Medya
  • 28.9.2019 16:30

Yaradılış -2... Besmele'nin sırrı

'Yaradılış'in ikinci dizi yazısında Besmele ile alakalı müthiş bir ayrıntı var. İşte Metin Özer'in o büyük ilgi çeken o derlemesi..

YARADILIŞ-2
Besmelenin sırrı
Bundan sonra kaleme Hak Teala’dan yeni bir ferman geldi;
- Yaz
Kalem korkarak şöyle dedi;
- Ne yazayım Ya Rabbi?
Allahü teala şöyle buyurdu;
- Kıyamete kadar olacakları yaz.
Kalem, “Ne ile başlayayım Ya Rabbi?” deyince, Hak teala şunu emretti;
- Bismillâhirrahmânirrahîm (Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla) cümlesiyle başla..
Kalem, Mübarek Besmele-i şerifi tazim ve tekrim ile tam 700 senede yazıp tamamladı.

Besmele tamam olduktan sonra Yüce Hak kaleme şöyle buyurdu:
- Ey kalem, sen benim bu üç ismimi kemâl-i tazim ve tekrimle 700 senede yazdın. Yazdıklarından birisi benim ism-i celâlim, birisi rahmâniyetim ve diğeri de Rahîmiyetimdir.
Ben bunların üçünü de Habibim Muhammed’in ümmetine ihsan edeceğim.
Celalime and olsun ki; O ümmetten erkek veya kadın bir kulum HÛLUS ile
BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRAHÎM” dese, bunu diyen erkek ve kadın kulumun iyilik defterine 700 sevap yazdırırım. Seyyiat (Günah veya kötülükler) defterinden 700 günahını affettirim.
(NOT: Kalemin tazim ve tekrimlere tam manasıyla uyarak 700 senede yazdığı Besmele, Ümmet-i Muhammed’e 700  sevap ekleme ve 700 günahın kaldırılmasına sebep oldu. Allahü teala kalemden razı olsun)
NOT : Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Hoca çocuğa, Besmele okur, çocuk da söyleyince, Allahü teâlâ, çocuğun ve anasının ve babasının ve hocasının Cehenneme girmemesi için sened yazdırır).
Levh-i mahfûzda, ilk yazılan,Besmeledir. Âdeme “aleyhisselâm” ilk gelen, Besmeledir. Mü’minler, Besmele yardımı ile, Sırâtdan geçer.
Cennet davetiyyesinin imzâsı Besmeledir.

Yaradılışa devam edelim..
La İlahe İllallah, Muhammedun Resûlullah ve Bismillâhirrahmânirrahîm”yazılıp tamam olduktan sonra Allahü teala Resûlullah’ın geriye kalan Mübarek tek nurunu da yine dört parçaya ayırdı.
Böldüğü bu dört parçanın;
Birinci parçasından ARŞIN HAMİLLERİNİ
İkinci parçasından KÜRSÎYİ
Üçüncü parçasından ise DİĞER MELEKLERİ  yarattı...
NOT : Arşın hamilleri : Arşı taşıyan melekler. Allahu Teâlâ'nın Arş'ı taşımakla vazifelendirdiği sekiz müvekkel melek. "Hamele-i Arş şu anda dörttür, Kıyamet günü Allah onları bir dört melekle daha kuvvetlendirir, böylece sekiz olur." Bunlar Mirac’da anlatılmıştı..
Mübarek nurdan geriye bıraktığı bir nuru tekrar dörde böldü.
Birinci parçasından GÖKLERİ
İkinci parçasından YERLERİ
Üçüncü parçasından CENNETİ ve CEHENNEMİ halk eyledi.
Dördüncü parçayı yine ayırdı..
Sonra ayırdığı o nur parçasını tekrar dörde böldü.
Birincisinden, MÜMİNLERİN GÖZLERİNİN NURUNU
İkincisinden, MÜMİNLERİN KALPLERİNİN NURUNU
Üçüncüsünden, DİLLERİNDEKİ NURUNU (TEVHİD NURU) yarattı.
Geriye bir tane kaldı.
İşte o geri kalan Mübarek nurdan, Peygamber Efendimiz Sallallahü Aleyhi ve Sellem Efendimizin pek nurlu PÂK ruh-u şerifini yarattı.
Bu latif ruh, bütün mahlukattan 360 bin sene evvel yaratıldı.
Yüce Hak O’na dünyadaki latif durumu ve mübarek sûretinin şeklinde sûret verdi.
Bu mübarek ruhun;
Mübarek başını, hidayetten,
Mübarek boynunu, tevazudan,
Mübarek gözlerini hayâdan,
Mübarek alnını, yakinden,
Mübarek ağzını, sabırdan,
Mübarek dilini, sadakatten,
Mübarek yanaklarını, mahabbetten (Sevgi) ve nasihatten,
Mübarek karnını, zühden (Allah’dan başka bir şeye rağbet etmemek) ve veradan (Günahtan şiddetle kaçınma hâli)
Mübarek ayaklarını ve dizlerini, istikametten yarattı.
Mübarek KALBİNİ rahmetle doldurdu.
O Mübarek ruhu rahmetiyle bizzat kendisi terbiye etti.
Türlü türlü ikramlardan bulundu.

Risalet ve nübüvvet ile cümleden ayırıp, kendisine Habib kıldı.
Kendisine sair mahlukattan ayrı bir makam verdi.
Mübarek başına YAKİN tacı giydirdi.
Hidayet nuru ile rida (örtü) altına aldıktan sonra, pâk ism-i şerifine;
- HABİBULLAH (Allah’ın sevgilisi)
ismini verdi.
Besmelenin manası
Bismillâhirrahmânirrahîm
, yani Besmele şu manaya gelir..
Burada Allahü teala’nın iki mühim sıfatı biraradadır.
Rahman sıfatı..
Rahim sıfatı..
Rahman sıfatı şu manaya gelir;
- Öyle şanlı Yüce Allah’tır ki; Dünya aleminde mümin, kafir ve cümle mahlukatına her türlü rızık, ihsan ve nimetleriyle in’am edendir:
Halen hepimiz Yüce Hakk’ın bu sıfatı altında hayatımızı sürdürüyor ve onun nimetleriyle nimetleniyoruz..
Rahim sıfatı şu manaya gelir;
- Öyle Şanlı Yüce Allahtır ki; Ahiret evinde (Ahiret aleminde) ancak mümin kullarına af ve mağfired edip türlü türlü rahmeti ile muamele edendir.
Yüce Hakk’ın Rahim sıfatı henüz tecelli etmedi.
Bu Mübarek sıfatı, kıyametten sonra mahşer ehlinin imanlı kullarına nasib olacak.
Küffar, Allah-ü teala’nın Rahim sıfatından mahrum kılınmıştır.
Mümin kullar; Dünyada Rahman, Ahirette de Rahim sıfatına muhtaçtır.

BESMELE İLE İLGİLİ RİVAYETLER
Gece ve gündüz, saat ile 24 saattir. 5 vakit namaz onun 5 saatine muadili olup, kalan 19 saatine Besmelenin 19 harfi muadil olur.

Bunun için bir kimse 5 vakit namazını eda ettikten sonra, iyi ve mübah işlerine başlarken besmele okumaya devam ederse 24 saatinin tamamını ibadetle geçirmiş olur.
Şöyle anlatıldı;
Allahü teala Hazret-i Musa’ya vahyetti;
- Ya Musa gerçekte ben, Muhammed ümmetine üç isimle ikram eyledim. Öyle bir ikramı başkalarına (Diğer ümmetlere) yapmadım.
Muhammed’in ümmeti bana bu üç isimle dua ederse onların dualarını kabul ederim.

Yüce Hak bu şekilde buyurunca, Hazret-i Musa bunları öğrenmek için sordu;
- Yarabbi bu Mübarek isimler nelerdir?
Sübhan olan Yüce Hak, şöyle buyurdu;
- Rahman, Rahim ve Allah’ın adıyla..
Yani Bismillâhirrahmânirrahîm...

Başka bir rivayette şöyle denildi;

Bir kimsenin; herhangi bir menfaatinin celbi veya mazarratının defi, ticaret veya başka bir dünya işiyle ilgili haceti olduğunda...
7 gün boyunca her gün bir kerede786 kez, “Bismillâhirrahmânirrahîm” der, 7 günün sonunda hacetini arz edip dua ederse Allah’ın izni ile muradına erer.

Başka bir rivayette şöyle denildi;

Bir kimse gece uyuyacağı zaman; 21 kez, “Bismillâhirrahmânirrahîm”derse,
O kimse biiznillah bütün gece şeytanın mekrinden emin olur.
Evi hırsızın şerrinden ve ateşte yanmaktan korunur.

Başka bir rivayette şöyle denildi;

Saraya tutulmuş bir kimsenin kulağına 41 kere Bismillâhirrahmânirrahîm denilirse o kimse Allah’ın izniyle o anda kendine gelir.

Başka bir rivayette ise şöyle denildi;

Bismillâhirrahmânirrahîm, Yef’alüllahü mayeşaü bikudretihi ve yahkümü mayüridü biizzetihi (Allahü teala kudreti ile dilediğini yapar, izzeti ile arzu ettiği hükmü verir) diye dua ettiğinde; Sübhan olan Hakkın izni ile kişi muradına erer. (Defalarca tecrübe edildi)

NOT : Büyük İslam Alimi Muhammed Cezuli Hazretleri'nin (Rahmetullahi Aleyh) Allah ondan razı olsun. Osmanlıca eserlerinden derlenmiştir.

DERLEYEN : METİN ÖZER/ HABERVİTRİNİ

İLGİLİ HABERLER