Ekonomi
  • 23.5.2022 18:29

Limited Şirket Kurmak mı Avantajlı Anonim Şirket Kurmak mı?

Girişimcilerin şirket kuruluş aşamasında şirket türünü seçerken sermaye şirketleri olan anonim  şirket ve limited şirket özelliklerini bilmeleri zorunludur. Ayrıca limited şirket kurmak ve anonim şirket kurmak arasındaki farklılıkları, her iki şirket türünün sağladığı avantajları ve dezavantajları doğru bir şekilde değerlendirmek gerekir. Ülkemiz ticari hayatı içinde en sık tercih edilen sermaye şirketi türü limited şirkettir. Ancak faaliyet gösterilen sektörde kurumsal bir yapıya sahip olmak ve sermayeyi artırmak ya da halka açılmak isteniyorsa anonim şirket kurmak daha doğru bir seçim haline gelebilir. Diğer yandan limited şirket ortakları amme borçlarından sorumlu olduğu için de bazı yatırımcılar tercihlerini anonim şirket kurmaktan yana kullanmaktadır.

Anonim Şirket Nedir?

Büyük iktisadi hedeflere ulaşma amacıyla ortaya çıkan bir birleşme türü olan anonim şirketlerde sermaye küçük ve belirli paylara ayrılır. Aynı zamanda bu paylar kıymetli evrak niteliği taşıyan senetlere bağlıdır ve devredilmeleri kolaydır. Bu sayede toplumun her kesiminden kişilerin katılmasının temin edilmesi yoluyla küçük tasarruflar büyük sermayeye dönüştürülebilmektedir.

Anonim şirket asgari sermayeyle kurulabilen bir şirket türüdür. Ortakların sınırlı sorumluluğunun yanı sıra payların devrinin şahıs şirketlerine göre daha kolay olması çok sayıda kişinin bir araya gelmesine bunun sonucunda çok büyük sermayelerin toplanmasına imkan verdiğinden anonim şirket kurmak avantajlı bir seçim haline gelebilir. Küçük sermayelerin bir araya gelmesiyle oluşan büyük sermayeler ekonomiye kazandırılmakta, ülke açısından önemli yatırımların yapılmasına ve büyük projelerin hayata geçirilmesine imkan yaratılmaktadır.

Bir ticaret ve sermaye ortaklığı olan anonim şirketin borçlarına karşı sorumluluğu tüzel kişiliğin malvarlığıyla sınırlıdır. Sermayesi belirli olan anonim şirketlerin sermayesi sadece Türk Ticaret Kanunu’nda öngörülen işlemler dahilinde azaltılabilir ya da artırılabilir. Sermayesi paylara bölünmüş olan anonim şirketlerde anonim ortaklığın sermayesine katılarak pek çok hak elde eden kişiler pay sahibi olarak adlandırılır. Anonim şirket kurmak için en az bir pay sahibinin olması yeterlidir. Pay sahiplerinin şirkete karşı sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır. Kanunen yasaklanmamış olan her tür ekonomik amaç için anonim şirket kurmak mümkündür.

Anonim şirketler en az 50.000 TL sermaye ile kurulabilmekle birlikte eğer kayıtlı sermaye sisteminin kabul edildiği bir anonim şirket söz konusuysa asgari sermaye tutarı 100.000 TL olmalıdır.

Genel kurul ve yönetim kurulu anonim şirketlerin zorunlu organları arasında yer alır. Anonim ortaklığın temsil ve yönetim organı Yönetim Kurulu’dur. İç organ olan Genel Kurul’un yürütmeye ilişkin bir görevi bulunmaz. Pay sahipliği haklarının büyük çoğunluğu Genel Kurul’da kullanılır. Yönetim Kurulu’nun seçimi, ibrası, azli, ücret ve huzur haklarının belirlenmesinde yetkilidir. Ayrıca esas sözleşme değişiklikleri, tür değişiklikleri, bölünmeler ve birleşmeler gibi yapısal düzenlemeler de burada karar bağlanır. Yönetim kurulu ile genel kurul arasında hiyerarşik bir ilişki olmamasına karşın işlevsel yönden ayrılıklar vardır.

Limited Şirket Nedir?

Bir ya da birden fazla gerçek veya tüzel kişinin bir ticaret unvanı altında kurduğu, belirli olan esas sermayenin payların toplamından oluştuğu sermaye şirketine limited şirket denilir. Bununla birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte limited ortaklık anonim ortaklığa biraz daha yaklaştırılmıştır.

Limited şirketlerin borçlarına karşı şirket ortaklarının sorumluluğu yoktur. Tek yükümlülükleri taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını, şirket sözleşmesinde yer verilmiş olan ek ödeme ile yan edim yükümlülüklerini yerine getirmektir. En az 1 ve en çok 50 ortak ile limited şirket kurulabilir. En az sermaye tutarı ile 10.000 TL olmalıdır.

Limited şirketlerin Türk Ticaret Kanunu’na göre belirlenen iki zorunlu organı vardır: genel kurul ve müdürler. Denetime tabi bulunan limited ortaklıklarda ise denetçi ya da denetçiler organ niteliği taşımaz. Bununla birlikte limited şirketlerde bulunan müdür ya da müdürler kurulu yönetim organı olma özelliğine sahiptir. Anonim şirketlerdeki gibi limited şirketlerde de iki organ arasında herhangi bir hiyerarşik alt-üst ilişkisi bulunmaz. Buna bağlı olarak organlar birbirlerine talimat veremezler, yetkilerini diğer organa devredemezler ya da onun yetkilerini devralamazlar.

Anonim Şirket ile Limited Şirket Arasındaki Farklar

-           Anonim şirket kurmak ile limited şirket kurmak için gereken süreç farklıdır. Bu konuda muhasebeci ile görüşüp detaylı bilgi alınması sürecin aksaksız bir şekilde ilerlemesini sağlayabilir.

-           Her iki şirketin de kurulması için en az bir ortak gerekir. Limited şirkette en fazla 50 ortak olabilirken anonim şirketlerde bu sayı sınırsızdır.

-           Limited şirkette yalnızca esas sermaye sistemi olmakla birlikte anonim şirkette esas sermaye ve kayıtlı sermaye sistemi bulunur. Asgari sermaye esas sermaye sisteminde en az 50.000 TL, kayıtlı sermaye sisteminde ise en az 100.000 TL olabilir.

-           Anonim şirketler gerek iç gerek dış kaynaklardan sermaye artırma ve halka açılma imkanına sahip olmasına karşın limited şirketlerde halka açılma söz konusu değildir.

-           Anonim şirket genel kurullarının toplantılarında sermaye çoğunluğuna göre temsil esası geçerlidir. Limited şirketlerde ise sermaye ve ortak sayısı itibarıyla çoğunluk ilkesi geçerliliğe sahiptir.

 

Güncellenme Tarihi : 23.5.2022 18:30

İLGİLİ HABERLER