Medya
  • 5.12.2020 16:41

Resûlullah'ın Hacet Namazı ve duası

RESÛLULAH’IN HACET NAMAZI VE DUASI
Resûlullah ( Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Efendimiz şöyle buyurdu;
- Bana salavat okuyan her kulun salâvatı, ağzından çıkar çıkmaz yola koyulur.
Ne deniz bırakır, ne de kara. Ne şark kalır ne de garp.
Her yana dağılır ve şöyle der; “
Ben falan oğlu falan kimsenin salavatıyım. Benimle; seçkin, yaratılmışların hayırlısı Muhammed (Aleyhisselatü vesselam)üzerine salavat okudu.
Onun bu sözü duyan her şey, canlı-cansız, karada ve denizde ne varsa onun üzerine salavat getirir.
O kulun okuduğu salavattan bir kuş yaratılır.
O kuşun 70 bin kanadı vardır. Kuşun bu kanatlarının her birinde 70 bin tüy vardır. Her tüyün de 70 bin yüzü vardır. Her yüzün 70 bin ağzı vardır. Her ağızın 70 bin dili vardır. Bu dillerin her biri 70 bin lügat konuşur.
O kuş o halde bütün dilleriyle Allahü Teâlâ’yı tesbih eder.
Dillerinden çıkan tesbihlerin sevabı o salavatı okuyan kulun sevap hanesine düşer.

Hazret-i Ali Radıyallahü anh Resûlullah Efendimizden şöyle rivayet etti;
- Bir kimse Cuma günü bana yüz kere salavat-ı şerife okursa. Kıyamet günü muazzam bir nurla gelir. Onunla gelen Nur, yaratılmışlara taksim edilse hepsine yeter.
Başka bir rivayette şöyle anlatıldı;
Arşın yüce sütununda şunlar yazar;
- Bana Müştak olana merhamet ederim. Benden bir dilekte bulunana istediğini veririm.
Bir kimse Muhammed’e (Aleyhisselatü vesselam)salavat okumayı vesile edip bana yakınlık bulursa… O kimsenin günahları köpüren deniz dalgaları kadar olsa dahi onu bağışlarım.

Kazî Beydavî’den (Rahmetullahi aleyh) rivayet edildi ki;
Arş-ı azimin 360 sütunu vardır.
Her sütunun genişliği bu dünyanın 70 bin katıdır.
Bir sütun ile diğer sütun arasında altmış bin sahra vardır.
O sahraların her birinde altmış bin âlem vardır. O altmış bin âlemin her biri, yeryüzünde bulunan insan ve cinne mensup olanların toplamı kadardır.

Yüce Hakk’ın ‘Müştak’ ifadesini biraz açmak icabeder.
Müştak; insanın sevdiğine karşı meyilli ve arzusudur. Onu bulma uğruna hiçbir engel tanımaz. Onu buluncaya kadar da sükûnet bulmaz.
Bu tarif ile kulun Allahü teala’ya müştaklanması şöyle manalandırılır;
- Cennetlerimde cemalimle müşerref olma arzusu taşıyan kimseye merhamet ederim.
Bazı kitaplarda bu iştiyakı, “Rahmetime” lafzı ile bağlanmıştır.
Bu durumda da mana şöyle olur;
-Rahmetime müştak olursa cennetime koyarım.
Cennete amel ile girilmez ancak Yüce Allah’ın rahmetiyle girilir.

Nitekim bu mana bir hadis-i Şerif’te Resûlullah tarafından şöyle dile getirildi;
- Hiç biriniz ameli ile cennete giremez ancak Allah’ın rahmetiyle girer.
Bunu işiten Eshab-ı kiram Efendilerimiz sordu;
- Ya Resûlullah siz amelinizle cennete giremez misiniz?
Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi;
- Evet ben de amelimle cennete giremem. Ancak. Allahü teala’nın rahmeti beni büsbütün sarmıştır. Tıpkı kına giren bir şeyi kının sardığı gibi. Beni de Allah’ın rahmeti öyle sarmıştır.
Yine Ebu Nuaym (Rahmetullahi Aleyh) Hazret-i Enes (Radıyallahü anh)dan naklen Peygamber Efendimiz’in şöyle dediğini rivayet etti;
- Allahü teala meleklerine hitaben şöyle buyurdu;
Kullarımın amellerine ait deftere bakın. Hangi kulum benden cenneti istiyorsa ona rahmet edip cennetimi vereyim. Hangi kulum benden cehennemi istiyorsa (Cehennemlik iş yapıyorsa) onu da azabımdan emin kılayım.
Ashabtan bazıları şöyle anlattı;

Resûlullah Efendimize salavat-ı şerife okunan her bir meclisten o kadar güzel bir koku yükselir ki semanın ortasına kadar ulaşır. Bunu duyan melekler şöyle der;
- Bu Resûlulllah’a okunan salavat meclisinden gelen kokudur.
Başka bir rivayette şu haber verildi;
- Mü’min olan bir erkek kul veya mümine olan bir kadın kul; Resûlullah Efendimize salavat okumaya başladığı zaman sema kapıları ve PERDELERİ ona açılır.
Arşa kadar kapalı hiçbir şey kalmaz.
Semada bulunan meleklerden eksiksiz olarak her biri Resûlullah Efendimize salavat getirir. Melekler yeryüzünde o salavata başlayan kadın veya erkek mümin kul için mağfiret talebinde bulunur. Allahü teala’nın dilediği kadar.

PERDELER lafzını biraz anlatmak lazımdır.
Perdelerin Arapçası SÜRADİKAT lafzıdır. Bu kelime Süradik’in çoğuludur.
Türkçe manasıyla bir perde değil pek çok perde manasınadır.
Burada murat olan Arş’ın perdeleridir. Yani Yüce Arş’ı saran perdelerdir.
Yüce Arş’ın anlatılan manada 600 bin perdesi vardır. Bu perdeler Arş’ı Ala’yı sarmıştır.
Onların her biri ayrı bir cevherdendir.
Her perdenin kalınlığı da 500 senelik yoldur. Ayrıca her perdenin arası da 500 senelik yoldur.
İşte bu perdeler Resûlulllah’a salavat okunduğunda açılır.

HACET (IHTIYAÇ-İSTEK) VE DILEK NAMAZI
Abdullah bin ebî Evfâ (Radıyallahü anh.)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (Sallallahü aleyhi ve sellem)) şöyle buyurmuştur: 
- Kimin Allah’tan ve insanlardan bir istek ve ihtiyacı varsa güzelce abdest alsın, iki rekât namaz kılsın.
Sonra Allah’a hamdü sena ve Peygamber (Aleyhisselatü vesselam)’e salavat getirdikten sonra şöyle desin;
Cezaları vermekte acele etmeyen ikram sahibi olan Allah’tan başka ilah yoktur.
Büyük arşın sahibi olan Allah’ı her türlü noksanlıklardan uzak bilir her türlü kemal sıfatlarıyla beraber olduğunu kabul ederim.
Tüm eksiksiz övgüler âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.
Allah’ım!..
Rahmetine sebep olan her şeyi ve bağışlamanı gerektirecek sebepleri ve her türlü günahtan uzak olmayı senden isterim.
Allah’ım!..
Her günahımı bağışlamanı ve her üzüntümü gidermeni senin rızana uygun her ihtiyacımı karşılamanı senden isterim,
Ey merhametlilerin en merhametlisi.” 
(İbn Mâce, İkame: 189)

Ya Rabbi!..
Habibinin ve cümle sevdiklerinin hürmetine; bizi, ailemizi, sevdiklerimizi ve cümle Ümmet-i Muhammed’i bütün kötülüklerden ve virüs musibetinden koru.

Evvel ve ahir bütün günahlarımızı bağışla.
Bize merhametinle muamele eyle.
İki cihan iyiliği ver.
Son nefesimizde iman nasib et.
Senden sevgi ve muhabbetini dileriz..
Rahman ve Rahim olan Şanı Yüce Rabbimiz. ( ÂMİN)

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER