Ekonomi
  • 3.7.2009 16:28

UCUZ CEP TELEFONLARI TARİH OLUYOR

Kanuna göre, gelir vergisinden muaf tutulan ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebebiyle verilen tazminat ve yardımlara, işe başlatmama tazminatı dahil edilecek.

Asgari geçim indiriminde, ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınacak.

Gelir ve kurumlar vergisi indirim kalemlerine, iktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine yapılan nakdi bağış ve yardımlar dahil edilecek.

Lisanslı depo işletmesine teslim edilen tarım ürünleri için, ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 31 Aralık 2014 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak.

İşverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak.

KOBİ birleşmeleri, vergi istisnası yoluyla teşvik edilecek. Birleşme sonrasında, 3 yıl süreyle yüzde 75'e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanacak. KOBİ'lerin 31 Aralık 2009 tarihine kadar birleşmeleri halinde, birleşilen kurum tarafından münfesih (dağılan) kurumun birleşme tarihindeki sabit kıymetlerin rayiç bedelle, diğer kıymetlerinin ise Vergi Usul Kanununun değerleme hükümlerine göre değerlemek suretiyle bir bütün halinde devralınması ve bilançosuna kaydedilmesi zorunlu olacak.

KOBİ'lerden birleşme nedeniyle dağılan kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile birleşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, 3 hesap döneminde elde ettiği kazançlara, indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak.

İşletmelerden Aralık 2008'de verilen sigorta bildirgesine göre, 10 ile 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibariyle, yıllık net satışlar toplamı 25 milyon TL'yi geçmeyen veya aktif toplamı 25 milyon TL'den az olanlar; KOBİ sayılacak.

Birleşme, tam mükellef 2 veya daha fazla KOBİ'nin birleşerek yeni bir anonim şirket oluşturmaları ya da bir veya birkaç KOBİ'nin anonim şirket statüsündeki diğer bir KOBİ'ye devrolunması halinde mümkün olabilecek.

Bakanlar Kurulu, birleşmeden yararlanan işletmeler için Kurumlar Vergisi oranını yüzde 75'e kadar indirimli uygulatmaya; Maliye Bakanlığı ise uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

-YABANCI FİLM YAPIMCILARI İÇİN TEŞVİK-

Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin KDV uygulaması yönünden vergisel altyapısı oluşturulan yasaya göre, ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara tesliminde, bu işleme ilişkin KDV, lisanslı depo işleticilerince ödenecek.

Yabancı film yapımcıları, Türkiye'de film çekmeleri için vergi iadesiyle teşvik edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan sinematografik eserlere ilişkin yabancı yapımcılarca satın alınacak mal ve hizmetlere ödenen KDV, iade olunacak.

Başbakanlık merkez teşkilatına motorlu taşıt alımları KDV ve ÖTV'den istisna olacak.

Türk Hava Kurumu tarafından yapılan uçak ve helikopter alımları da ÖTV'den muaf tutulacak.

Öğrenci yurtlarına, bedelsiz verdikleri hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin yüzde 10'unu geçmemek üzere KDV istisnası tanınacak.

Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, genel KDV rejimine tabi olacak. Buna göre, konut yapı kooperatiflerinin 150 metre karenin altındaki konut teslimlerinde yüzde 1, 150 metre karenin üzerindeki konut teslimlerinde ise yüzde 18 KDV alınacak. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bina inşaat ruhsatı alan konut yapı kooperatiflerinin üyelerine yaptıkları konut teslimleri, KDV'den müstesna olacak.

Akaryakıta katılan ''Hekzan'' isimli ürünle benzer nitelikler taşıyan özel benzinin kilogramından 1,6135 oranında ÖTV alınacak.

-CEP TELEFONLARINA EN AZ 40 LİRA ÖTV-

2014'e kadar; cep telefonlarının ithalinde gösterilen tutar üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan ÖTV, 40 liradan az ise orana göre hesaplanan vergi yerine, her bir cep telefonu için 40 lira vergi alınacak. Bakanlar Kurulu, bu tutarı sıfıra kadar indirebilecek, 3 katına kadar artırabilecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde, mudi ile lisanslı depo işletmesi arasında düzenlenen mukavelenameler ve ürün senetleri, damga vergisinden istisna olacak.

Kamu idare ve müesseselerindeki yöneticiler de dahil, bilgi vermekten çekinen birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1000 TL, ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 500 TL ve bunlar dışında kalanlar hakkında 250 TL özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Elektronik ortamda verilmesi gereken bildirim veya formlara ilişkin olarak, süresinden sonra düzeltme amacıyla sunulan bildirim ve formların, belirlenen sürenin son gününden itibaren 10 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Bu süreyi izleyen 15 gün içinde verilmesi halinde yarı oranında uygulanacak. Beyannamelerini vermeyenlere, hem beyanname vermemekten hem de beyannameleri elektronik ortamda vermemekten dolayı iki kez ceza uygulanmayacak.

-ŞANS OYUNLARI-

Yasa, Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda da değişiklik yapıyor. Buna göre, ilgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamının yüzde 20'sini geçemeyecek.

Türkiye Kızılay Derneği kan bankacılığı hizmetleri, vergi ve harçlardan muaf olacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenen şans oyunlarının lisansının, özel hukuk tüzel kişilerine verilmesi halinde, hak ve yetkinin devredildiği kişinin düzenlediği tüm şans oyunlarından dağıtılan ikramiyelerin istisna haddini aşan kısımları üzerinden, veraset ve intikal vergisi kesintisi yapılacak.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca futbol dışındaki spor dalları üzerine de müşterek bahis düzenlenmeye başlandığından, yapılan değişikliklerle tüm spor dalları üzerine düzenlenen şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerin istisna haddini aşan kısımları üzerinden de veraset ve intikal vergisi kesintisi uygulanacak.

Mükelleflerin bir belediye ve bu belediyenin mücavir alan sınırları içindeki arazisinin (arsalar hariç) toplam vergi değerinin 10 bin lirası, arazi vergisinden muaf olacak.

Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları ile tarifelere ilişkin davalar için avukatlık ücreti tutarı, maktu olarak belirlenecek.

TRT Gelirleri Kanununda yapılan değişikliğe göre, Bakanlar Kurulu, bandrole tabi cihazları, türleri ve özellikleri itibariyle gruplandırabilecek ve her bir grup için farklı bandrol oranları belirleyebilecek. TRT, bandrolsüz ve etiketsiz cihaz satan ve alan kişilerin idari para cezalarını ödememeleri halinde, haklarında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre işlem yapılmasını isteyebilecek.

Kamu personeline özel hizmet tazminatı verilmesinde Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiye paralellik sağlaması ve uygulamadaki tereddütleri ortadan kaldırmak için; TBMM'de kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilenlere ödenecek özel hizmet tazminatı tutarını belirleme yetkisi, TBMM Başkanlık Divanına bırakılacak.

Kanun, Bakanlar Kurulunun, yatırıma katkı oranlarını belirleme yetkisini artırıyor. Buna göre, Bakanlar Kurulu, 31 Aralık 2010 tarihine kadar başlayan yatırımlarda her bir il grubu için yatırıma katkı oranının yüzde 60'ını, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 70'ini geçmemek üzere belirleyecek.

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine, il genelinde farklı bir gruplandırma yapmaya ve sektörel öncelik belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

31 Aralık 2010 tarihine kadar nakil olacak üretim tesislerinin, hangi illerden taşınacağını Bakanlar Kurulu belirleyecek.

Elektrik dağıtım şirketlerinin 31 Aralık 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tarhiyatlar, bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zamları terkin edilecek. Terkin, herhangi bir ihtilaf yaratılmamak ve yaratılan ihtilaflardan vazgeçilmek şartıyla, olacak.

İLGİLİ HABERLER