Gündem
  • 10.4.2021 21:06

Resûlullah'ın vekilleri

Nur ve Ziya..
Ya Rabbi Resûlullah’ın sevabını bol eyleyip nurunu ziyalandır.

Bu duadan anlaşılacağı gibi nur ve ziya farklı farklıdır.
Nur bir aydınlıktır.
Ziya ise; kendisinden başkasına akseden şa’şaadır.
Nitekim Güneş semadadır. Onun ziyası şa’şaası ise bütün yeryüzüne isabet edip her yanı aydınlatır.
Bu açıdan bakılınca duanın manası şöyle olur;
Resûlullah Efendimizin Mübarek zat-i şerifi nurdur. Mübarek zatının nuru her yanı aydınlatır. Şöyle ki;
Kâfirleri ve müşrikleri, küfür ve dalaletten kurtarıp hidayet nuruna ulaştırır.
Kendisinin davetine icabet eden ümmetini de cehalet ve isyan azgınlığından halâs eder. İlim ve taat (İbadet, itaat) ziyası ile ta kıyamete kadar sabit kılar.
Yâ Rabbi; Resûlullah’ın (Sallallahü aleyhi ve sellem) anlatılan nurlarıyla bütün dünyayı aydınlat.
Bir başka manaya göre de bu dua şu demeye gelir;
Yâ Rabbi, Resûlullah Efendimiz’in (Aleyhisselatü vesselam) nübüvvet nurunu kendine inzal olunan Kur’an nurunu şeriatının nurunu ziyalandır. Ruşenliğini ve şevkini arttır.
Akıllı Mümin o kimsedir ki; bir cümlelik bir duadan çıkan bütün manalara gark olup bütün bunlara diliyle değil kalbiyle onay vere..
MÜMİNLERİN ZÜRRİYETİ
İbn-i Abbas (Radıyallahü anh) tarafından anlatılan bir rivayette Resûlullah Efendimiz (Aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurdu;
- Allahü teala Müminlerin zürriyetini kendi derecelerine kadar yükseltir. İsterse onların amelleri ondan altta olsun.
Yeter ki;  zürriyetlerinin kendi derecelerine eriştiğini görüp mesrur olalar.
Bunu söyledikten sonra Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şu manaya gelen Ayet-i Kerime’yi okudu;
- Şunlar ki iman ettiler; zürriyetleri de kendilerine imanla tabi oldu. Zürriyetlerini kendilerine katarız.
Kendilerinin de amellerinden bir şey eksiltmedik..
(TUR SURESİ 21. AYET-İ KERİME)
Başka bir rivayette İbn-i Abbas şöyle dedi;
- Bir kimse cennete girdiği vakit; anasını babasını hatununu ve çocuklarını sorar.
Onun bu sorusuna karşılık ona şöyle denilir;
- Onlar senin derecene erişemediler.
Ya da şöyle denilir;
- Onlar senin amelin gibi amel edemediler.
Bunun üzerine o kimse orada şöyle dua eder;
- Ya Rabbi, Hoşnut olduğun amelimi hem kendim için hem de onlar için işledim.
Böylece onların da kendisine katılmalarını talep eder.
O kimsenin bu niyazı kabul edilir. Anasının, babasının, hatununun ve çocuklarının kendine katılma emri verilir.
Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre Rasûlullah Efendimiz şöyle buyurdu: 
- Üç kimsenin duasının kabul edilmesinde şüphe yoktur,
Zulüm ve haksızlık yapılan kimse,
Yolcu ve misafir olan kimse,
Anne, babanın çocuklarına duası.

Bu mana açısından bakılınca ; Resûlullah Efendimizin hayırlı ümmetinin zürriyeti için böyle bir lütuf ve kerem olunca, Kendisinin muhterem zürriyeti için ne gibi ikramlar olacağı düşünüle..
Allahü teala bizim de amellerimizi kabul buyurup, bizleri de zürriyetimizle ve sevdiklerimizle bir eyleye.. (ÂMİN)
Peygamber Efendimizin zürriyeti için anlatılan faziletleri ve özelliği hakkında pek çok hadis-i şerif vardır.
Onlar dünyada sadat-ı kiram oldukları gibi cennet-i âliyatta daha cennet ehlinin sadat-ı kiramı olacaktır.
RESÛLULLAH EFENDİMİZİN VEZİRLERİ NAKİPLERİ
Ya Rabbi; onu kendisinden evvel gelip geçen peygamber arasında azametli kıl.
Allah’ım Resul-ü Ekrem’i (Sallallahü aleyhi ve sellem) tebaa (ümmet) cihetinden, peygamberlere nazaran pek çok eyle.
Vüzera(vezirler) cihetinden daha pek ziyade eyle.

Peygamber Efendimizin özellikleri anlatılırken kendisinin 4 veziri olduğu bildirildi.
Bu vezirlerinin kişinin yerde kişinin de gökte olduğunu bizzat Peygamber Efendimiz duyurdu.
Ebû Saîd el Hudrî (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Aleyhisselatü vesselam) şöyle buyurdu:
 - Hiçbir Peygamber yoktur ki: O’nun gökten iki veziri (yardımcısı) ve dünyadan da iki veziri bulunmasın.
Benim gök halkından iki vezirim; Cebrail ve Mikail’dir.
Dünya halkından iki vezirim de; Ebû Bekir ile Ömer’dir.
Resûlullah Efendimizin Ashab-ı Kiram arasından 12 nakibi (Vekil veya yardımcı) vardı.

O nakibler şunlardı;
Hazreti Ebu Bekr, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali, Hazret-i Hamza, Cafer Bin Ebu Talib, Ebu Zer, Salman-ı Farisi, İbn-i Mesut, Huzeyfe bin Yemân, Mikdad bin Evs, Amman bin Yasir, Bilal-i Habeşi..
Allahü teala hepsinden razı olsun.
Yüce Hak; sair bütün peygamberlerine 7 nüceba (Nesli, soyu sopu temiz ve pâk olan kişiler) vermişti..
Allahü teala; bu şanlı peygamberden, onun vezirlerinden, nakiplerinden; ashabından ve pak soyundan razı olsun.
Bizleri de onun ümmeti olma şerefi ile şerefyab etsin.. (Amin)

Bütün bu anlatılanlardan çıkarılması gereken o dur ki;
Akıllı bir kimse ilmiyle amel edip hakkıyla kulluk eylediğinde; sadece kendisini değil, zürriyetini hatta sevdiklerinin de kurtuluşuna sebep olur.
Cennet-i alaya sadece kendisi girmediği gibi Anne-babası, hatunu çocukları ve sevdikleri de girer.
O yüzden her mümin hem kendisi hem ailesi hem çocukları hem ana ve babası ve daha hem de sevdiği kimseler için dua eyleye..
Abdullah b. Amr (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Peygamber (Sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: 
- Hiçbir dua; iki kişinin birbirine arkalarından haberleri olmaksızın yaptıkları dua kadar kabul yönünden hızlı değildir.” (Ebû Dâvûd, Salat: 12)
Şanı Yüce Rahman ve Rahim olan Allah Azimüşşan; hem kendimize, hem ailemize, hem sevdiklerimize hem arkadaşlarımıza ve hem cümle Ümmet-i Muhammed’e ettiğimiz duaları kabul ve makbul eylesin. (AMİN)
Bu güzel bilgilerle hepinizin Ramazan’ınızı tebrik ederim.
Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu;
- Üç kişi var ki, duaları geri çevrilmez: Adaletli devlet idarecisi, iftar etmek üzere olan oruçlu ve mazlum…

İftar sofrasında bol bol dua edelim.
Bu virüs musibetinden kurtulmak, dinimizin ve vatanımızın selameti ve itikadımız için dua edelim.
Yüce Hak, dualarımızı kabul ve makbul eylesin(AMİN)
METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER