Gündem
  • 2.7.2009 16:39

SİLAHLI MAGANDALARI DURDURACAK TASARI

Silahlarla ilgili uygulamaların, AB mevzuatı ile yeni Türk Ceza Kanununa uyumlu hale getirilmesi ve mevcut yasaların tek yasada toplanması amacıyla hazırlanan 'Silah Kanunu Tasarısı'', silahları sınıflandırarak silahlar ile bunların mühimmatı, aksam, parça ve aksesuarlarının ithali, üretimi, satışı, satın alınması, imhası, edinimi, taşınması, bulundurulması, nakli, bunların her türlü izin ve kayıt işlemlerine dair esas ve usuller ile bunlara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları düzenliyor.

Tasarıya göre, kapasitesi 15 fişekten fazla olan veya basit yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah şarjörleri taşınamayacak ve bulundurulamayacak.

Kişinin istemi ve mahkemelerce müsadere edilmeksizin kullanıma elverişli olmadığı için idareye teslim edilen silah ve malzemeler, valiliklere teslim edildikten sonra MKE tarafından imha edilecek.

21 yaşını bitiren, sağlık bakımından bir engeli olmayan, silahın kanuni yollardan temin edildiğini belgelendiren kişiler, silah ruhsatı alabilecek. Ancak, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre ceza alanlar, terör eylemlerine katılma suçunu işleyenler, devlet sırlarına karşı suçlardan hüküm giyenlere silah ruhsatı verilmeyecek.

Ruhsatlı ateşli silahı bulanan kişi, 1 yılda en fazla 200 fişek alabilecek. Kişi, ruhsatlı silahına uygun olmayan fişek bulunduramayacak.

Silah sahibi, silahını ancak silah edinme izin belgesi bulunan kişilere satabilecek veya bağışlayabilecek.

-ARMAĞAN SİLAHLAR-

Kendisine silah armağan edilen kişi, şartları taşıması halinde adına silah ruhsatı düzenlenecek. Armağan edilen silahın ikinci kategori kapsamına girmesi halinde silah, MSB, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı veya Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilecek.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Hükümet üyeleri, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, müsteşarlar, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, YÖK Başkan ve başkanvekilleri, Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreter Yardımcıları; özel kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip kamu görevlileri, valiler, hakimler ve savcılar; Bakanlar Kurulunca çıkarılan yönetmelikle silah taşıyabileceklerine karar verilen diğer kamu görevlileri, görevleri sona erse bile ruhsatlı silah taşıyabilecek.

-SİLAHLA GİRİLEMEYECEK YERLER-

Tasarıya göre, aşağıdaki yerlere silahla girilemeyecek:

-''Mahkeme binaları, disiplin kurullarının toplantı salonları, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, hastanelerin psikiyatri bölümleri, ceza infaz kurumları ve tutukevleri, TBMM binaları ve eklentileri, sendika ve derneklerin genel kurul toplantıları ile siyasi partilerin açık hava veya kapalı salon toplantılarının yapıldığı yerler, eğitim ve öğretim kurumları ile öğrenci yurtları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan toplantı ve gösterilerin yapıldığı yerler, spor karşılaşma veya yarışmalarının yapıldığı yerler, grev veya lokavt yapılan iş yerleri, hava meydanları terminal binaları ve güvenlik kontrolü altında tutulan bölümler ile hava ulaşım araçları, işletenin talebi üzerine, il özel güvenlik komisyonu tarafından verilen karara istinaden kamuya açık özel kişilere ait yerler.''

TBMM binaları ve eklentilerine, Mecliste çalışıp da görevi dolayısıyla silah taşıma yetkisine sahip kişiler silahla girebilecek. Ancak, bu kişiler, TBMM Genel Kurulunun ve komisyonların toplantı salonlarının bulunduğu yerlerde silahsız olarak bulunabilecek.

Silahla girilemeyecek bölümler dışında kalan yerlerde, silah taşıma yetkisini engelleyenler, 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına mahkum edilecek.

-RUHSATLARIN YENİLENMESİ-

Silah ruhsatları, verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. İzin süresi sona eren silah, ruhsatı yenileninceye kadar ev veya iş yerinde bulundurulabilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının sahip olduğu atış alanlarının dışında özel kişilerin atış alanı açması, valiliğin uygun görüşüyle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün izniyle mümkün olabilecek. Silah taşıma yetkisine sahipken emekli olanlar, en az 5 yıl süreyle bu görevlerde bulunanlar, atış alanlarının sorumluları olabilecek.

Ruhsatlı olmasına rağmen taşıma izni olmayan silahını taşıyan kişi 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Bir başkasına ait olup da bu Kanun hükümlerine göre muhafaza edilmek üzere kendisine teslim edilen ruhsatlı silahı taşıyan kişi de aynı cezaya çarptırılacak.

Düğün, nişan, kına törenleri ile herhangi bir kutlama merasimi esnasında veya alkollü içki tüketiminin yapıldığı eğlence yerlerinde ateşli silahla bir suç işlenmesi halinde verilecek ceza, yarısı kadar artırılacak.

Taşınmasına izin verilen ruhsatlı silahı; park, meydan, cadde ve sokak gibi herkesin girebilme imkanının olduğu yerlerde başkaları tarafından kolayca görülebilecek şekilde taşıyan kişiye 200 lira idari para cezası verilecek.

Kanuna aykırı şekilde atış poligonu veya silah tamirhanesi açan veya işleten kişi, 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak; bu yerler kapatılacak.

-RUHSATSIZ SİLAHLAR-

İmalatı, ithali, taşınması, bulundurulması, satışı yasaklanan veya izne bağlanan silah ve malzemeleri izinsiz olarak elinde bulunduranlar, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren 1 yıl içinde, bunları kolluk birimlerine teslim etmekle yükümlü olacak. Bunları süresi içinde kendiliğinden teslim edenler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak; kolluk birimlerine teslim edilenlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mülki amir tarafından karar verilecek.

Silah satış yerlerinin satışa ilişkin bilgilerin girileceği merkezi bilgisayar sisteminin faaliyete geçirilmesinin ardından 6 ay içinde sisteme bağlanması zorunlu olacak.

Kapasitesi 15 fişekten fazla olan veya basit yöntemlerle bu hale dönüştürülebilecek silah şarjörleri, Milli Savunma Bakanlığı, TSK, MİT Müsteşarlığı ve genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyacının karşılanması veya ihracı amacıyla İçişleri Bakanlığının, havalı silahların ithali ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle yapılacak.

Silah şarjörlerinin satışı, ancak silah bulundurma veya taşıma izni bulunan kişilere, havalı silahlar ise 18 yaşından büyüklere satılabilecek. Satışı yapılan silah ve malzemenin özelliği ve miktarı ile satışın kime yapıldığına ilişkin bilgiler, İçişleri Bakanlığınca kurulan merkezi bir sisteme satıcı tarafından kaydedilecek. Bu bilgileri merkezi bilgisayar sistemine kaydetmeyen satıcıya 2 bin lira idari para cezası verilecek.

-SİLAHLARIN KATEGORİSİ-

Tasarıda, aksesuar, alarm-uyarı silahı, antika silah, armağan silah, askeri silah, ateşli silah, silah görünümlü taklit veya dekoratif amaçlı eşyalar, balistik önemi haiz parça, demirbaş silah, hançer, havalı silah, kama, kılıç, oluklu bıçak, pala, saldırı veya savunmada kullanılmak üzere üretilmiş alet, saldırma, silah, silah aksamı, sinyal silahı ve sustalı bıçak gibi malzemelerin tanımına yer verilen tasarıda, silah ve malzemeler; teknik özellikleri itibariyle 4 kategori halinde değerlendiriliyor.

-BİRİNCİ KATEGORİ SİLAHLAR-

Birinci kategoriye dahil silah ve malzemeler şöyle:

''1) Şarjör ya da hazne kapasitesi 15'ten fazla olmayan, yarı otomatik, kısa namlulu ve yivli setli ateşli silahlar,

2) Otomatik olmayan ve tekrarlanabilen atış kabiliyetine sahip, kısa namlulu ve yivli setli ateşli silahlar,

3) Tek atışlık ve yivli setli kısa namlulu ateşli silahlar,

4) Namlusu yivli setli, şarjör ya da haznesi çıkarılamayan veya basit yöntemlerle üçten fazla fişek alabilecek bir silah haline dönüştürülemeyen, tam otomatik olmayan uzun namlulu ateşli silahlar,

5) Fişek yatağı dahil üçten fazla kapasiteli olmayan veya şarjör ya da haznesi çıkarılamayan, basit yöntemlerle üçten fazla fişek alabilecek bir silah haline dönüştürülemeyen, namlu uzunluğu 45 santimetreden uzun olan, tam otomatik olmayan yivsiz setsiz ateşli silahlar,

6) Namlu uzunluğu 45 santimetreden uzun olan yivsiz setsiz tek atışlık uzun namlulu ateşli silahlar,

7) Bu kategoride geçen silahların mühimmatı,

8) Bu kategoride geçen silahların aksam ve parçaları,

9) Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve malzemeler.''

Bu kategorinin 5 ve 6 numaralı bentlerinde yer alan silah ve aksamının üretilmesi, bunları üretecek üretim tesislerinin kurulması ve işletilmesi, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olacak. Bu silahların aksam, parça ve mühimmatı, valiliklerce yetki verilen yerlerde alınıp satılabilecek.

Bu kategori ile ikinci kategorideki silah ve malzemelerin ithali yasaklanacak . Ancak, belirli şartlar halinde ithal yasağı uygulanmayacak. Milli Savunma Bakanlığı, TSK, MİT Müsteşarlığı ve genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılanmak amacıyla bu silahlar ithal edilebilecek.

Milli sporcu sıfatıyla atıcılık sporu yapanlar, lisanslı olarak atıcılık yapanlardan en az 10 yıldan beri müsabakalara katılanlar, polis ve askeri personelden lisanslı olarak atıcılık sporu yapanlardan en az 5 yıldan beri müsabakalara katılanlar, bu kategorinin 1, 2, 3 ve 4. bentlerde yer alan silahlardan en fazla bir tane ithal edebilecek. Bu silahları, yetkiye dayanmaksızın imal eden veya yurda sokanlar 6 yıldan 12 yıla kadar hapis, 500 günden 10 bin güne kadar adli para cezasına mahkum edilecek.

Turist olarak avcılık yapmak üzere Türkiye'ye gelen yabancılar, bu kategorinin 4, 5 ve 6. bentleri kapsamına giren silahlardan en çok üçünü ve her bir silah için en fazla 100 fişeği gümrüğe bildirmek kaydıyla yurda sokabilecek.

-İKİNCİ KATEGORİ SİLAHLAR-

İkinci kategoride yer alan silah ve malzemeler:

''1) Birinci kategoride belirtilenler hariç olmak üzere, askeri silahlar,

2) Birinci kategori kapsamı dışında kalan diğer ateşli silahlar,

3) Başka bir nesne şeklinde gizlenmiş ateşli silahlar,

4) Teknik özellikleri itibarıyla birinci kategoride geçenlerden olmasına rağmen, görünümü itibarıyla bu kategoride geçen silahlara benzeyen ve ilk bakışta ayırt edilemeyen silahlar,

5) Namlu uzunluğu 45 santimetreden kısa olan uzun namlulu yivsiz setsiz ateşli silahlar,

6) Bu kategoride geçen silahların mühimmatı,

7) Bu kategoride geçen silahların aksam ve parçaları.

8) Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silah ve malzemeler.''

Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı madde üreten sanayi kuruluşlarının denetimine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu kategorideki silahların, üretimi yasak olacak.

Ancak, 4, 5, 7 ve 8. bentlerindeki silahların sadece ihraç veya Milli Savunma Bakanlığı, TSK, MİT Müsteşarlığı ve genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak amacıyla İçişleri Bakanlığının uygun görüşü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle üretilebilecek.

Birinci ve ikinci kategori kapsamındaki silah ve malzemenin reklam ve tanıtımı yapılamayacak.

Silah veya fişekleri kanuna uygun verilen yetkiye dayanmaksızın imal eden veya yurda sokan kişi, 10 yıldan az olmamak üzere hapis, bin günden 10 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.

Ses ve gaz fişeği atabilen silahın teknik özelliğini, birinci veya ikinci kategoriler kapsamına girecek şekilde değiştiren kişi, bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Silahları veya fişekleri yetkiye dayanmaksızın satan, satın alan, bağışlayanlara 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

-ÜÇÜNCÜ KATEGORİ SİLAHLAR-

Üçüncü kategori silah ve malzemeler:

''1) Saldırma, şişli baston, balistik bıçaklar, iki tarafı da kesici bıçaklar, sustalı bıçaklar, pala, kasatura, süngü, kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, kelebek bıçaklar, arbalet, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri ya da ipi, muşta,

2) Bir ateşli silahın sesi veya ışığını azaltmaya ya da gizlemeye yarayan aletler,

3) Bu kategoride geçen silahlardan başka bir nesne şeklinde gizlenmiş olanlar,

4) Saldırı veya savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş, kullanıldıkları zaman insanlar üzerinde geçici veya kalıcı olarak zehirleyici, sersemletici, şuursuz veya savunmasız hale getirici, göz yaşartıcı ve benzeri etki meydana getiren aletler veya maddeler,

5) Gece görüş sistemleri, termal görüş sistemleri,

6) Bakanlar Kurulu kararıyla bu kategoriye alınan silahlar.''

Bu kategorideki silah ve malzemelerin izinsiz üretimi ve satışı yasak olacak. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı, TSK, MİT Müsteşarlığı ve genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyacını karşılamak, sporda kullanılmak, ihraç veya bir meslek ya da sanatın icrası amacıyla bu silahların üretimi ve satışı, İçişleri Bakanlığının uygun görüşüyle, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının izniyle yapılabilecek.

Armağan olarak verilenler hariç olmak üzere, bu kategori kapsamına giren silah ve malzemelerin ithali yasak olacak. İlgili spor federasyonu tarafından bu Kanun hükümlerine göre ithal edilebilecekler hariç olmak üzere, sporda kullanılmak için veya bir meslek ve sanatın icrası için gerekli olanların ithali, İçişleri Bakanlığının iznine bağlı olacak.

-DÖRDÜNCÜ KATEGORİ SİLAHLAR-

Dördüncü kategori silah ve malzemeler:

''1)Havalı silahlar,

2)Silah şarjörleri,

3)Kılıç,

4)Zıpkınlar,

5)Av ve sualtı dalış bıçakları,

6)Namlu boyları dokuz santimetreden veya açık durumda iken toplam uzunluğu 28 santimetre veya daha uzun olan bıçaklar,

7)Yönetmelikle belirlenen teknik yöntemler ile sürekli olarak kullanılamaz hale getirilen silahlar veya mühimmat,

8)Alarm-uyarı, sinyal, başlatma, kurtarma, hayvanların sersemletilmesi ve kesimi ve endüstriyel ve teknik amaçlar için kullanılan silahlar ve bunların mühimmatı,

9)Ev gereçlerinden olan veya bir meslek ya da sanatın icrasında kullanılan kesici veya delici aletler,

10)Gerilmiş bir ip, yay veya benzeri bir madde yardımıyla ok ya da başka maddeler atabilen aletler veya bunların benzerleri ve bunlara mahsus ok ve başlıklar,

11)Taklit veya dekoratif amaçlı ateşli veya ateşsiz silah görünümündeki eşyalar.''

Bu kategorideki silah ve malzemelerin üretimi, bu kanun hükümlerine tabi olmayacak. Ancak, havalı silah olarak nitelendirilen, ''özel şekil ve nitelikteki saçmaları, küçük topları ya da diğer benzeri cisimleri sıkıştırılmış hava veya gaz basıncı yardımıyla atabilen silahların'' üretimi Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olacak.

Bu havalı silahların, birinci ve ikinci kategorideki silahlardan açıkça ayırt edilmesini sağlayan bir işaret taşıyacak şekilde üretilmesi zorunlu olacak.

-OHAL BÖLGESİNDEKİ RUHSATLI SİLAHLAR-

Tasarıyla, 2002'de OHAL ve mücavir alan uygulamasının tamamen kaldırılmasına rağmen, bu uygulama nedeniyle daha önce verilen ruhsatlı silahların bölge dışına çıkarılamaması, satış, devir veya hibesinin mümkün olmaması nedeniyle bu silahların sahiplerinin mağduriyetin giderilmesi yönünde düzenleme de yapıldı.

Buna göre; olağanüstü hal mevzuatına göre ruhsata bağlanan ve birinci kategoride yer alan silahların genel hükümlere tabi olması, ikinci kategoride yer alanların ise OHAL Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi tutulması sağlanacak.

Silah ruhsatı verilmeye engel hali olduğu halde, kendisine silah ruhsatı verilenler, ruhsatlarının engel durumlarına istinaden iptal edilmemesi için silahlarını sadece bulundurabilecek.

İLGİLİ HABERLER