Gündem
  • 30.5.2006 23:30

AOÇ ARAZİLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TAHSİS EDİLİYOR

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) Müdürlüğü arazilerinin belirli amaçlarla Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine olanak sağlayan yasa teklifini, 5 saat süren görüşmenin ardından kabul etti.
     AOÇ Müdürlüğü Kuruluş Kanununa bir madde eklenmesini düzenleyen teklife göre, AOÇ Kuruluş Kanunu hükümleri uyarınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte AOÇ sınırları dahilinde bulunan arazilerle ilgili olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilgili mevzuat uyarınca her türlü imar planlarını yapmaya ve yaptırmaya yetkili olacak.
     İmar planlarının uygulanmasında sınırları dolayısıyla müstakil ada ve parsel yapılamayan AOÇ'a ait araziler, imar uygulamalarında bütünlük sağlanması açısından mülkiyet hakkını azaltmamak ve herhangi bir değer kaybına sebebiyet vermemek kaydıyla, aynı plan bölgesindeki ada ve parsellerde toplanabilecek.
     Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşüyle imar uygulamaları sonucunda yol, meydan, alt geçit, üst geçit ve raylı toplu taşım araçları için gerekli arazi ve yeraltı tünelleri ve altyapı hizmetleri ile dere ıslahı yapılması planlanan araziler üzerinde, kamu yararı ve hizmetin gerekleri dikkate alınmak suretiyle bedelsiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı verilebilecek.
    Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşü ile AOÇ arazileri, rekreasyon, park, ağaçlandırma alanı, spor, hayvanat bahçesi ve kültür alanı olarak, 10 yılı aşmamak şartıyla herhangi bir şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve AOÇ tüzel kişiliğine bir külfet ve yükümlülük getirmemesi kaydıyla yapılacak yazılı bir protokolle Ankara Büyükşehir Belediyesine kullanım hakkı verilebilecek.
     Yapılacak kapalı bölümlerin taban alanı, kullanım hakkı tesis edilen arazinin yüzde 5'ini geçemeyecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinin teklifi, AOÇ Müdürlüğünün kararı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının uygun görüşüyle tahsis edilen alanlarda yer alan bazı işletmeler, amacı doğrultusunda kullanılmak üzere üçüncü şahıslara kira veya alt kiraya verilebilecek.
     Adı geçen araziler, belediyece hiçbir şekilde amaçları dışında kullanılamayacak.

İLGİLİ HABERLER