Gündem
  • 27.6.2014 18:42

Bu da CHP'nin Kürt paketi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun sunduğu tasarıda "Toplumsal Mutabakat Komisyonu'nun kurulması" ve "Ortak Akıl Heyeti" önerileri yer alıyor.

Hükümetin bu hafta açıkladığı ve çözüm sürecinde yeni yol haritalarını da içeren tasarıya CHP ’den jet yanıt geldi. CHP, hükümetin "Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi" isimli tasarısına karşılık bugün Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu eliyle TBMM Başkanlığı’na “Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyeti Kurulması Hakkında Kanun Teklifi”ni sundu.

Teklifi Meclis’e sunduktan sonra bir basın açıklaması yapan Tanrıkulu “ Türkiye ve Ortadoğu’daki son gelişmeler, Kürt sorununun ertelenemez, savsaklanamaz bir sorun olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Ancak bu sorunun çözümü, otuz yıllık süreçte yaşanan toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı gidermeden mümkün değildir” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde dört siyasal partinin temsil ettiği dört farklı yaklaşımın Kürt sorunun çözümü konusunda ortaklaştırılmasının kalıcı barışı mümkün kılacağını belirten Tanrukulu “Bu amaçla Toplumsal Mutabakat Komisyonu’nun kurulması ve bu komisyona sivil alanda, TBMM ile koordineli halde çalışacak “Ortak Akıl Heyeti” önerimizi kanun teklifi olarak TBMM Başkanlığı’na sunmuş bulunmaktayız” dedi.

CHP’nin yeni Kürt paketinde teklif ettiği yol haritası ve kanun teklifinin detayları ise şöyle:

GENEL GEREKÇE
Türkiye’de Kürt sorunu ve bunun önemli bir boyutu olan silahlı çatışma ve terör yöntemleri binlerce yurttaşımızın ölümüne neden olmuştur. Bu sorun ülkemiz gündeminin üst sıralarını işgal etmeye halen devam etmektedir. Bunun sonucunda ülkemizin beşeri ve ekonomik kaynakları heba olmakta ve iletişimsizlik beraberinde toplumsal gerilim ve kutuplaşmayı getirmektedir.

Cumhuriyet tarihi Kürt/terör sorununu salt güvenlik eksenli politikalarla çözülemeyeceğinin kanıtlarıyla doludur. Genelkurmay Başkanlığı’nın verilerine göre, 1984 ile 2009’un Nisan ayı arasında tam 11 bin 735 güvenlik görevlisi ile 30 bine yakın PKK mensubu ve binlerce sivil yurttaşımız hayatlarını kaybetmişlerdir. Faili meçhul cinayetlere kurban gidenler ile kayıpların sayısı bu rakamlara dâhil değildir.

Sadece güvenlik eksenli politikaların bu sorunları çözemediği acı tecrübelerle aşikâr hale gelmiştir. Başka seçeneklerin hayata geçirilmesi, ertelenemeyecek bir ihtiyaç olarak önümüzde durmaktır. Bu bağlamda, siyasi alanın toplumsal barışı sağlayacak demokratik bir çözüm için yeniden düzenlenmesi ve yeni araçların devreye sokulması gerekmektedir.

Bugüne kadar değişik Hükümetler döneminde yapılan çalışmalar istenilen sonuçları tam olarak vermemiştir. Bu olumsuz durumun esas nedeni, siyasi çözümün sadece Hükümetlerin işi olarak görülmesi ve TBMM’nin yeterli ölçüde sorumluluk üstlenmemiş olmasıdır. Bu, sorunun kapsayıcılığıyla bağdaşmayan bir yaklaşımdır.

Ülkenin önemli ve bütün toplumu ilgilendiren sorunlarının çözümünün asli adresi TBMM’dir. Kürt sorununun çözümü ulusal mutabakat gerektirmektedir. Ulusal irade TBMM’de temsil edildiğine göre, ulusal mutabakatın oluşacağı yer de TBMM’dir.

Toplum, kutuplaşmanın ve gerginliğin sürekli artmasına yol açan çözümsüzlük ortamından kurtulmak ve insanlarımızın artık yaşamlarını yitirmeyeceği, barış, huzur, güven ve güvenliği sağlayacak bir çözümü görmek istemektedir.

Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren temel bir konuda çalışma başlatarak uzlaşma arayışına giren TBMM’nin Kürt meselesinde benzer bir çalışma içinde olmaması/olamaması, izah ve kabul edilebilir bir durum değildir.

Bu mülahaza ve nedenlerle Kürt meselesinde, TBMM denetiminde bir süreç ve mekanizma oluşturulması ertelenemez bir aşamaya gelmiştir. Kanun Teklifimizin amacı; siyasi partiler arasında doğrudan ve sürekli bir diyalog imkânı yaratmaya; görüş ve yaklaşım farklılıklarını asgarî düzeye indirmeye ve siyasetin dilini uzlaşma ve demokratik çözüm temeline oturtmaya çalışmaktır. Böylece bu meselenin; siyasi partiler arasında polemik, yıpratma, üstünlük ve yenilgi konusu olmaktan çıkarılacağını umut ediyoruz.

Önerimiz, TBMM bünyesinde bir “Toplumsal Mutabakat Komisyonu” ile sivil alanda, TBMM ile bağlantılı ve koordineli şekilde faaliyet gösterecek bir “Ortak Akıl Heyeti” oluşturulmasını öngörmektedir.

Toplumsal Mutabakat Komisyonu, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin eşit katılımıyla toplam sekiz üyeden oluşacaktır.

Bu komisyonun çalışmalarına yardımcı olacak Ortak Akıl Heyeti ise, yine siyasi partilerin eşit sayıda önerecekleri toplam on iki üyeden oluşacaktır.

Toplumsal Mutabakat Komisyonu, kendi çalışma kural ve yöntemlerinin yanı sıra Akil İnsanlar Grubu’nun da görev tanımını belirleyecektir.

Toplumsal mutabakat arama sürecinin işleyişi ve gelişimi sürecinin konusundaki öngörümüz de aşağıdaki gibidir:

a) Hükümet; terör ve şiddetin sona erdirilmesi ve Kürt meselesinin çözümüne ilişkin düşünce ve önerilerini, bugüne kadar olanların değerlendirmesini de yaparak TBMM Başkanının oluruyla Toplumsal Mutabakat Komisyonu’na iletecektir.

b) Hükümetin yaklaşımı Toplumsal Mutabakat Komisyonu tarafından ele alınacaktır. Her siyasi parti, hükümetin mevcut duruma dair tespitlerine ve geleceğe dönük politikalarına ilişkin eleştiri ve önerilerini bu çalışmalar sırasında gündeme getirme imkânına sahip olacaktır. Ayrıca devletin ilgili kurum ve kuruluşları da görüşlerini Toplumsal Mutabakat Komisyonu’na ileteceklerdir.

c) Ortak Akıl Heyeti, öncelikle TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partilerin görüşlerini alacaktır. Bu arada hem kendisi düşünce ve öneri üretecek, hem Toplumsal Mutabakat Komisyonu’nun kendisine vereceği görevleri yerine getirecektir. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve meslek odaları ile vatandaşlarımız katkılarını Ortak Akıl Heyeti üzerinden yapacaklardır.

d) Toplumsal Mutabakat Komisyonu çalışmalarını, kurulup göreve başlamasından itibaren 12 ay içinde bitirerek, hazırlayacağı raporu TBMM Genel Kurulu’na sunacaktır.

e) Genel Kurul, rapor üzerindeki görüşmelerini tamamladıktan sonra, üzerinde mutabık kalınan ve ortak aklı yansıtacak önerileri, uygulanma isteği ve amacıyla Hükümete iletecektir.

f) Bu önerilerin hayata geçirilmesi bakımından bütün siyasi partiler mutabakatın unsurları doğrultusunda Hükümete yardımcı olacaklardır.

Öte yandan, Teklifimiz Türkiye’nin toplumsal mutabakatla çözülmesi gereken diğer temel sorunlarının da toplumsal mutabakat ve ortak akılla çözülmesine çerçeve oluşturmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Kanunun amacının, Türkiye’nin temel sorunlarının toplumsal mutabakatla çözülmesine katkı sunmak amacıyla kurulacak Toplumsal Mutabakat Komisyonu ile Ortak Akıl Heyetinin kuruluşu ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek olduğu belirtilmiştir.

Madde 2- Teklifin 2 nci maddesiyle Kanunda geçen kavram ve ifadelerin tanımları yapılmıştır.

Madde 3- Maddenin birinci fıkrasıyla Toplumsal Mutabakat Komisyonunun TBMM Başkanlık Divanının kararıyla kurulacağı hiçbir tartışmaya meydan vermeyecek açıklıkta düzenlenmiş; ikinci fıkrasında Komisyonun TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin kendi üyeleri arasından göstereceği eşit sayıda ikişer milletvekilinden oluşacağı belirtilmiş; üçüncü fıkrasında Komisyon Başkanına yer verilmiş ve dördüncü fıkrasında ise, ağır hastalık, ölüm ve istifa gibi çeşitli nedenlerle boşalacak Komisyon üyeliğinin, Komisyon çalışmalarının aksamaması için nasıl doldurulacağı hüküm altına alınmıştır.

Madde 4- Teklifin 4 ncü maddesinde Komisyonun görevleri düzenlenmiştir. Buna göre, Komisyon Türkiye’nin toplumsal mutabakatla çözülmesi gereken temel sorunlarını TBMM’de grubu bulunan siyasal partiler arasında doğrudan diyalog, etkili iletişim ve işbirliği ortamı oluşturarak görüş ve yaklaşım farklılıklarını demokratik süreç ve eşitlikçi zeminlerde en aza indirmek üzere öneri geliştirmektir. Komisyon, temel sorunun çözümüne ilişkin Bakanlar Kurulunun strateji ve programını değerlendirecek olmakla birlikte, Bakanlar Kurulunun strateji ve programının olmaması veya olup da TBMM Başkanlığı aracılığıyla Komisyona sunmaması hallerinde de öneri geliştirme görevini yerine getirebilmek için çalışmalarını sürdürecektir. Bu bağlamda, başka ülkeler uygulamaları ile kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, araştırma kuruluşları, akademisyenler, araştırmacılar ve benzerleri tarafından hazırlanmış rapor, kitap ve makaleleri inceleyecek; yargı organı hariç kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alacak; Ortak Akıl Heyetin sunacağı görüş ve önerilerden yararlanacak ve nihayetinde kendi görüşlerini de içeren ve üzerinde anlaşma sağlanan hususlarda TBMM Başkanlığına sunulmak üzere ortak aklı yansıtan öneriler sunacaktır.

Maddenin ikinci fıkrasında, TBMM Genel Kurulunda görüşülerek üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu ile kabul edilen önerilerin, Bakanlar Kurulu açısından tavsiye kararı niteliğinde olduğu; üçüncü fıkrasında ise, siyasi partilerin TBMM’nin iradesini yansıtan tavsiye kararının hayata geçirilmesinde Bakanlar Kuruluna gerekli yardım, kolaylık ve desteği sağlayacağı, TBMM Başkanının da tavsiye kararı niteliğindeki önerilerin gerçekleştirilmesini izleyeceği belirtilmiştir.

Madde 5- Teklifin 5 nci maddesinde Komisyon toplantıları ile Komisyonun çalışma usul ve esasları, toplantı, karar ve öneri yeter sayısı ile komisyon çalışmalarının tutanağa bağlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi esasları düzenlenmiştir.

Madde 6- Maddede Komisyon çalışmalarına teknik ve fikri destek sunmak üzere görevlendirilecek uzmanlardan oluşan teknik heyet ile danışmanların yapacakları görevler ile ödenek ve yollukları düzenlenmiştir.

Madde 7- Teklifin 7 nci maddesinde Komisyonun çalışma sürecine ilişkin aşamaları kendisinin belirleyeceği ve kurulduğu andan itibaren en geç 12 ay içinde raporunu tamamlayarak TBMM Başkanlığına sunacağı ve bu sürenin TBMM Genel Kurulunca uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Madde 8- Teklifin 8 nci maddesinde Komisyonla koordineli çalışacak ve Komisyonda üyesi bulunan her siyasi partinin, toplumsal sorunlara duyarlılığı olan ve siyasi partilerle üyelik bağı bulunmayan kişiler arasından önereceği üçer üyenin toplamından oluşacak Ortak Akıl Heyetinin kuruluşu düzenlenmiştir. Öte yandan Heyetin, çok yönlü ve etkili çalışabilmesi için kendi içinde çalışma grupları oluşturabilmesi öngörülmüş; ancak çalışma grubu kurulması her siyasi partiden en az bir üye bulunmak şartıyla sınırlandırılarak ortak aklın egemen olması amaçlanmıştır. Heyet kendi üyeleri arasından birini Heyet Başkanı, çalışma grubu ise kendi üyeleri arasından birini Çalışma Grubu Başkanı seçecektir.

Madde 9- Heyet, Komisyonun çerçevesini çizdiği görev tanımı içinde ve Komisyonla koordineli biçimde çalışacaktır. Bu bağlamda görüş ve önerilerini, öncelikle TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partilerin, sendikaların, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının, bilim insanı ve sanatçılar ile yurttaşların görüş ve önerilerini taşıyıp, temsil edecek şekilde oluşturacaktır.

Madde 10- Teklifin 10 ncu maddesinde Ortak Akıl Heyeti ile çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları düzenlenmiştir. Heyet ve çalışma gruplarının toplantı günleri ile gündemi Heyet tarafından belirlenecek, ancak bu belirleme Komisyon çalışmaları ile koordineli olacak şekilde yapılacaktır. Heyet ve çalışma gruplarının üyelerinin tamamı ile toplanması esastır. Ancak Heyeti öneren siyasi partilerin dörtte üçünün en az birer üyeyle temsil edildiği hallerde de Heyet ve çalışma gruplarının toplanabilmesi, görevlerin yürütülmesi açısından zorunluluk taşıdığından kabul edilmiştir. Heyetin, toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar alıp, üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile öneride bulunması; çalışma gruplarının ise, toplantı yeter sayısının üçte ikisiyle karar alıp, öneride bulunması esası benimsenmiştir. Öte yandan, Heyet ve çalışma grubu raporlarında ayrışık oyu bulunanların gerekçelerini ayrıntılı olarak yazacakları; Heyet ve çalışma grubu toplantılarının tutanağa bağlanacağı; Heyet ve çalışma grubu toplantılarının saydamlığın gereği olarak kamuya açık yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, bazı hallerde Heyet ve çalışma grubu başkan ve üyelerinin teklifi ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararıyla gizli ve basına kapalı toplantılar yapılabilmesi esnekliği de getirilmiştir.

Madde 11- Komisyon çalışmalarına olduğu üzere Heyet çalışmalarına da teknik destek sağlamak üzere uzmanlardan oluşan teknik görevliler görevlendirilmesi esası benimsenmiştir. Teknik görevliler, verileri toplanması, tasnif ve analiz edilmesi ile Heyetin raportörlük işlerini yürütecekler ve siyasi partilerin önereceği üyeler ile uzmanların ödenek ve yollukları TBMM Başkanlığınca karşılanacaktır.

Madde 12- Teklifin 12 nci maddesi ile Heyetin çalışma süresinin Komisyon tarafından belirlenmesi ve kurulduğu andan itibaren en geç sekiz ay içinde raporunu tamamlayarak Komisyona sunması ve bu sürenin bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabileceği benimsenmiştir.

Madde 13- Kanunda hüküm bulunmayan hallerde çalışmaların kuruluş amacına uygun şekilde aksamadan yürütülebilmesi için TBMM Başkanlık Divanının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde sürdürülmesi amaçlanmıştır.

Madde 14- Heyetin görevlerini tüm kaygılardan uzak, nesnel ve amaca uygun şekilde yapabilmesini teminen, Ortak Akıl Heyeti üyelerinin yaptıkları görev nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulmaları TBMM Başkanlık Divanının iznine bağlanmıştır.

Madde 15- Yürütme maddesidir.

Madde 16- Yürürlük maddesidir.

TOPLUMSAL MUTABAKAT KOMİSYONU İLE ORTAK AKIL HEYETİ KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
...
Komisyonun kuruluşu
Madde 3-
(1) Komisyon, TBMM Başkanlık Divanının kararıyla kurulur.
(2) Komisyon, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin kendi üyeleri arasından göstereceği ikişer milletvekilinden oluşur.
(3) TBMM Başkanı Komisyonun başkanıdır. TBMM Başkanının yokluğunda, görevlendirdiği Başkan Vekili Komisyona başkanlık eder.
(4) Herhangi bir nedenle Komisyon üyeliğinin boşalması halinde aynı esas ve usulle Komisyon üyesi seçilir.

Komisyonun görevleri
Madde 4-
(1) Komisyon Türkiye’nin toplumsal mutabakatla çözülmesi gereken temel sorun alanlarında;
a) TBMM’de grubu bulunan siyasal partiler arasında doğrudan diyalog, etkili iletişim ve işbirliği ortamı oluşturarak görüş ve yaklaşım farklılıklarını demokratik süreç ve eşitlikçi zeminlerde en aza indirmek,
b) Bakanlar Kurulunun çözüme ilişkin geliştirdiği strateji ve programı var ise, TBMM Başkanlığı aracılığı ile Komisyona sunacağı strateji ve programı değerlendirmek,
c) Başka ülkeler uygulamaları ile kamu kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, enstitüler, araştırma kuruluşları, akademisyenler, araştırmacılar ve benzerleri tarafından hazırlanmış rapor, kitap ve makaleleri incelemek,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarının (yargı organı hariç) görüşlerini almak,
e) Gerektiğinde toplumun tüm kesimleriyle doğrudan görüşmek,
f) Heyetin sunacağı görüş ve önerilerden yararlanmak,
suretiyle üzerinde anlaşma sağlanan hususlarda TBMM Başkanlığına sunulmak üzere ortak aklı yansıtan öneriler içeren rapor üretmektir.

(2) TBMM Genel Kurulunda görüşülerek üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu ile kabul edilen öneriler, Bakanlar Kurulu açısından tavsiye kararı niteliğindedir.

(3) Siyasi partiler tavsiye kararının hayata geçirilmesinde Bakanlar Kuruluna gerekli yardım, kolaylık ve desteği sağlar. TBMM Başkanı, tavsiye kararı niteliğindeki önerilerin gerçekleştirilmesini izler.

Komisyonun çalışma usul ve esasları
Madde 5-
(1) Komisyon haftada en az iki gün toplanır. Toplantılar Salı ve Perşembe günleri yapılır. Gerektiğinde haftalık toplantı sayısı artırılabilir.
(2) Komisyon ilk toplantısını Başkanın belirlediği gün ve saatte ve Başkanın belirlediği gündemle yapar. İzleyen toplantının gündemi ile gün ve saati Komisyon üyelerinin görüşlerini alarak Başkan tarafından belirlenir. Komisyon Ankara dışında da toplanabilir.
(3) Komisyonun TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin komisyon üyelerinin tamamıyla toplanması asıldır. Ancak, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin komisyon üyelerinin dörtte üçünün katılımı ile de toplanabilir.
(4) Komisyon, üye tam sayısının dörtte üçünün aynı yöndeki oyuyla karar alır ve öneride bulunabilir.
(5) Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulması asıldır. Ancak, bazı hallerde Komisyon Başkan ve üyelerinin teklifi ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararıyla tutanak tutulmamasına karar verilebilir.
(6) Toplantı tutanakları üyelere basılı veya CD ortamında ivedi olarak dağıtılır. Komisyon çalışmaları sona erene kadar hiçbir tutanak kamuoyuna açıklanamaz.
(7) Komisyon toplantıları basına kapalı olarak yapılır. Ancak, saydamlığı ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak üzere Başkan toplantı bitiminde uygun göreceği içerikte açıklamada bulunabilir.
(8) Komisyon toplantılarına Komisyon üyeleri, Heyet üyeleri, toplantıya davet edilen kişiler ve görevlendirilenler dışında kimse katılamaz.

Teknik heyet ve danışman görevlendirilmesi
Madde 6-
(1) Komisyona üye veren siyasi partilerin göstereceği birer uzman ile TBMM Başkanlığınca her siyasi parti için görevlendirilecek birer uzmandan oluşan iki teknik heyet oluşturulur. Gerektiğinde teknik heyet sayısı artırılabilir. Teknik heyet, verileri toplar, tasnif ve analiz eder ve bir değerlendirme raporu hazırlayarak Komisyona sunar.
(2) Komisyona üye veren her siyasi parti toplantılarda ikişer danışman bulundurabilir. Danışmanlar, müzakereye katılamaz ve oy kullanamazlar.
(3) Siyasi partilerin önereceği uzmanlar ile danışmanların ödenek ve yollukları TBMM Başkanlığınca karşılanır.
...

Heyetin görevleri
Madde 9-
(1) Heyet, Türkiye’nin toplumsal mutabakatla çözülmesi gereken temel sorun alanlarında Komisyonun çerçevesini çizdiği görev tanımı içinde ve Komisyonla koordineli biçimde;
a) TBMM’de temsil edilmeyen siyasi partilerin, sendikalar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları ile bilim insanı ve sanatçıların etkin iletişime ve katılımcı süreçlere dayalı yapılarda görüş ve önerilerini almak,
b) Tüm yurttaşlara açık kapalı ve açık hava toplantıları, birebir ilişki ve yüz yüze görüşmelerle yurttaşların görüş ve önerilerini dinleyerek tasa, kaygı ve duyarlılıkları ile geleceğe ilişkin toplumsal barış ve huzur beklentilerini nesnel olarak yansıtmaya özen göstermek,
suretiyle kendi düşüncelerini de içeren görüş ve önerileri bir rapor halinde Komisyona sunar.

Heyet ve çalışma gruplarının çalışma usul ve esasları
Madde 10- (1) Heyet ve çalışma gruplarının toplantı günleri ile gündemlerini Komisyon çalışmaları ile koordineli olacak şekilde Heyet belirler.
(2) Heyet, üyelerinin tamamıyla toplanır. Ancak, Heyeti öneren siyasi partilerin dörtte üçünün en az birer üyeyle temsil edildiği hallerde de Heyet toplanabilir. Heyet, toplantı yeter sayısının üçte iki çoğunluğu ile karar alır; üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile öneride bulunur.
(3) Çalışma grubu, üyelerinin tamamı ile toplanır. Ancak, Heyeti öneren siyasi partilerin dörtte üçünün en az birer üyeyle temsil edildiği hallerde de çalışma grubu toplanabilir. Çalışma grubu, toplantı yeter sayısının üçte ikisiyle karar alır ve öneride bulunur.
(4) Heyet ve çalışma grubu raporlarında ayrışık oyu bulunanlar gerekçelerini ayrıntılı olarak açıklar.
(5) Heyet ve çalışma grubu toplantıları tutanağa bağlanır.
(6) Heyet ve çalışma grubu toplantıları kamuya açık yapılır. Ancak, bazı hallerde Heyet ve çalışma grubu başkan ve üyelerinin teklifi ve toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kararıyla gizli ve basına kapalı toplantılar yapılabilir.

Teknik heyet ve danışman görevlendirilmesi
Madde 11- (1) Komisyona üye veren siyasi partilerin göstereceği birer uzman ile TBMM Başkanlığınca görevlendirilecek bir uzmandan oluşan teknik görevliler, Heyet çalışmalarına teknik destek sağlamak üzere görevlendirilir. Teknik görevliler, verileri toplar, tasnif ve analiz eder ve Heyetin raportörlük işlerini yürütür.
(3) Siyasi partilerin önereceği üyeler ile uzmanların ödenek ve yollukları TBMM Başkanlığınca karşılanır.
Görev süresi
Madde 12- (1) Heyetin çalışma süresi Komisyon tarafından belirlenir ve kurulduğu andan itibaren en geç sekiz ay içinde raporunu tamamlayarak Komisyona sunar. Gerek görüldüğü takdirde bu süre Komisyonca uzatılabilinir.

Diğer Hükümler
Hakkında hüküm bulunmayan haller
Madde 13- Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde TBMM Başkanlık Divanının belirleyeceği usul ve esaslar uygulanır.
Soruşturma
Madde 14- Heyet üyeleri, yaptıkları görev nedeniyle TBMM Başkanlık Divanının izni olmadıkça soruşturma ve kovuşturmaya tabi tutulamazlar.
Yürütme
Madde 15- Bu Kanun hükümlerini TBMM Başkanlık Divanı yürütür.
Yürürlük
Madde 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İLGİLİ HABERLER