Gündem
  • 30.10.2011 18:43

DERNEK KURMAK ZORLAŞTIRILDI!..

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe göre; tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi yerine, izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan kullanılacak.
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak 1 maddesi dışında yürürlüğe girdi.
Buna göre, tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi yerine, izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan kullanılacak. Federasyon kurulumu için de federasyon kurucularından yazılı beyan istenecek. Dernek kuruluş bildirimi için tek nüsha yeterli olacak. Dernek şubesi açılırken kuruluş bildirimi şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verilecek.
Federasyon kurma başvurularında derneklerden, dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti de artık istenmeyecek. Konfederasyon kurulumunda da federasyon tüzüklerinin, aynı unsurları içeren bölümleri istenen belgeler arasında yer almayacak.
Düzenlemede, dernek şubesi, federasyon, konfederasyon kuruluş bildirimlerinin 7 gün içinde bakanlığa gönderilmesi uygulamasına son verildi.
Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri ile gerekli bazı belgelerin, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilmesini öngören madde de kaldırıldı.
Yönetmeliğin 18 ve 19'uncu maddelerinin birinci fıkrasında yer alan ''Dernek veya vakıflar'' ibaresi ''Dernekler'' şeklinde değiştirildi.

-Başvuru formu ekinde bulunacak belgeler-

Yönetmelikteki, ''Başvuru formu ekinde bulunacak belgeler ve bakanlığa bildirim'' başlıklı, ''Başvuru formu ekinde, yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Alınan bildirim ve eklerin birer adedi yedi gün içinde Bakanlığa gönderilir. Yurt dışından yardım alan vakıflara ait bildirimin bir örneği, ayrıca bilgi için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir'' ifadelerini içeren 20. madde, başlığıyla birlikte, şu şekilde değiştirildi:
''Başvuru formu ekinde bulunacak belgeler:
MADDE 20 ? Başvuru formu ekinde, yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.''
Türkiye'de kurulan vakıfların amaçları doğrultusunda uluslararası faaliyette bulunabilmeleri için gerekli şartları öngören konuları düzenleyen 21. madde yürürlükten kaldırıldı.
Düzenlemeyle, ayrıca, yabancı vakıfların Türkiye'deki her türlü faaliyetlerine ilişkin yazılı ve görsel yayınlarının ikişer nüshasını bakanlığa göndermesi uygulaması son buldu.
Düzenlemeye göre, kamu yararına çalışan derneklerden sayılma istekleri, valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde Bakanlığa gönderilecek.
Dernek adlarında; Türk, Türkiye, milli, cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal kelimeleri ile bunların baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan kelimelerin kullanılması konusunda ilgili valilik, derneğin talebiyle ilgili gerekli araştırmayı yaptıktan sonra, izin talebini valilik görüşü ile birlikte bir ay içinde bakanlığa gönderecek.

-Elektronik ortamda yapılacak işlemler-

Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri doldurma yetkisi, dernek başkanına dernek yönetim kurulu kararıyla verilecek. Dernek başkanı derneğin bulunduğu ilin valiliğine, şifre almak için başvuracak ve kullanıcı kodu, parola ve şifre kapalı zarf ile verilecek. Dernek başkanının değişmesi halinde, değişiklik valiliğe bildirilecek ve önceki kullanıcı kodu, parola ve şifre iptal edilerek, derneğin talebiyle yenisi verilecek.
Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan dernekler, kendi istekleriyle yönetmelik çerçevesinde beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilecekler. Elektronik ortamda yapılacak işlemleri düzenleyen madde, 1 ay sonra yürürlüğe girecek.
Düzenlemeye göre, ayrıca, mülki idare amirliğine verilen ve elektronik ortamda taranarak e-içişleri sistemi ile Dernekler Dairesi Başkanlığının e-arşiv sistemine yüklenen evrakın eki olan ancak sisteme yüklenemeyen elektronik, basılı veya görsel her türlü materyal, mülki idare amirliğince gerekli görülmesi veya istenmesi halinde ayrıca bakanlığa gönderilecek.ANKARA (A.A) -

Güncellenme Tarihi : 23.3.2016 12:41

İLGİLİ HABERLER