Gündem
  • 31.10.2012 21:10

EXPO 2016 Antalya Kanun Tasarısı yasalaştı

 2016 yılında Antalya'da yapılacak olan çiçek ve çocuk temalı Tescilli Evrensel Botanik Sergisi'nin etkinliklerinin planlanması, düzenlenmesi ve yönetilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen EXPO 2016 Antalya Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
          Ajansın Yönetim Kurulu; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Başkanlığı'nda, Antalya Valisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Dışişleri, Ekonomi, Kültür ve Turizm bakanlıklarından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci, Antalya Ticaret Odası, Sanayi Odası ile Ziraat Odası başkanından oluşacak.
     Kanunla, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve belediyelerden oluşan EXPO Konseyi oluşturuluyor.
     EXPO Konseyi, EXPO 2016 Antalya'nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü tavsiye kararlarını alacak, hazırlık çalışmaları kapsamında yıllık program, bütçe, yurtiçi ve yurtdışı tanıtım faaliyetleri ile gerekli görülen diğer konularda görüşlerini ve tavsiyelerini bildirecek, Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik çalışmalarını izleyecek.
     Genel Sekreterlik, EXPO 2016 Antalya ile ilgili bütün faaliyetlerin programlanmasından, yürütülmesinden ve koordinasyonundan sorumlu olacak.
     Genel Sekreterlik, bakan tarafından görevlendirilen bakanlık temsilcisi, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi'nden birer temsilciden oluşacak. Genel Sekreter, bu kişilerin arasından bakan tarafından atanacak.
    
     -Kamulaştırma yapılabilecek-
    
     Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün kullanımında bulunan taşınmaz ile üzerinde bulunan muhdesat, EXPO 2016 Antalya faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla ajansa tahsis edilecek.
     EXPO 2016 Antalya'nın düzenlenmesi için tahsis edilen taşınmaz dışında ilave bir taşınmaza ihtiyaç duyulması durumunda, Bakanlığa tahsisli taşınmazlar arasından uygun miktardaki taşınmaz ile bu taşınmazın üzerinde bulunan muhdesat, bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığı'nca bu kanunun amaçları ve ihtiyaç duyulan süre ile sınırlı olarak kullanılmak üzere ajansa tahsis edilecek.
     Ajansın talebi üzerine Bakanlık, alt ve üst yapı veya çevre düzenlemesi konularında gerekli görülmesi halinde, EXPO 2016 Antalya alanına dahil edilmesine ihtiyaç duyulan özel mülkiyete konu arazilerin kamulaştırmasını yapabilecek.
     EXPO 2016 Antalya hazırlık ve düzenleme süreci boyunca ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, ajansa ait olacak.
     Ajans, kanun kapsamında yaptığı işlemler nedeniyle harçlardan ve katılım paylarından, damga vergisinden muaf olacak.
    
     -İhale Kanunu uygulanmayacak-
    
     Kanun kapsamında ajans tarafından yapılacak her türlü alım, satım, kiralama, ihale ve yapım iş ve işlemlerinde Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak.
     EXPO 2016 Antalya Ajansı'na yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamalarının tamamı; gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilecek.
     EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın tasfiyesinden sonra ülkede kalanlar hariç olmak üzere; EXPO 2016 Antalya ile ilgili olarak yurda geçici olarak sokulacak her türlü ürün, mal ve eşya, gümrük vergisinden müstesna olacak.
     Bütün grupların ortak imzasıyla eklenen yeni maddeyle de doğal afet nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki idarelere borçlu olanların, mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde tecil edilecek borçları için tecil faizi alınmayacak.
     CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, önergede imzaları olmakla birlikte, Van'da varlığını kaybedenlerin vergi borçlarının tamamen silinmesi gerektiğini kaydettiler.
     BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de önergenin olumlu ancak yetersiz olduğunu söyledi.
     Tasarının kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.
    

İLGİLİ HABERLER