Ekonomi
  • 12.3.2021 20:35

İşte Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi reformu!.. İşte vergiden muaf olacak meslekler

Erdoğan, ekonomi reform paketinin çerçevesini yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın oluşturduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na konuştu.

Erdoğan, reform paketinin ortaya koyduğu hedef doğrultusunda ekonomiyi dört temel üzerinde büyütmek istediklerini söyledi.

En büyük önceliklerinin mali disiplin olacağını belirten Erdoğan, döner sermayelerin gözden geçirileceğini ve kamuda tasarruf yapılacağının altını çizdi.

Paket kapsamında küçük esnafa müjde veren Erdoğan'ın konuşması şu şekilde:

YATIRIM, İSTİHDAM, ÜRETİM, İHRACAT...

"Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem, 4 temel üzerine oturtulacak: Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Bu amaçla harcama disiplini, kamu borç yönetimi vergi düzenlemeleri, kamu özel iş birlikleri ve kamu özel teşebbüsleri kapsayan yeni politikaları bu dönemde hayata geçiriyoruz.

Güçlü, sağlam ve her türlü şoklara karşı giden yol makroekonomik istikrarın tesisi ve devamından geçiyor. Bir dizi yapısal tedbirin alınması şart. Açıklayacağımız reformların omurgasını makroekonomik ve yapısal politikalar oluşturuyor. Kamu maliyesi, enflasyon, finansal sektör, cari açık ve istihdam alanlarına odaklandık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #1

 

 

İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

İlk reform alanımız, risklere karşı daha güçlü kamu maliyesi yapısını oluşturmak olacaktır. Önümüzdeki dönemde de mali disiplin en temel önceliğimiz. Fiyat istikrarını bir kenara koyuyoruz.

Harcama disiplini konusunda önceliği bütçe politikalarına veriyoruz. Meclis'in bütçe hakkının kapsamını genişletirken şeffaflık ve hesap verebilirliği artırıyoruz. Döner sermayeleri göden geçiriyor verimli olmayanları kapatıyor ve diğerlerini de kademeli şekilde merkezi yönetim bütçesine Meclis denetimi kapsamına alıyoruz. Özel hesap uygulamalarını acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırarak bu kriterleri karşılamayanları kademeli olarak kaldırıyoruz. Böylece birlik ilkesini güçlendirmiş oluyoruz.

Kamu idarelerinde tasarrufu yaygınlaştıracak önlemleri hayata geçiriyoruz. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına sınırlamalar getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir gereği olarak kamu kurumlarının teşkilatlanmasını yönetim verimliliği ve etkinliği çerçevesinde güçlendiriyoruz. Kamu personeliyle ilgili iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesini sağlıyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #2

 

KÜÇÜK ESNAFA VERGİ MUAFİYETİ

Esnaf kardeşlerime buradan bir müjde vermek istiyorum. Salgın döneminde esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti geliyor.

Basit usülde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, marangoz, çay ocağı işletmecisi, terzi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. Kapsama giren esnafımızı çok ciddi şekilde rahatlatacağını inandığım bu kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

"TÜRKİYE DİJİTAL VERGİ DAİRESİ UYGULAMASINI BAŞLATIYORUZ"

Vergi usül kanununu kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek şekilde güncelliyoruz. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamını genişletiyoruz. Elektronik defter ve elektronik belge kullanımı uygulamasını kademeli olarak yaygınlaştırarak vergi kayıp ve kaçağını azaltıyoruz.

Vatandaşlarımız vergi dairesine gitmeden işlemleri dijital ortamda yapabilsin diye 7/24 hizmet verecek Türkiye Dijital Vergi Dairesi uygulamasını başlatıyoruz. Dijital vergi asistanı sistemini devreye alıyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #3

 

 

"AĞIRLIKLI OLARAK TÜRK LİRASI İLE BORÇLANACAĞIZ"

Bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi üç ayda bir Kamu Maliyesi Raporuyla milletimizle paylaşıyoruz. Kamu borcumuzun milli gelire oranı yüzde 41 seviyesinde. AB ülkelerinin borçluluk ortalaması yüzde 90'a yakın. Borç stokunun dış şoklara karşı duyarlılığını azaltabilmek için döviz cinsi borçların toplam borç stoku içindeki payını düşürüyoruz. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanacak TL cinsi senetleri kullanacağız. Borçlanmanın ortalama vadesini piyasa şartları uyumlu olarak artırıyoruz.

Hazine nakit yönetimini daha güçlü hale getiriyoruz. Hazine'nin kullanımı dışında kalan kurumların hesabını Tek Hazine Kurumlar Hesabı Sistemi'nde toplayarka, nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Ülkemizin risk primini düşürerek, borçlanma maliyetlerimizi aşağıya çekecek politikaları tahkim ediyoruz. Kamu maliyesinin gelir tarafını oluşturan vergi politikalarını hem sadeleştiriyor hem de öngörülebilirliği artıran adımlar atıyoruz.

ŞEFFAFLIK VURGUSU

Harcama alanında en temel hassasiyetlerimizden biri ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasında en ufak adaletsizliğin yaşamamasıdır. Bunun için merkezi ve yerel yönetimlerin sosyal yardım verilerini Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi sistemine entegre ederek veri paylaşımını sağlıyoruz.

Şeffaflığı attırmak gayesiyle bütçe sonuçlarını, politika gelişmelerini ve hedeflerimizi 3 ayda bir Kamu Maliyesi Raporu ile milletimizle paylaşıyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #4

 

ENFLASYONLA MÜCADELEDE HEDEF TEK HANELİ RAKAMLAR

Öncelikli gündem maddelerimizden birisi de enflasyonla mücadele olacaktır. Hedefimiz tek haneli düşük enflasyon oranlarına ulaşmaktır. Kamunun ithal ürün kullanımını azaltmak için Sanayileşme İcra Komitemizin çatısı altında merkezi izleme sistemi kuruyoruz.

GIDA BANKACILIĞI

Gıda Bankacılığı sistemini cazip hale getirerek yaygınlaştırıyoruz. Tarımsal üretimde öngörülebilirliği artırmak ve fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek için sözleşmeli tarım mekanizmaları geliştiriyoruz. İşlenmemiş gıda fiyatlarında aracılık maliyetlerinin düşürülmesinde katkı sağlayacak Hal Yasası ile ilgili çalışmaları hızla tamamlıyoruz. Gıda Komitesi'nin politika önerilerini şekillendirebilmesini ve piyasanın etkin çalışabilmesini temin için veri akışını sağlayacak bir Erken Uyarı Sistemi kuruyoruz.

Ülkemizde yılda 19 milyon ton israf ediliyor. Hizmet sektöründe işletme başına israf yılda 4 tonun üzerinde. Buna dur demek için harekete geçiyoruz. Tarlada ve hallerde kalan taze meyve ve sebzeleri piyasaya kazandırma mekanizmasını geliştiriyoruz. Bu ürünleri Dijital Tarım Pazarı'na dahil ederek hızla alıcılarla buluşmasını sağlıyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #5

 

 

DİJİTAL PARA

Katılım finans sektörüne yönelik Merkezi Danışma Kurulu'nu hayata geçiriyoruz. Sermaye piyasaları alanında da önemli düzenlemelerimiz olacak. Dijital paranın ekonomik ve hukuki altyapısını oluşturacak adımları atıyoruz.

FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ

Yıllık cirosu 500 milyar lira olan gıda sektöründe yaşanan israfı sadece yüzde 2 azaltsak, 10 milyar liralık bir tasarruf elde etmiş olacağız. Enflasyonda risk oluşturan yapısal şokları değerlendirmek, gerekli politikaları belirlemek ve yönetmek için Fiyat İstikrarı Komitesi'ni tesis ediyoruz. Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarının yer alacağı bu komitenin, enflasyonla mücadelede etkinliği artıracağına inanıyoruz.

Kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatlardaki artışlar, gerçekleşen enflasyon yerine hedef enflasyona göre yapılacaktır. Finansal istikrarın sağlanması ve finans sektörünün geliştirilmesi de öncelikli konularımız arasındadır. Sektörün sahip olduğu gücü koruyup, bağışıklığını daha da kuvvetlendirmek istiyoruz. Zorunlu kredilere yönelik girişim sermayeli fonlarının kurulması amacıyla mevzuat altyapısı oluşturuyoruz. Varlık yönetim şirketlerinin rekabetçi ve kurumsal bir yapıda faaliyet gösterebilmeleri için bu şirketlere uygulanan damga, harç ve kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi istisnasını süresiz hale getiriyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #6

 

KATILIM FİNANS TAHKİM MEKANİZMASI

Salgının gecikmeli yansıyabilecek olumsuz etkilerini şimdiden bertaraf etmek ve bankacılık sektörünün aktif kalitesini daha da iyileştirmek üzere bazı tedbirler alıyoruz. Katılım finans sektörünün gelişimini hızlandıracak yeknesak bir kanuni düzenleme hazırlıyoruz. Bu düzenlemeyle katılım finans sektörü tek çatı altında toplanırken, sektöre yönelik bir merkezi danışma kurulu da hayata geçiyor. Uluslararası standartlarda bir Katılım Finans Tahkim Mekanizması kuruyoruz.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ YAYGINLAŞTIRILACAK

Finans sektörünün kurumsal altyapısını geliştirmek için de bir dizi adım atıyoruz. Bu maksatla ülkemizin tüm kredi ve risk verilerinin toplandığı Risk Merkezi'ni yeniden yapılandırıyoruz. Bireysel Emeklilik Sistemi'ni çok daha geniş kesimlere yaygınlaştırıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 25'ini oluşturan 18 yaş altındaki çocuklarımızın sisteme girebilmesinin önündeki engelleri kaldırıyoruz.

Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almak için, bu süreci yüzde 25 devlet katkısıyla destekleyerek, kamunun üzerine düşen sorumluluğu da yerine getiriyoruz. Sandık, vakıf ve dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin, 2023 yılı sonuna kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarıımına imkan veriyoruz.

KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİ

Ayrıca sistemi; eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi çeşitli tasarruf ürünleriyle entegre ederek, uygun maliyetler ve devlet destekleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan TROY'u, ayrı bir şirket çatısı altına alıyoruz. Tüketiciyi koruyacak bir gözeitm mekanizması tesis ederek bankalarla müşterileri arasındaki ilişkileri daha şeffaf bir yapıya kavuşturuyoruz. Şirketlerin finansman ihtiyaçlarını öz kaynakla yapmalarını teşvik ederek, halka arz süreçlerini kolaylaştırıyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #7

 

CARİ AÇIKLA MÜCADELDE 3 TEMEL POLİTİKA

Cari açıkla mücadelede 3 temel politikayı takip edeceğiz. İlk olarak, yapısal cari açığa odaklanıyoruz. İkinci önceliğimiz, ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak, potansiyeli olup hiç ihracat yapmamış KOBİ'leri ihracata teşvik etmektir. Üçüncü ve son alanımız ise sanayide yeşil dönüşümü desteklemektir. Dijital pazar yeri platformlarında ürünlerini satışa sunan firmaların haklarını koruyacak düzenlemelere gidiyoruz.

İSTİHDAMA FİNANSMAN DESTEĞİ

Salgının istihdam piyasalarında oluşturduğu tahribatı gidermek için İlave İstihdama Finansman Desteği adıyla yeni destek modeli getiriyoruz. Yeni destekten, likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmalarımız faydalanabilecektir.

Buna göre firmalar; istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle, 24 ay vadeli, ilk ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabileceklerdir. En fazla 5 kişiye kadar olan bu uygulamada, taahhüdünü yerine getiren firma, ilave istihdam için yıl boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerini kredi finansman maliyetinden düşebilecektir.

Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanıp çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenler, gereken şartları taşımaları durumunda, İlave İstihdama Finansman Desteği'ni de kullanabileceklerdir.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #8

 

İKİ YENİ YAPI KURULUYOR

Üretken yatırımların artmasını sağlamak için özel sektörde öngörülebilirliği güçlendirecek adımlar atıyoruz. Ekonomideki tüm gelişmeleri yakından izlemek ve yönetmek amacıyla iki yeni yapı kuruyoruz.

Bunlardan birincisi, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında çalışacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu'dur. Devlet desteklerinde kamu kaynaklarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak için tüm destek uygulamalarının ilke ve esaslarını belirleyen, etki değerlendirmesi yapılmasını mümkün kılan bir çatı mevzuat oluşturuyoruz.

İkincisi ise; Hazine ve Maliye Bakanımızın başkanlığında faaliyelterini yürütecek Finansal İstikrar Komitesi'dir. Yeni oluşturacağımız bu yapılarla, ekonomi ve finans politikalarımızda şeffaflığı, öngörülebilirliği ve koordinasyonu artırarak iletişim mekanizmalarını güçlendiriyoruz.

KAMU YÖNETİMİNE GÜVEN ARTIRILACAK

Kamu yönetimine olan güveni en üst seviyeye çekmek ve alınan kararların kalitesini artırmak için üst düzey kamu görevlerine atanmada aranan mesleki tecrübe şartlarını güçlendiriyoruz.

Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir. Türkiye İstatistik Kurumu'nu ilişkili kuruluş haline dönüştürüyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #9

 

 

YABANCI YATIRIMCILARLA İLGİLİ ADIM

Uluslararası yatırımcıların vergi hususunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları'nı revize ediyoruz. Birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergi meselelerinde karşılıklı anlaşma yöntemini daha yoğun şekilde kullanacağız.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları'nı yaygınlaştırıyoruz. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesini sağlıyoruz. Vergi denetiminde, standart, öngörülebilir ve haksız rekabeti önleyen modellere geçiyoruz. Bu sayede, vergi incelemelerinde sektörler ve konular itibarıyla ortaya çıkabilen farklı uygulamaları ortadan kaldırıyoruz.

DİJİTAL VERGİ DENETİMİ SİSTEMİ

Dijitalleşmenin getirdiği hızdan faydalanarak, mükelleflerimizin uzun süreye yayılan denetimlerden kaynaklanan sıkıntılarını çözüyoruz. Elektronik tebligat, elektronik inceleme, elektronik tutanak ve elektronik raporu içeren Dijital Vergi Denetimi sistemini geliştirerek, vergi inceleme sürelerini kısaltıyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #10

 

 

İHALELERDE YENİ SİSTEM

Kamu alım ihalelerinde yeni ve dijital bir sisteme geçiyoruz. Önemli ölçüde azaltacağımız kamu alım ihalelerindeki istisnalardan, muhafaza edilecekleri de disiplin altına alıyoruz. Kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini, ihaleden önce objektif şekilde tespit ederek kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Kamu alımlarını yerli ürünlere yönlendirerek, yurt içi sanayinin gelişmesine, çeşitlenmesine ve büyümesine katkı sağlıyoruz. Stratejik sektörlerdeki ürünler için yerliliği artıracak ve teknoloji transferini sağlayacak alım garantilerinin önünü açıyoruz.

Kamu Özel İş Birliği Kanunu'nun çıkarılmasını planlıyoruz. Kamu İktisadi Teşebbüslerimizi günün ihtiyaçları ışığında reforma tabi tutmak üzere bir çalışma başlatıyoruz.

ÇEVREYE DUYARLI YATIRIMLAR

Sermaye piyasalarında ürün çeşitliliğini artırmak için Proje Finansmanı Fonu ve Projeye Dayalı Menkul Kıymetlere ilişkin düzenlemeleri tamamlıyoruz. Altyapı, ulaşım, enerji, haberleşme ve sağlık alanlarındaki projelerin sermaye piyasaları yoluyla da finanse edilmesini sağlıyoruz. Çevreye duyarlı yatırımların finansman imkanlarını çeşitlendiriyoruz.

Uluslararası finans piyasalarında yoğun talep gören yeşil tahvil piyasasına dönük altyapıyı oluşturarak, bu ihraçları teşvik ediyoruz. Yenilenebilir enerji, temiz içme suyu, karbon emisyonunu azaltan elektrikli ya da hibrid ulaşım araçları gibi yatırımlar, bu tür ihraçlarla finanse edilebilecektir. Reel sektör şirketlerimizin tahvil ihraçlarını özendirmek için Tahvil Garanti Fonu kuruyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #11

 

 

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİ İLE YAZILIM VE DONANIM ENDÜSTRİLERİ BAŞKANLIKLARI KURULACAK

Sermaye ve finans piyasalarında bir diğer önemli adımı genç girişimcilerimiz için atıyoruz. Girişimcilik ekosistemi belirli bir olgunluğa erişsin diye, kitle fonlaması platformlarını hayata geçiriyoruz.

Yenilikçi ve güçlü bir sağlık endüstrisinin geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz. İlaçtan aşıya, medikal cihazlardan biyoteknolojik ürünlere kadar pek çok stratejik malzemenin yurt içi imkanlarla rekabetçi bir şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi çalışmaları, bu başkanlığın sorumluluğunda yürütülecektir.

Yeni gelişen teknolojilerle söz sahibi olmak istiyoruz. Ülkemizin bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek, genç istihdamını teşvik etmek ve küresel rekabet gücü kazanmak için Cumhurbaşkanlığı himayesinde bir Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kuruyoruz.

DOĞALGAZ ARAMA VE ÜRETİMİNDE YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLECEK

Cari açığımızı tetikleyen faktörlerden biri olan enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikaları etkin şekilde uygulamayı sürdüreceğiz. Enerji verimliliği desteklerinin kapsamını genişletiyoruz. Elektrik enerjisi depolama tesislerinin kurulmasına yönelik yasal altyapıyı tamamlıyoruz. Doğalgaz piyasasını yeniden yapılandırarak, bu alanı rekabetçi bir temelde geliştiriyoruz.

Madencilik, petrol ve doğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamını iyileştiriyor, yatırım güvencesini artırıyoruz. İhraç ürünlerimizin daha hızlı ve daha düşük maliyetle pazarlara erişimi için yurt dışında lojistik merkezleri kuruyoruz. Yeni Nesil İhtisas Serbest bölgelerini faaliyete gçiererek, yüksek teknolojili mal ve hizmet üretiminde kümelenmeyi teşvik ediyoruz.

Eximbank'ı, ihtiyaçları ve uluslararası uygulamaları dikkate alarak yeniden yapılandırıyoruz. Aynı şekilde Kredi Garanti Fonu'nu da katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde geliştiriyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #12

 

 

GENÇLER İÇİN UZUN DÖNEM STAJ PROGRAMLARINA DESTEK

Mesleki Eğitim Merkezleri'ni gençler için cazip kılmak amacıyla, çocuklarımızın kalfalık döneminde aldıkları ücretleri yükseltiyoruz. Bu merkezlerde eğitim gören öğrencilerin ücretlerini kamu olarak üstleniyor ve sanayici üzerindeki yükü kaldırıyoruz.

İş gücümüzü geleceğin alanlarına bugünden yönlendirmek için il il sektörel beceri haritaları oluşturuyoruz. Geleceğin mesleklerinde yeni iş imkanları oluşturmak için İŞKUR desteklerinde revizyona gidiyoruz. Gençlerin dijital yetkinliklerini geliştirebileceği uzun dönem staj programlarını destekliyoruz.

YATIRIM UYUŞMAZLIĞI KURUMU

Yatırımcıların kamu uygulamalarından kaynaklanabilecek risklerini en aza idirerek asli işlerine, yani yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata odaklanmalarını sağlıyoruz. Özel kesim yatırımlarını kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Yatırım Uyuşmazlığı Kurumu'nu faaliyete geçiriyoruz. Oluşturacağız bu yeni sistem sayesinde, yatırımcının idare ile karşılaştığı ihtilaflı konular hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır.

Yatırım teşvik sistemimizi sade, anlaşılır ve çok daha cazip bir yapıya dönüştürüyoruz. Yeni teşvik sisteminde öz sermaye ağırlıklı gerçekleştirilen, yüksek katma değerli ve bölgesel kümelenme öncelikleriyle uyumlu yatırımlara daha fazla destek sağlıyoruz. Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği sürelerini gençlerin ve kadınların istihdamı durumunda artırıyoruz.

Büyük yatırımlarda kısmi tamamlamayla birlikte hak kazanılan "yatırıma katkı tutarına" yeniden değerleme yapma imkanı veriyoruz. Böylece yatırımcımızın yararlanacağı teşvikin değerini koruyoruz. Bu kapsamda yatırıma bağlı olarak elde edilen devlet katkısının diğer vergilerden de belirli oranlarda mahsup edilmesini sağlıyoruz.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #13

 

 

KOOPERATİFÇİLİK KANUNU'NDA DÜZENLEME

Perakende ticarette haksız ticaret uygulamalarının ortadan kaldırılması amacıyla Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeni düzenlemeler yapıyoruz. Ticaret sicili hizmetlerinde dijitalleşmeyi geliştirerek şirket kuruluşlarının süratle tamamlanabilmesini, şirketlerin hızlı karar alabilmesini sağlıyoruz.

Kooperatiflerin ve üst kuruluşlarının daha şeffaf ve profesyonel bir yönetim yapısına kavuşması için Kooperatifçilik Kanunu'nda düzenlemeler yapıyoruz. Tüketicinin korunması, kayıtlılığın artması ve piyasada haksız rekabetin etkin bir biçimde önlenmesi amacıyla bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kuruyoruz. Özel sektörün ve tüketicilerin de temsil edildiği bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi Koordinasyon Kurulu oluşturuyoruz."

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #14

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #15

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #16

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #17

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #18

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #19

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #20

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #21

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #22

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #23

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #24

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #25

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #26

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #27

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ın açıkladığı ekonomi reformu paketi #28

 

 

İlginizi Çekebilir

İLGİLİ HABERLER