Ekonomi
  • 21.10.2008 00:48

İŞTE HÜKÜMETİN 7.5 SAATTE ÇIKAN KRİZ ÖNLEME PAKETİ!..

ANKARA - Hükümet, reel sektör, finans sektörü ve kamu yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, küresel krize karşı ülke ekonomisini daha da dayanıklı kılacak adımların atılmasında yarar görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, temel önceliğin, ''global yavaşlamanın, özellikle Avrupa Birliği'nin büyük ekonomilerinde beklenen durgunluğun ve finansman imkanlarındaki daralmanın, ülke ekonomisine ticaret ve sermaye akımları yoluyla gözlenebilecek olumsuz etkilerini sınırlandırmak'' olması gerektiği belirtildi.
Yaklaşık 7,5 saat süren toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, toplantıda, ''öncelikle küresel mali dalgalanmanın gelişimi'', ''önümüzdeki döneme ilişkin görünümü'', ''Türkiye'ye muhtemel yansımaları'' ve ''bu yansımaların sınırlandırılması için atılması gereken adımların'' değerlendirildiği ifade edildi.
ABD'de 2007 Ağustos ayında, düşük kaliteli konut kredileri piyasasında başlayan olumsuzlukların yansımalarının sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
''Başlangıçta bu gelişmelerden sınırlı ölçüde etkilenmesi beklenen gelişmekte olan ekonomiler de global mali sıkıntıların yansımalarını hissetmeye başlamıştır. Dışa açık ve dünya ile bütünleşmiş Türkiye ekonomisi de bu global gelişmelerden doğal olarak etkilenmektedir. Nitekim, ülkemizde temel mali göstergeler küresel gelişmelerden etkilenmekte, reel ekonomide de bu gelişmelerin etkilerinin sinyalleri ortaya çıkmaktadır.
Gelişmelerin şu ana kadar Türkiye'ye olan etkilerinin, gelişmiş ekonomiler ve ülkemize benzer diğer gelişmekte olan ekonomiler ile karşılaştırıldığında, göreli olarak daha sınırlı kaldığını söylemek mümkündür. Ekonomimizin bu dayanıklılığında son yıllarda kamu maliyesinde sağlanan ciddi iyileşme, finansal sektörde yaşanan köklü dönüşüm, özelleştirmede atılan önemli adımlar, ihracatımızın hem ürün hem de pazar olarak önemli ölçüde çeşitlendirilmiş olması, temel piyasaların rekabete açılması ve Avrupa Birliği müktesabatına uyum sürecinde gerçekleştirilen diğer yapısal reformlar önemli paya sahiptir. Bugün birçok gelişmiş ülkenin gündemine yeni aldığı, mali sektör reformlarını ülkemizin son 6-7 yıllık dönemde gerçekleştirmiş olması, Türkiye'ye önemli bir dayanıklılık kazandırmıştır.''
Finans sektörünün küresel sıkıntılardan sınırlı etkilenmesi ve ekonomiye kaynak aktarma işlevini yerine getirmeye devam etmesinin, ''reformların ve sürdürülen politikaların başarısını gösterdiği'' ifade edilen açıklamada, ''reel sektörün şoklara karşı esneklik konusunda başarısını kanıtladığı'' kaydedildi.
Açıklamada, hükümet ile reel sektör ve finans sektörünün temsilcilerinin ''görüş birliğine vardığı hususlar'' şöyle sıralandı:
''- Ekonomi Koordinasyon Kurulu bünyesinde, hükümet ve ilgili taraflar arasındaki diyaloğun sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesine ilişkin mekanizmanın güçlendirilmesi,
- Yapısal reformlara devam edilmesi,
- Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin, yürürlüğe girecek olan Ulusal Programa uygun çerçevede, güçlü bir şekilde sürdürülmesi,
- Dış kaynak girişinin sürdürülmesi ve piyasanın etkin işleyişinin sağlanması bağlamında, yatırım ortamının geliştirilmesi ve özelleştirme uygulamalarına devam edilmesi,
- Yurt dışı finansman imkanlarına erişimin kolaylaştırılması ve kaynak çeşitliliğinin sağlanması,
- Finansal işlemler üzerindeki yüklerin azaltılmasının bütçe imkanları çerçevesinde değerlendirilmesi,
- Dünyada ortaya çıkan gelişmelerin istihdam üzerinde yaratabileceği olumsuzlukların giderilmesine yönelik tedbirler alınması,
- Girişimci bilgi sisteminin, sanayi stratejisinin ve yeni teşvik sisteminin büyümedeki yavaşlamayı sınırlayacak ve ihracatta yaşanabilecek bir daralmayı engelleyecek şekilde kurgulanması,
- Reel sektörün desteklenmesine yönelik teşvik araçlarının çeşitlendirilmesine ilişkin çalışmaların sürdürülmesi,
- KOBİ ve ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik KOSGEB kaynakları başta olmak üzere destek ve tedbirler alınması, KOBİ'lerin daha güçlü bir üretim ve finansman yapısına sahip olmaları için, kümeleşme ve birleşmeleri teşvik edecek düzenlemelerin gerçekleştirilmesi,
- Alternatif ihracat pazarlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması,
- Üretim sürecindeki bürokratik işlemler ve işlem maliyetlerinin gözden geçirilmesi, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) kapsamındaki çalışmaların öne alınarak sonuçlandırılması,
- Piyasa denetim ve gözetiminin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.''
Açıklamada, toplantıda ortaya çıkan ortak görüşlere 2009 Yılı Programı tedbirleri arasında yer verileceği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER