Medya
  • 27.2.2021 21:35

Allah'ın sevdiği ve sevmediği üç kişi kimdir?

CENNET VE CEHENNEM IKISI DE EBEDÎDIR
Ebû Hüreyre (radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem.) şöyle buyurdu.
Kıyamet günü Allah insanları büyük bir meydanda toplayacak ve âlemlerin Rabbi olan Allah onlara şöyle diyecektir;
- Dikkat dikkat! Herkes dünyada kulluk ettiği şeye uysun.
Bunun üzerine Haç’a tapanlara haç’ı, puta tapanlara putları, ateşe tapanları da ateşleri temsil edilecek. 
Onlarda dünyada kulluk yaptıkları bu şeylere uyacaklardır geride sadece Müslümanlar kalacak ve Âlemlerin Rabbi olan Allah onlara şöyle buyuracaktır.

- Sizler de bu insanlara uymayacak mısınız?
Onlar da diyecekler ki:” Senden sana sığınırız senden, sana sığınırız.
Allah’tır bizim Rabbimiz. Allah’ı görünceye kadar bizim yerimiz Allah’a kulluk edenlerin yeri olan burasıdır.
Allah onlara öylece emreder ve onları o düşünce ve inançta sebat ettirir.
Sonra tekrar kullarına sorar;

Bu insanlara uymayacak mısınız?
Yine o mü’minler derler ki senden sana sığınırız senden sana sığınırız senden sana sığınırız Rabbimiz Allah’tır. Rabbimizi görünceye kadar bizim yerimiz Allah’a kulluk edenlerin yeri olan burasıdır.
Allah onlara öylece emreder de onları o düşünce ve inançla sebat ettirir.
 Sonra Allah o kullarının karşısına çıkıp kendini tanıtacak ve şöyle buyuracak;
 - Ben sizin Rabbinizim bana uyun!.
Müslümanlar kalkıp kurulan sıratın üzerinden hızlı giden at ve develer gibi geçecekler ve geçerken yapacakları dua; “Selametle bizi koru bizi koru” şeklinde olacaktır.

CENNET VE CEHENNEM NE ILE KUŞATILMIŞTIR?
Enes (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: 
- Cennet güçlük ve zorluklarla kuşatılmıştır. Oraya girebilmek bunları aşmakla mümkündür. Cehennem ise şehvet ve isteklerle çevrilmiştir. Oraya girmemek için bunlara sahip olmak gerekir.” (Buhârî, Rıkak: 28; Müslim, Cennet: 1)
Ebû Hüreyre (Radıyallahü anh) ’den rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:
 - Allah Cenneti ve Cehennemi yarattığında Cibrîli Cennete gönderdi ve şöyle dedi:
- Cenneti ve Cennetlikler için hazırladığım şeylere bak gözden geçir.
Cibril Cennete geldi, Cenneti ve Cennet’teki Cennetlikler için hazırlanan şeyleri gözden geçirdi ve Allah’a döndü ve şöyle dedi:
- İzzetin hakkı için kim bu Cennet’teki hazırlananı görürse mutlaka girmek isteyecektir.
Böylece Allah emretti ve Cennet, güçlük ve zorluklarla kuşatıldı.
Allah; “Tekrar dön ve Cenneti ve Cennet’te Cennetlikler için hazırladıklarıma bak gözden geçir” buyurdu.
Cibril Cennete döndü ve orayı güçlüklerle kuşatılmış olarak buldu. Ve Allah’a döndü ve şöyle dedi;
- izzetin hakkı için Cennete hiç kimsenin giremeyeceğinden korktum.
Bunun üzerine Allah;
- Cehenneme git. Cehennemi ve Cehennemlikler için hazırladığım şeyleri kontrol et gözden geçir buyurdu.

Cibril Cehenneme gitti bir de ne görsün. Sıkıntılar, işkenceler ve ıstıraplar birbiri üstüne yığılmış. Allah’a döndü ve şöyle dedi:
- İzzetine yemin olsun ki ; ”Kim Cehennemin durumunu işitir ve oraya girer.” dedi.
Allah Cehenneme emretti de etrafı şehvetlerle kuşatıldı.
Bunun üzerine Cibril’e Cehenneme dön buyurdu
Cibril Cehenneme döndü ve geldi.
-  izzetin hakkı için hiç kimsenin Cehennem’de kurtulamayıp oraya gireceğinden korktum.
(Buhârî, Rıkak: 28; Müslim, Cennet: 1) Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

CENNET VE CEHENNEMIN MÜNAKAŞALARI
Ebû Hüreyre Radıyallahü anh’dan rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Cennet ve Cehennem birbirleriyle münakaşa ettiklerinde; Cennet dedi ki: 
- Bana güçsüzler ve yoksullar girer. 
Cehennem de dedi ki:
-Bana da zorbalar büyüklenenler girer.”
Bunun üzerine Allah, Cehenneme: “Sen benim azabımsın seninle dilediğimden intikam alırım. Cennete de sen benim rahmetimsin dilediğime seninle rahmet ederim.” (Müslim, Cennet: 13)

CENNETLIKLERIN EN AŞAĞI DERECESINDE OLANLARA YAPILACAK IKRAM
Ebû Saîd el Hudrî (Radıyallahü anh.)’den rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 
- Cennetliklerin en aşağı derecede olanı seksen bin hizmetçisi ve yetmiş iki karısı vardır. Ayrıca bizzat kendisi için Cabiye (Suriye) ile Sana (Yemen) arası kadar mesafede inci, zebercet ve yakut dan bir kubbe dikilecektir.
 
Aynı senetle Peygamberin şöyle buyurduğu da rivâyet edilmiştir: 
- Cennetlikler küçük veya büyük yaşta tüm ölenler otuz yaş civarında olacaklar ve bu yaşın üzerine hiç çıkmayacaklardır, Cehennemliklerde aynen böyledir.
Cennetliklerin başlarında taçları vardır. Bu taçların üzerindeki incilerin en değersizi doğu ile batı arasını aydınlatacak kadar parlaktır.” (Müsned: 11298)

 CENNET HURILERI KENDILERINI NASIL TANITIRLAR?
Hazret-i Ali (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 
Cennet’te hurilerin bir toplantı yeri vardır. Hiçbir yaratığın bir benzerini işitmedikleri bir takım sesler yükseltirler ve derler ki:
- Biz ebedî kalanlarız, asla yok olmayacağız, Biz refah içinde yüzenleriz. Güçlük görmeyeceğiz. Biz memnun olanlarız asla öfkelenmeyeceğiz. Ne mutlu o kişiye ki o bizimdir biz de onunuz.” 
(Müsned: 1273)
Yahya b. İbn Kesir (Radıyallahü anh), Allah’ın Rum sûresi 15. ayeti olan: “… Cennetlikler cennet bahçelerinde tüm nimetlerden yararlanıp sevinirler.” Hakkında “o işitip dinlemek” demektir.
Bunun da anlamı hadiste geçtiği üzere hurilerin seslerini yükseltmeleri demektir. (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

ALLAH’IN SEVDIĞI VE SEVMEDIĞI ÜÇ KIŞI HANGILERIDIR?
İbn Ömer (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Kıyamet gününde misk tepesi üzerinde üç kişi vardır ki öncekiler de sonrakiler de onlara imreneceklerdir.
Her gün ve her gecede beş vakit namaza çağıran müezzin, kendisinden memnun olan cemaate imam olan adam, Allah’ın ve efendisinin hakkını yerine getiren köle.” 
(Müsned: 4568)
Abdullah b. Mes’ûd’tan Radıyallahü anh merfu olarak rivâyet edildiğine göre Rasûlullah (, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem.) şöyle demiştir: 
“Üç kişi vardır ki Allah onları sever.
Geceleyin kalkıp Allah’ın kitabını okuyan adam, sağ eliyle verdiği sadakayı sol elinden gizleyen adam. bir müfrezede bulunup arkadaşlarının kaçması üzerine düşmanı tek başına karşılayan kimse.”
 (Tirmizî rivâyet etmiştir.)

 Ebû Zerr  (Radıyallahü anh)’den rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 
- Üç kişi vardır ki Allah onları sever, üç kişi de vardır ki Allah onlara buğzeder.
Allah sevdikleri kimselerden birincisi;  bir adamdır ki bir toplumdan bir şeyler ister bu istediği şey Allah içindir aralarındaki yakınlıktan dolayı değildir. Onlarda bu adama bir şey vermezler.
Bir adam onlardan geri durarak gizlice bir şeyler verir bu verdiğini sadece Allah ve verdiği kimse bilir.
İkinci kimse ise: Bir toplum geceleri yürürler sonunda uyku onlara galip gelir ve başlarını eğerek uyurlar ancak bir adam kalkar bana yaranmak için ayetlerimi okur ve onunla yaşamaya çalışır. Üçüncü kimse ise; bir müfrezede bulunur düşmanla karşılaştıklarında yenilirler fakat o ileri atılarak devam eder ya şehid olur veya Allah o kimseye fetih nasib eder.
Allah’ın gazâblandığı üç kişi ise:
Zina eden yaşlı kişi, büyüklük taslayan fakir ve hakka tecavüz eden zengindir.” 
(Nesâî, Kıyam-ül leyl: 17)

FIRAT NEHRININ SULARI ÇEKILIP HAZINELER MI ÇIKACAK?
Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: 
- “Belki de Fırat nehri suları çekilerek altından bir hazine ortaya çıkarabilir. Kim orada bulunursa oradan bir şey almasın.” (Müslim, Fiten: 8; İbn Mâce, Fiten: 25)  Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.

CENNET’TE SÜT, BAL VE ŞARAP IRMAKLARI VAR MIDIR?
Hakîm b. Muaviye (Radıyallahü anh.)’in babasından rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Cennet’te su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır. Sonradan bunlardan nehirler fışkıracaktır.” (Dârimî, Rıkak: 113)

NOT : Buradaki şarap denizi dünyada bildiğiniz şarap değildir. Dünyada yemesi ve içmesi haram olan şeyler Ahirette de yoktur. Allahü teala'nın haram kıldığı her şey kulunun hayrınadır. Dolayısı ile buradaki şarap diye çevrilen şey şerbettir. Ahirette alkol elbette olmaz)

Enes b. Mâlik (Radıyallahü anh.)’den rivâyete göre, Rasûlullah Sallallahü Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: “Her kim Allah’tan üç kere Cenneti isterse, Cennet; Allah’ım onu Cennete sok diye dua eder.
Her kim de üç kere Cehennem ’den korunmak isterse Cehennem Allah’ım onu Cehennem ‘den koru diye dua eder.”
 (Müsned: 12696)

METİN ÖZER HABERVİTRİNİ

Güncellenme Tarihi : 28.2.2021 10:38

İLGİLİ HABERLER