Medya
  • 16.1.2021 19:37

Yüce Allah ölümü boğazlatacak!..

YÜCE ALLAH ÖLÜMÜ BİR KOÇ GİBİ BOĞAZLATACAK!..

Sahabenin büyüklerinden
Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem.) Efendimiz şöyle anlattı:
 “Kıyamet günü Allah insanları büyük bir meydanda toplayacak ve âlemlerin Rabbi olan Allah onlara şöyle diyecektir:
- Dikkat! Herkes dünyada kulluk ettiği şeye uysun.
Bunun üzerine Haça tapanlara haçı, puta tapanlara putları, ateşe tapanları da ateşleri temsil edilecek onlarda dünyada kulluk yaptıkları bu şeylere uyacaklardır geride sadece Müslümanlar kalacak.
Âlemlerin Rabbi olan Allah onlara şöyle buyuracaktır;
-Sizler de bu insanlara uymayacak mısınız?
Onlar da diyecekler ki:
- Senden sana sığınırız senden, sana sığınırız Allah’tır bizim Rabbimiz. Bizim yerimiz Allah’a kulluk edenlerin yeri olan burasıdır.
Allah onlara öylece emreder ve onları o düşünce ve inançta sebat ettirir. Sonra tekrar kullarına sorar;
 - Bu insanlara uymayacak mısınız?
Yine o Müminler derler ki;
Senden sana sığınırız senden sana sığınırız senden sana sığınırız Rabbimiz Allah’tır. Rabbimizi görünceye kadar bizim yerimiz Allah’a kulluk edenlerin yeri olan burasıdır. Allah onlara öylece emreder de onları o düşünce ve inançla sebat ettirir.
Araya giren Ashap, “ Ey Allah’ın Resûlü! Allah’ı görecek miyiz?” diye sual etti.
 Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem.) şöyle dedi;
-Dolunay gecesinde ayı görmekte güçlük çeker misiniz?
 Ashap: Hayır dediler.
Bunun üzerine Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem), şöyle devam etti:
- Sizler o gün onu görmekte hiçbir güçlük çekmeyeceksiniz.”
Ve anlatmaya devam etti..

Sonra Allah o kullarının karşısına çıkıp kendini tanıtacak ve şöyle diyecek;
 -Ben sizin Rabbinizim bana uyun!.
Müslümanlar kalkıp kurulan sıratın üzerinden hızlı giden at ve develer gibi geçecekler ve geçerken yapacakları dua, “Selametle bizi koru bizi koru” şeklinde olacaktır.
Geriye Cehennemlikler kalacaklar onlardan bir gurup Cehenneme atıldıktan sonra şöyle denilecek;
- “Doldun mu?”
Cehennem de diyecek ki: “Daha fazlası var mı?”
Sonra bir gurup daha atılacak ve yine, “ doldun mu?” Denilecek.

Cehennem de: “daha fazlası var mı? Diyecek
Cehennemliklerin hepsi Cehenneme dolduruldukları vakit Rahman olan Allah oradakileri birbirlerine sıkışacaklar sonra, “yeter mi?” buyuracak
Cehennem de “yeter yeter” diyecektir.
Allah Cennetlikleri Cennete Cehennemlikleri de Cehenneme koyduğunda ölüm boynundan çekilerek getirilecek.
Cennetliklerle Cehennemlikler arasında bir sur üzerinde durdurulacak sonra , “Ey Cennetlikler” diye seslenilecek, onlar da korkuyla bakacaklar.
Sonra, “Ey Cehennemlikler” denilecek onlar da sevinç içerisinde şefaat umarak bakacaklar.
Sonra, hem Cehennemliklere hem de Cennetliklere; “Bunu tanıyor musunuz?” Diye sorulacak
Bunlar da onlar da hep birlikte, “Onu tanıyoruz o ölümdür” diyecekler.
Sonra o ölüm Cennetliklerle Cehennemlikler arasındaki sur üzerinde bir koç şeklinde yatırılıp boğazlanacak ve şöyle denilecektir.
- Ey Cennetlikler ebedilik var ölüm yok!... Ey Cehennemlikler ebedilik var ölüm yok!” 
(Müslim, Cennet: 13; Dârimî, Rıkak: 90) Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’den buna benzer pek çok rivayetler gelmektedir ve bu rivayetlerin hepsinde görme meselesi olan insanların Rableri görmeleri, gibi benzeri şeylerden bahsedilmektedir.
Sûfyân es Sevrî, Mâlik b. Enes, İbn’ül Mübarek, İbn-ü Uyeyne, Vekî’ ve başka imamlardan olan alimlerin bu konudaki kabul ettikleri yol şudur:
Bu hadisler rivâyet edilir biz bunlara inanırız fakat nasıldır diye sorulmaz.
Hadis âlimlerinin de kabul ettikleri görüş budur yani bu hadislerin aynen geldiği gibi rivâyet edilmesini ve bunlara inanılmasını gerektiğini yorum ve vehme gidilmemesi, “Nasıl olabilir?” Denmemesini tercih etmişlerdir.
 İşte alimlerin seçtikleri ve gittikleri yol budur.
Hadiste geçen: “Onlara kendini tanıtacaktır” sözünün manası ise “Cenab-ı Allah onlara tecelli edip görünecektir” demektir.
Ebû Saîd (Radıyallahü anh.), merfu olarak şöyle demiştir: 
“Kıyamet gününde ölüm alaca bir koç gibi getirilip Cennetle Cehennem arasında durdurulacak ve onların gözleri önünde kesilecektir.
İşte o anda sevinçten ölecek bir kimse olsaydı Cennetlikler ölürdü.
Kederden ölen bir kimse olsaydı Cehennemlikler ölür giderlerdi.” 

(Müslim, Cennet: 13; Dârimî, Rıkak: 90)
Âlimler bu hali şöyle anlattı…
Yüce Hak, cennetlikler ile cehennemlikler arasına ulu bir sur inşa ettirdi.
O kadar yüksek ve o kadar genişti ki, bir uçtan diğer ucu görülmezdi.
Sonra; ferman buyurup cennetlikler ve cehennemliklerin ulu surun yanına gelmesini istedi.
Hepsi geldiğinde, bütün azametiyle ölümün getirilmesini emretti.
Ölümün geleceğini duyan Cennetliklerde; kaygı ve korku, Cehennemliklerde ise ümit ve sevinç hâsıl oldu.

Cennetlikler, “Ölüm tekrar mı olacak?” diye kaygılandılar.
Cehennemlikler, “Ölüm tekrar olacak, ölüp azaptan kurtulacağız” diye umutlandılar.
Şanı Yüce Allah; çok çok çok iri bir Alaca Koç şekline sokturduğu ölümü, meleklerine boğazlatacak.
Sonra bütün Haşmet ve Azametiyle Cennetlikler ve cehennemliklere nida edecek..
- Ey cennetlikler; ölüm öldü, artık size ölmek yok. Vaadim olan sonsuz saadet var.
Ey cehennemlikler ölüm öldü, artık size ölmek yok. Vaidim olan sonsuz azap var.

Müjdeyi alan cennetlikler sevinçle birbirine sarılırken, son umutları da tükenen cehennemlikler feryat etti.
Buradaki ölüm, Ölüm meleği olan Azrail Aleyhisselam değildir.
Ölümün nasıl olduğunu Cenab-ı hak bilir.
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah, pek çok şeyi aşikâr etmemiştir.
Habibi’ne dahi bildirmediği çok husus vardır.
O yüzden bir mümin her şeyi bilmek ve anlamak zorunda değildir.
Bilmek akıl ile olur. İnanmak ise kalp ile olur.
Akılda isyan, kalp de itaat vardır.

Allah Azimüşşan; inanan, inandığını amel eden ve itaat eden imanlı kullarından eylesin.
Rabbim hepimize; Rahmeti ve merhametiyle muamele buyursun. (AMİN)

METİN ÖZER/HABERVİTRİNİ


 

İLGİLİ HABERLER