Ekonomi
  • 30.5.2006 15:32

VALİLERE 'OLAĞANÜSTÜ' KIYAK

ANKARA - Valiler, Olağanüstü Hal Bölge Valisine verilen özel hizmet tazminatını alacak. Daha önce valilerin aldığı %325 oranındaki tazminat, bu değişiklikle %335'e çıkacak.
     Bütçe Kanunu'nda yer alan bazı hükümlerin, ilgili kanun ve kanun hükmünde kararnamelere eklenmesi ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
     Tasarı, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği iptal kararı çerçevesinde düzenlemeler içeriyor.
     Tasarıyla, Harcırah Kanunu'nda yapılacak değişikliğe göre, yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere harcırah ödenecek.
     Kamu kurum ve kuruluşlarında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlar ile kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan, harcırah ödenmemiş olanlara, geçmişe yönelik olarak hak ettikleri harcırah ödenecek.
     Valilerin, mülki idare amirliği özel hizmet tazminatı yeniden düzenlenecek. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle il valileri, Olağanüstü Hal Bölge Valisine verilen ''özel hizmet tazminatını'' alacak. Daha önce valilerin aldığı %325 oranındaki tazminat, değişiklikle %335'e çıkarılmış olacak.
     Tasarıya göre, Rekabet Kurulu, üye sayısı 7'ye ininceye kadar mevcut 8 üye ile toplanabilecek ve karar alabilecek.
     Rekabet Kurulu, en az 5 üye ile toplanarak, karar verebilecek. Ancak 4 üyenin aynı yönde oy kullandığı ve oyların eşit olduğu durumlarda, Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılacak.
     Tasarıyla sendika aidatlarının hesaplanmasına da düzenleme getiriliyor. Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenen damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanacak. Ödenti tutarı, 15'inci derecenin birinci kademesinden aylık alan devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde 4'ünden az, 30'da birinden fazla olamayacak.
     Sendika tüzüklerinde farklı yöntemlerle belirlenmiş ödenti tutarları, ilk genel kurulda tüzük değişikliği yapılmak kaydıyla, sendika yönetim kurulu tarafından kanuna uygun olarak yeniden düzenlenecek.
     Tasarı, çeşitli adlar altında ek ödeme almayan kurumlarda çalışan memurlara ek ödeme yapılmasını; sağlık meslek liselerinde görev yapan personele ödenemeyen ek ödemenin aynı şekilde verilmesini öngörüyor.
     Öğretim üyeleri hariç, boş öğretim elemanı kadrolarına yapılabilecek açıktan atama sayıları ve diğer kamu idareleri, kurum ve kuruluşlarından yapılabilecek nakil sayıları toplamı her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği ve merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sayının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı ve kullanımı ile diğer konular; Yükseköğretim Kurulunun teklifi, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Başbakan onayıyla belirlenecek.
     Bu arada, öğretim elemanı kadrolarına, Yükseköğretim Kurulu'nun izni olmadıkça atama yapılamayacak.
     Öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya naklen atanabilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak merkezi sınavda başarılı olma şartı getiriliyor.
     Ancak doktorasını tamamlamış olanlar için merkezi sınava katılma şartı aranmayacak. Bu sınavın yapılmasıyla sınavda başarılı olanların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar, Yükseköğretim Kurulunun görüşü ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenecek.

İLGİLİ HABERLER