Ekonomi
  • 31.7.2008 01:41

SSK VE BAĞ-KUR PRİM AFFI 20 GÜN UZATILDI!..

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklif, değişikliklerle komisyondan geçti.
Teklife göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve tü rdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanların prime esas kazançları; prim ödeme gün sayısı 30 günü aşmamak kaydıyla bir takvim ayı içinde kazandıkları brüt ek ders ücreti toplam tutarının prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu hesaplanacak.
Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çer çevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam edecek. Ancak devir süreci 3 yıl içinde tamamlanacak.
Devlet memurlarının sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaya başladığı tarihten itibaren kamu idareleri tarafından bu sigortalılar için her ay emekli keseneklerine esas aylıklarının yüzde 12'si oranında ayrıca genel sağlık sigortası primi ödenecek.
Sosyal güvenlik alacakları şümulüne giren borçları ödemek için bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 20 gün içinde yazılı olarak başvuran işveren veya sigortalıların, başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren, 20 gün içinde, borç aslının tamamını ve başvurunun yapı ldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde 20'sini ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde 80'i terkin edilecek.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, tahsil edilen gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmeyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, kurum yardımcı hizmet birimleri arasına eklenecek. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı; kurum hizmetlerinin gerektirdiği mal ve hizmetlere ilişkin satın alma ve taşınırlara ilişkin satma, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütecek.
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanunda da yapılan değişiklikle de özürlü ve muhtaç yaşlılara aylık bağlanmasında, Sosyal Güvenlik Kurumu il veya ilçe idare kurullarının alacakları muhtaçlık kararıyla, kanunun gerektirdiği hallerde yetkili hastanelerden alınan sağlık kurulu raporları esas alınacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 200 sosyal güvenlik uzman yardımcısı, 300 sosyal güvenlik kontrol memuru alınacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, SSK ve BAĞ-KUR prim alacaklarından 18 katrilyon 383 trilyonun yapılandırıldığını, beklentilerinin üzerinde gerçekleşme olduğunu söyledi. Sürecin iyi yönetildiğini ifade eden Çelik, yapılan düzenlemeyle de 8 katrilyon bir alacağın yapılandırılacağını belirtti. "Bu, son yapılandırma" diyen Çelik, Türkiye'nin, sosyal güvenlik reformuyla bundan sonra böyle yapılandırmalara fırsat vermeyecek bir sisteme geçeceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER