Ekonomi
  • 31.10.2003 15:10

TMSF VE BDDK'DAN İMAR BANKASI RAPORU...

BİLGİN ŞAŞMAZ ANKARA - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İmar Bankası'na el konulması öncesindeki ve sonrasındaki gelişmeleri ortak olarak hazırladıkları raporla kamuoyuna duyurdu. Raporun önsözünde, ''2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizlerin tam arifesinde kurulan ve sektörün yapısal hale gelmiş sorunlarını ivedilikle çözme sorumluluğunu üstlenen BDDK 15 Mayıs 2001 tarihinde uygulamaya konulan 'Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı' ile bu sorunları gidererek, etkin ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir Türk bankacılık sektörüne ulaşmayı hedeflemiştir'' ifadesine yer verdi. Söz konusu Programın olumlu sonuçlarının alındığı bir dönemde, İmar Bankası'nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izninin 03 Temmuz 2003 tarihi itibariyle kaldırılması ve Bankanın yönetim ve denetiminin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) intikali ile birlikte, bankacılık sektöründe daha önce karşılaşılmayan çok büyük ölçekli bu organize yolsuzluk olayı ile karşılaşıldığı ifade edilen raporda, yapılan incelemeler sonucunda, Banka bilgi işlem sisteminin, resmi mercileri yanıltmaya yönelik olarak Uzan grubu şirketlerinden Merkez Yatırım ve Ticaret AŞ tarafından organize bir şekilde yönetildiği ve bu suretle banka işlemlerinin kayıt dışı bırakıldığı, Banka sahip ve eski yöneticilerinin gerçek mevduat rakamlarını kamu otoritesinden gizledikleri ve fiili mevduat ile resmi kayıtlara yansıtılan mevduat arasındaki farkı zimmetlerine geçirdikleri, izinsiz ve açığa Devlet İç Borçlanma Senedi satışı gerçekleştirdikleri, kamu otoritesine yanıltıcı bilgi verdikleri, vergi kaçırmaya yönelik işlemlere başvurdukları, Banka müşterileri ile kamunun zararına fiil ve eylemler gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır'' denildi. BANKANIN BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİNİN KALDIRILMASINDAN ÖNCEKİ DÖNEM BDDK ve TMSF'nin ortak raporunda, 'Banka'nın Fona Devrinden Önceki Gelişmeler' başlıklı bölümünde İmar Bankası'nın yakın izlemeye alınmasıyla ilgili şu ifadelere ver verildi: ''Kredilerinin tamamına yakın kısmının hakim hissedar olan Uzan grubuna kullandırılması, bankacılık işlevlerinden uzaklaşması, risk yoğunlaşması yaşaması, gelir-gider dengesinin bozulması, Krlılığın düşmesi, likidite sıkışıklığının artması nedenleriyle Banka, Devlet Bakanlığı makamının 20 Haziran 1994 tarihli onayıyla mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun 64. maddesi kapsamına alınmış ve bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkisinin kaldırıldığı 03 Temmuz 2003 tarihine kadar bu Kanunun devamı niteliğindeki 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesi kapsamında yakın gözetimde tutulmuştur''. Bankaya BDDK tarafından verilen talimatlar ise, ''BDDK'nın faaliyete geçtiği 1 Eylül 2000 tarihinden sonra, Bankaya Grup kredilerinin yoğunluğu, Gruba kaynak aktarmaya yönelik olarak özellikle İmar Bank Off-Shore Ltd.'de (İmar Off-Shore) tutulan bağlı depolar ve yüksek maliyetli kaynak yapısından kaynaklanan başlıca sorunların giderilmesi hususunda müteaddit kez verilen talimatların yanı sıra, 2000 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen karın dağıtılmayarak bünyede bırakılması dahil özkaynakların güçlendirilmesine yönelik tedbirler alması talimatları verilmiştir'' şeklinde özetlendi. BANKAYA VERİLEN TALİMATLAR Rapora göre, İmar Bankası'ndan, Uzan grubuna kullandırılan kredilerin, bunların tahakkuk ve reeskontları ile İmar Off-Shore'a yapılan depoların makul seviyeye çekilmesi hususunda gerçekçi ve uygulanabilir planlar sunulması da istendi. Bankaya verilen yeni talimatlarla ilgili olarak da şunlar belirtildi: ''Banka tarafından sorunun çözümüne yönelik olarak sunulan planların, Banka öngörülerinin, 31 Aralık 2000 tarihli mali tabloları üzerinden bankalar yeminli murakıpları tarafından yapılan incelemeler sonucu ulaşılan tespitler ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda yeterli bulunmaması üzerine; Gruba kullandırılan krediler ve bunların reeskontları ile İmar Off-Shore'a yapılan depo tutarları toplamının Haziran 2001 itibariyle 845, Aralık 2001 itibariyle 691, Haziran 2002 itibariyle 558, Aralık 2002 itibariyle 350, Haziran 2003 tarihinde 200, Aralık 2003 tarihinde ise 50 milyon ABD Dolarına indirilmesi esas alınarak ödeme planı hazırlanması, Aralık 2003 itibariyle bakiye kalacak Grup riski tutarının gayrinakdi krediler dahil olmak üzere ve her halde özkaynakların yüzde 55'ini geçmeyecek şekilde ayarlanması, Banka sermayesinin artırılmasına ilişkin apel ödemelerine BDDK tarafından öngörülen takvim çerçevesinde devam edilmesi hususlarında Bankaya talimatlar verilmiştir''. BDDK'NIN ÖNLEMLERİ Raporda, BDDK tarafından İmar Bankası'ndaki gelişmelere ilişkin alınan önlemler ise, ''Bankaya, gerekli talimatlar verilmesine rağmen, Banka aktifindeki Grup risklerinin tasfiyesinin mümkün olmaması ve Bankanın bu yöndeki talimatları yerine getirememesi hususları da dikkate alınarak, Banka mali bünyesindeki gelişmelerin yakından izlenmesi, sermayenin artırılması, likiditenin güçlendirilmesi, gelir-gider dengesinin sağlanması, grup risklerinin teminatlandırılarak tasfiye edilmesi dahil, 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca verilen talimatların eksiksiz olarak uygulanmasının ve gerçekleşme derecesinin takip edilmesini teminen Banka yönetim kuruluna bir üye atanması ve bu üyenin imzalamadığı kararların icra edilmemesi hususunda Kurul tarafından 12 Temmuz 2001 tarihinde karar alınmış ayrıca, Kurulun 26 Aralık 2001 tarihinde almış olduğu karar ile Banka yönetim kuruluna ikinci bir üye atanmıştır'' ifadesiyle özetlendi. Güncellenme Tarihi : 16.3.2016 20:57

İLGİLİ HABERLER