Gündem
  • 28.9.2008 15:06

İSKAN KANUNU'NA KISMİ İPTAL

ANKARA -CHP, İskan Kanunu'nun 13. maddesinin, 27. maddesinin (5) numaralı fıkrasının, geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan ''Mirasçılara bu hak tanınmaz'' biçimindeki son tümcenin ve geçici 1. maddesinin (5) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.
     Yüksek Mahkeme, Kanun'un bazı hükümlerinin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemlerini esastan karara bağladı.
     İptal edilen ve yürürlüğü durdurulan hükümler şöyle:
     -Milli güvenlik nedeniyle iskan edilecek yerleşim ünitelerinde yaşayan ailelerin iskanının, Milli Güvenlik Kurulunun önerileri doğrultusunda Bakanlar Kurulunca alınacak kararda belirtilecek şekil ve şartlar çerçevesinde bu Kanun hükümlerine göre yapılmasını öngören ''Milli güvenlik nedeniyle iskan'' başlıklı 13. madde,
     -''Milli güvenlik nedeniyle iskana tabi tutulan ailelerin veya fertlerin borçlandırılıp borçlandırılmayacağı, borçlandırıldığı takdirde borçlanma usul ve esaslarının Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmesi'' hükmünü içeren ''Borçlandırma, teminat ve vadesinde ödenmeyen borçlar'' başlıklı 27. maddenin 5. fıkrası,
     -Geçici 1. fıkrasının (5) numaralı bendindeki, ''Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi tutulup, Türkiye'ye gelerek yerleşmek isteyen Türk soylu kişilere yaptırılan konutlardan almak üzere müracaat ederek para yatıranlardan konut sahibi olamayanların, bu Kanun'un yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde müracaat etmeleri halinde yatırdıkları bedel, yatırıldıkları tarihten itibaren işleyecek kanuni faizi ile kendilerine ödenir. Görülmekte olan davalar da bu hükme göre sonuçlandırılır'' ibaresinin, ''... yatırdıkları bedel, yatırıldıkları tarihten itibaren işleyecek kanuni faizi ile kendilerine ödenir. Görülmekte olan davalar da bu hükme göre sonuçlandırılır'' bölümü.
     Yüksek Mahkeme, Kanun'un geçici 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinde yer alan ''Mirasçılara bu hak tanınmaz'' biçimindeki son tümcenin yürürlüğünün durdurulması istemini ise reddetti.

İLGİLİ HABERLER