Ekonomi
  • 30.1.2004 12:22

GELİR İDARESİ'NDE YENİDEN YAPILANMA...

Gelir İdaresi'nin, 'mükellef hukukunun gözetildiği, hizmet performanslarının ölçülüp sorgulanabildiği dinamik bir yapıya kavuşması için' yeniden yapılandırılması önerildi. Bu çerçevede İdare'nin, Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kuruluş olarak ''başkanlık'' şeklinde örgütlenmesi, özel kanunla kurulup, özel bütçesi olması gerektiği vurgulandı. Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile Vergi Konseyi tarafından, Gelir İdaresi'nin yeniden yapılandırılmasına dönük ''Mükellef Odaklı Gelir İdaresi Projesi'' kapsamında, Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ve Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu baz alınarak görüş ve önerilerin yer aldığı bir çalışma yapıldı. Hazırlanan rapor taslağında, idarenin örgütlenme yapısında, merkez ve bölge düzeyinde 'fonksiyonel', yerel düzeyde ise 'mükellef odaklı karma bir model' öngörülüyor. Taslakta yer alan önerilere göre, yeni yapılanma gerçekleştiğinde Gelirler İdaresi Başkanı, Maliye Bakanı'nın önerisiyle Bakanlar Kurulu'nca atanacak ve ''ita amiri'' yetkisine sahip olacak. Başkana bağlı 3 başkan yardımcısı görevlendirilecek ve bunların fonksiyonları ''mükellef hizmetleri'', ''insan kaynakları'' ve ''denetim'' olarak gruplandırılacak. Vergi mükelleflerine yönelik hizmetlerin sunulmasından sorumlu İdare Başkan Yardımcılığı'na bağlı Mükellef Hizmetleri Kurulu oluşturulacak. Yine buraya bağlı, vergileme sürecindeki operasyonel işlemleri yürütecek, vergi idaresiyle mükellef arasındaki uyuşmazlıkları idari aşamada çözüme kavuşturacak ve mükellefleri vergi konusunda bilinçlendirecek ''Vergileme İşlemleri'', ''Vergi Kolaylıkları'', ''Mükellef Eğitim ve Destek'', ''Mevzuat'' ve ''Büyük İşletmeler'' adı altında 5 daire başkanlığı kurulacak. DENETİM KURULU Vergi denetim fonksiyonundan sorumlu başkan yardımcılığına bağlı, Denetim Kurulu oluşturulacak. Bu kurul mükelleflerin vergi kanunlarına uyumunu tespit etmeye yönelik faaliyetlerin ve vergileme işlemlerinin en kaliteli şekilde sunulmasına yönelik çalışmalarda bir icra organı olarak görev yapacak. Söz konusu başkan yardımcılığına bağlı denetim fonksiyonuyla ilgili hizmet sunan ''Vergi Denetimi'' ve ''İç Denetim'' kurulları ile ''Veri Sağlama ve Analiz Daire Başkanlığı'' kurulacak. Vergi Denetim Kurulu, uzmanlaşma esas alınarak, merkez düzeyde vergi uzmanları, bölgesel düzeyde de vergi denetmenlerinden oluşacak. Vergi uzmanları büyük işletmeleri, vergi denetmenleri ise bunun dışında kalan tüm mükellef grupları üzerinde vergi denetimi yapacak. Mevcut yapılanmadaki hesap uzmanlarının tamamı ve gelirler kontrolörleri ile maliye müfettişlerinden vergi denetiminde uzmanlaşmış olanlar, ''Vergi Uzmanları'' adıyla oluşturulacak Gelirler İdaresi Başkanlığı Vergi Denetim Kurulu'nda aynı unvanla görev alırken, ''Vergi Denetmenleri'' ise Gelirler Bölge müdürlüklerinde oluşturulacak Bölge Vergi Denetim Kurulları'nda denetimlerini sürdürecek. Vergi Denetim Kurulu'nun içinde Denetim Planlaması, Denetim Koordinasyonu, Denetim Eğitimi ve Denetim Uygulaması görevlerini yürütecek ihtisaslaşmış ''grup başkanlıkları'' oluşturulacak. İç Denetim Kurulu, gelir idaresi çalışmalarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre çalışıp çalışmadığını, işlemlerin kanunlara uygunluğunu ve mali yönetim, kontrol süreçlerinin sistem denetimi görevlerini üstlenecek. Veri Sağlama ve Analiz Daire Başkanlığı da, tüm mükellefler hakkında ''ulusal bilgi bankası'' oluşturmaya yönelik işlemleri yürütecek. Bu daire başkanlığı içinde Vergi İstihbarat Arşivi, İstatistik ve Analiz, Proje Geliştirme ile Teknoloji ve Sistem Geliştirme şube müdürlükleri kurulacak. İnsan kaynakları yönetimi ve buna ilişkin faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu başkan yardımcılığına bağlı olarak da, idari-mali işler, araştırma ve eğitim, uluslararası ilişkiler ve bilgi işlem faaliyetleri yürüten dairelerin başkanlarından oluşan bir ''İnsan Kaynakları Yönetim Kurulu'' oluşturulacak. DEFTERDARLIK, ÖRGÜT YAPISINDAN ÇIKARILMALI Öte yandan taslakta Defterdarlıkların, Gelir İdaresi'nin örgüt yapısından çıkarılması öneriliyor. Bunun yerine Gelirler İdaresi Başkanlığı-Gelirler İdaresi Bölge Müdürlüğü-Vergi Dairesi Müdürlüğü hiyerarşik zinciri kurulacak. Bu modelle Gelirler İdare Başkanı'ndan itibaren bütün teşkilatın yönetim, tayin, terfi, çalışma usulleri gibi bütün işlemleri, İdare Başkanlığı içinde yürütülecek. Böylece başkanlık bütün merkez ve taşra örgütlerine hakim, yönetimde tek görevli ve sorumlu olacak. Taslakta, mükelleflerin daha yakından izlenebilmesi ve verimliliğin artırılması için, ''ihtisas vergi daireleri'' kurulması önerisi de yer alıyor. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 21:32

İLGİLİ HABERLER