Sağlık
  • 31.8.2011 10:10

SPOR YAPAN ÇOCUKLARIN KEMİKLERİ DAHA GÜÇLÜ

ANKARA (A.A) - Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Polikliniğinde uzman Dr. Yavuz Sayar, Doç. Dr. Fatma İ. Arıkan, Doç. Dr. Yıldız Dallar Bilge tarafından yürütülen, ''Düzenli Spor Yapan ve Yapmayan Sağlıklı Adölesanların Kemik Mineral Yoğunluğunun Kantitatif Ultrason ile Değerlendirilmesi'' çalışmasında ilginç bulgulara ulaşıldı.
Çalışma kapsamında, 9-18 yaşları arasında düzenli spor yapan 55, yapmayan da 56 sağlıklı ergen izlendi.
Çalışma sonunda, kemik mineral yoğunluğu ölçümleri ve D vitamini düzeyleri, düzenli spor yapanlarda yapmayan gruba göre anlamlı derecede yüksek bulundu.
Ergenlik evreleri, boy ve vücut ağırlığı değişkenleri arasında her iki grup arasında anlamlı bir fark saptanmazken, spor yapmayan gruptakilerin vücut kitle indeksi daha yüksek bulundu.
Çalışma sırasında, iki grup arasında günlük ortalama kalsiyum alımlarında anlamlı bir fark tespit edilmedi.
Çalışma ayrıca, eğitim düzeyi yüksek ailelerin çocuklarının daha çok spor yaptığını da ortaya koydu. Anne-baba eğitim düzeyinin yüksekliğiyle spor yapma arasındaki ilişki, anlamlı derecede yüksek saptandı.
Çalışma sonunda, spor yapan grupta vitamin, yapmayan grupta ise sigara kullanımının yüksek olduğu da görüldü.
Fiziksel aktivite olarak futbol ve yüzme yapanlar karşılaştırıldığında ise vücut kitle indeksi, kalsiyum, kemik mineral yoğunluğu, ses hızı, alkalen fosfataz, D vitamini, kalsitonin değerleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı.

İLGİLİ HABERLER