Gündem
  • 29.8.2011 12:32

KAPSAM DIŞI PERSONELE NAKİL HAKKI

ANKARA (A.A) - Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. Bayburt İl Müdürlüğü'nde 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi statüde elektrik mühendisi olarak görev yapan bir kişi, kapsam dışı personel sayılarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı verilmesi isteğiyle işyerine başvuru yaptı. Aras Elektrik Dağıtım A.Ş ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü ise çalışanın başvurusunu reddetti.
Davacı, bu işlemlerin iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Trabzon İdare Mahkemesi, davacının, ''kapsam dışı personel'' statüsünde bulunduğunun kabulü gerektiğine ve kapsam dışı pozisyonda görev yapan davacının nakil hakkı 4046 sayılı Yasa'nın Geçici 21. maddesi uyarınca saklı tutulmuş bulunduğundan, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemi iptal etti.
Danıştay Beşinci Dairesi ise ''sendika üyeliği bulunmayan davacının, mevcut mevzuat çerçevesinde TEDAŞ'ta kapsamdışı personel istihdamının mümkün bulunmaması karşısında nakle tabi personel olarak belirlenemeyeceğini'' belirterek, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararını bozdu.
İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etti.
Davalı TEDAŞ, Trabzon İdare Mahkemesinin ısrar kararının hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, kararı temyiz etti ve bozulmasını istedi.

İLGİLİ HABERLER