü­ca­de­le ede­ce­ği­mi­ze, işin pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğı­mı­za söz ver­miş­tik. Baş­lat­tı­ğı­mız hu­ku­ki sü­reç­le­ri adım adım açık­la­mış­tık.

Bu sü­reç­le­rin içe­ri­sin­de Türk Pa­tent ve Marka Ku­ru­mu'na “Datça Acı Badem Ma­cu­nu” mar­ka­sı­nın tes­ci­li için ya­pı­lan iki baş­vu­ru­yu tes­pit edip ya­yı­ma iti­raz baş­vu­ru­sun­da bu­lun­muş­tuk. İti­raz­la­rı­mız so­nu­cu tes­cil baş­vu­ru­la­rın­dan bi­ri­si­nin iptal edil­di­ği­ni öğ­ren­miş bu­lun­mak­ta­yız. Daha önce de söy­le­di­ği­miz gibi il­çe­mi­zin marka de­ğe­ri­nin ko­run­ma­sı adına ge­re­ken mü­ca­de­le­yi azim­le sür­dü­re­ce­ğiz.
Bu sü­reç­te Datça Hal­kı­nı ve Es­na­fı­nı da du­yar­lı­lı­ğa davet edi­yo­ruz. On­lar­ca yıl­dır ata­la­rı­mı­zın bu top­rak­lar­da zor şart­lar­da dik­ti­ği, bü­yüt­tü­ğü, lez­ze­tiy­le, ka­li­te­siy­le dünya mar­ka­sı ha­li­ne ge­tir­di­ği “Datça Ba­de­mi”nin iti­ba­rı­nın ko­run­ma­sı he­pi­mi­zin gö­re­vi­dir'' dedi

Yorumlar (1)

  • - CUMHUR

    Acı bademin özelliği tıpkı erik çekirdeğinde olduğu gibi arsenikten geliyorsa kanser tedavisinde kullanılan kemoterapiden farkı yok; kanser olmayanlara kanser tedavisi uygulamak bir işkencedir bunu çekmek istiyorsunuz öyle pahalı badem aramayın doğada aynı işi gören bedava zakkum var bol bol zıkkımın kökünü yiyin daha şifalı. !

Yorum Yazın

İLGİLİ HABERLER