Ekonomi
  • 30.3.2018 00:09

KDV Kanunu kabul edildi

Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı Meclis’te kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, arsasını müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında  sadece aldığı konut veya iş yerleri için KDV ödeyecek.

Müzayede mahallerinde satış yapanlar KDV mükellefi olacak.

Fazla veya yersiz hesaplanan ve Hazine'ye ödenen vergi, işlemi yapan  mükellefe iade edilecek. İadenin yapılabilmesi için işlemle ilgili beyanlar  düzeltilecek, fazla ve yersiz hesaplanan vergi, satıcı tarafından alıcıya geri  verilecek.

Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına  yapılan teslimler KDV'den istisna tutulacak.

Hayırseverlerce bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi, 100  yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak)  öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve  rehabilitasyon merkezi, ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi  yaygın din eğitimi veren tesisler, gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik  kampı inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler  KDV'den istisna tutulacak.

Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişilerce,  Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılara sağlık kuruluşlarında verilen koruyucu  hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri vergiden muaf olacak.

Teknoloji ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge ve  tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım  faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri  vergiden müstesna olacak. Bu makine ve teçhizatın teslim tarihinden itibaren 3  yıl içinde elden çıkarılması halinde vergisi, gecikme cezasıyla birlikte  alınacak.

Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemleri, konfeksiyon  kırpıntılarının teslimi de KDV istisnası kapsamına alınacak.

Gümrük antrepoları ve geçici depolama yerleri ile gümrük hizmetlerinin  verildiği gümrüklü sahalarda ithalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile  transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve  terminal hizmetleri, kısmi istisna kapsamında kalacak.

İkinci el araç ticaretindeki KDV

Kanunla, ikinci el araç ticaretinde haksız KDV uygulamasına son  veriliyor.

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle  uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik  yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel  matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara  taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

Arsa sahibine kalacak konut veya iş yerlerine ilişkin arsa payının  müteahhide devri söz konusu olmadığından, arsa sahibine bırakılacak konut veya iş  yerlerinin maliyet bedelinin tespitinde arsa payı dikkate alınmayacak.

İndirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle teslim ve hizmetin  gerçekleştiği vergilendirme döneminden sonra ortaya çıkan giderler veya yapılan  iskontolar dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade  hesabına dahil edilecek.

İndirim hakkı, vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip  eden yılın sonuna kadar kullanılabilecek.

Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin teslim ve hizmet nedeniyle  hesaplanan KDV indirim konusu yapılabilecek.

Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömürlerini tamamladıktan sonra  zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi  kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya  istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin  yüklenilen KDV'nin kullanılan süreye isabet eden kısmı indirilebilecek.

İade hakkı doğuran işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla  giderilemeyen KDV'nin iadesinin talep edilebileceği süre düzenleme ile  belirlenecek. Ayrıca, imal ettikleri malları bizzat ihraç eden imalatçılara,  yüklenilen KDV yerine sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına  kadar iade yaptırabilme hususunda Maliye Bakanlığına yetki verilecek.

Süresi içinde iadesi talep edilmeyen KDV'yi gelir ve kurumlar vergisi  matrahlarının tespitinde gider olarak yazdırma ve iade hakkı doğuran işlemlerle  ilgili iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirleme hususlarında  Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Hasılat esaslı vergileme sistemi getiriliyor

Kanunla, işletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile  serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam  hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları "hasılat esaslı vergileme sistemi"  getiriliyor.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre, vergilendirilen  mükelleflerin kazancının tespitinde, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler  dolayısıyla alış vesikalarında gösterilen KDV ile hasılat esaslı vergilendirme  usulüne göre beyan ederek ödedikleri KDV işleminin mahiyetine göre gider veya  maliyet, yaptıkları teslim ve hizmetler dolayısıyla hesapladıkları KDV, gelir  olarak dikkate alınacak.

Hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçen mükellefler, iki yıl  geçmedikçe bu usulden çıkamayacak.

Bakanlar Kurulu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca bilanço esasına  göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinden, yıllık iş hacimleri ikinci  sınıf tüccarlar için geçerli olan haddin iki katına kadar olanları, hasılat  esaslı vergilendirme usulü kapsamına almaya yetkili olacak.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV  beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden  ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.

Teknoloji geliştirme bölgesinde ve ihtisas teknoloji geliştirme  bölgesinde üretilen oyun yazılımlarına da KDV istisnası sağlanacak. KDV'den  istisna edilen işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin indirimine imkan  tanınarak, işletmeler üzerinde bu işlemlerden kaynaklanan vergi yükü  kaldırılacak.

Milletvekilleri, eski milletvekilleri ile dışarıdan atanan  bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından  yararlanacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk ve Emekliliklerine Dair  Kanun'a yeni bir madde ekleniyor.

Buna göre, TBMM üyeleri ve bu üyelikleri sona erenlerle dışarıdan  atanan bakanlar, kamu kurum ve kuruluşlarının tüm sosyal tesis ve imkanlarından,  bu tesislerin kullanımına ilişkin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından  belirlenmiş en uygun esas ve usuller dahilinde yararlanacak.

Genelkurmay Başkanı ile kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları,  jandarma genel komutanı ve sahil güvenlik komutanı olarak atananlar ile  orgeneral, oramiral rütbelerinde bulunanlardan aylıklarını TSK Personel Kanunu'na  göre alanlar ve bunların emeklileri ile bakmakla yükümlü oldukları aile  fertlerinin sağlık giderleri, TBMM üyelerinin tabi olduğu hükümler ve esaslar  çerçevesinde ilgili kurum bütçelerinden ödenecek.

Kanuna göre, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari  plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı,  plakaların elde tutulma süresi gibi şartlar aranmaksızın gelir vergisinden  istisna olacak.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servislere ait ticari plakaların, bu  düzenlemenin yürürlük tarihinden önce elden çıkarılmasından doğan kazanç ve  işlemlerle ilgili olarak vergi incelemeleri veya takdir işlemlerine istinaden  herhangi bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, vergi cezası kesilmeyecek.

Daha önce yapılan tarhiyatlar ve kesilen cezalardan, varsa açılan  davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

Vergi incelemelerinde, incelemeye başlanıldığı tarihten itibaren tam  inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde  en fazla 6 ay, KDV iade incelemelerinde ise en fazla 3 ay içinde incelemelerin  bitirilmesi esas olacak.

Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep  edilebilecek. KDV iade incelemelerinde iki ayı geçmemek üzere ek süre  verilebilecek.

Taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların  devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden  alınacak harcın miktarında, Harçlar Kanunu'nun ilgili tarifesinde belirtilen üst  sınır dikkate alınmayacak.

Devlete ait üniversitelerin tıp fakültelerine bağlı sağlık uygulama ve  araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklere bağlı sağlık hizmeti sunan  enstitülerin 2017 yılı sonu itibarıyla ödenmemiş ilaç ve tıbbi malzemelere  ilişkin borçları Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynak ile ödenecek. Bu  merkezler, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla mal ve hizmet alımlarıyla ilgili  ödemelerini kendileri yapmaya devam edecek.

Maliye Bakanlığına, serbest muhasebeci mali müşavirlere belirli  sınırlar dahilinde yapılacak iadeye dayanak teşkil edecek rapor düzenlettirme  konusunda yetki verilecek. Serbest muhasebeci mali müşavirler, düzenledikleri  raporun doğru olmaması halinde kesilecek cezalardan mükellefle birlikte sorumlu  olacak.

Satılmak üzere gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarına  yapılan teslimler, KDV ve ÖTV'den istisna olacak. Gümrüksüz satış mağazalarında  satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına teslim edilen malların alış  faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen, beyan edilen ÖTV, ihracatçıya  veya gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına mal teslim edenlere  iade edilecek.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Katma Değer Vergisi İade  İncelemeleri Grup Başkanlığı kurulacak.

Kanunla, Maliye Bakanlığına 2 bin, Gelir İdaresi Başkanlığına ise 2  bin 30 kadro ihdas ediliyor.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, tasarının yasalaşmasının ardından  birleşimi, 3 Nisan Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

İLGİLİ HABERLER