Eğitim
  • 28.2.2013 11:51

MEB yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliği

ANKARA  -  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, eğitim kurumu yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütmek üzere başvuran yönetici adaylarının, yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak, atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak, Bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak, yazılı sınavın son başvuru tarihi itibarıyla müdürlük için en az 5 yıl ve müdür yardımcılığı için en az 3 yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olmak, adli veya idari soruşturma sonucu son 4 yıl içinde yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olma şartlarını taşımaları gerekiyor.
      Yazılı sınav, sınav tarihinden en az bir ay önce Bakanlıkça, sözlü sınav ise en az 10 gün önce atamanın yapılacağı eğitim kurumunun bulunduğu il valiliğince duyurulacak. Yöneticilik sınavına başvuru için ''müdürlük için en az 5 yıl ve müdür yardımcılığı için en az 3 yıl öğretmen kadrosunda görev yapmış olma'' şartındaki sürelerin hesabında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı ile özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin 2/3'ü değerlendirilecek.
      Sınavları yürütmek üzere oluşturulacak komisyon, Bakanlıkta, İnsan Kaynakları Genel Müdürünün veya görevlendireceği bir grup başkanının başkanlığında, İnsan Kaynakları, Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel müdürlüklerinden birer grup başkanı ile bir hukuk müşavirinin katılımıyla 9 asıl üyeden oluşturulacak.
      Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ise illerde, il milli eğitim müdürü veya görevlendireceği bir milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, 2 milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, bir ilçe milli eğitim müdürü ile bir eğitim kurumu müdürünün katılımıyla 5 asıl üyeden oluşacak. İllerde, her 50 müdür ve müdür yardımcısı unvanı sözlü sınavı için birer komisyon oluşturulacak. Komisyonlar, yeterli üye bulunmaması halinde aynı kişilerden oluşturulabilecek.
      Sınav Komisyonu, üye tam sayısıyla toplanacak ve oy çokluğuyla karar verilecek.
      Oluşturulacak Sınav Komisyonu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce yazılı sınav sorularının hazırlanması için gerekli diğer mevzuatı belirlemek, sınavın yürütülmesine ilişkin genel gözetim ve denetimi yapmak, sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak görevlerini yürütecek.
      Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu ise sözlü sınavları yaparak eğitim kurumu yöneticiliğine atanma teklifine esas puanları belirlemek, sınavla ilgili itirazları değerlendirip sonuçlandırmak görevlerini yapacak.
     
     -Sınav iki aşamadan oluşacak-
    
     Sınav Komisyonu ve Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin veya boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamayacak.
      Sınav, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşacak. Yazılı sınav, Bakanlık Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce merkezi sistemle yapılacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılacak.
      İller, boş eğitim kurumu yöneticiliklerini tüm adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde ilan edecek. Adaylar, ilan edilen boş eğitim kurumları arasından atanmak istedikleri eğitim kurumlarından ilanda belirtilen sayıda tercihlerini yaparak başvuruda bulunacak. Adayların yazılı sınav puanları ile Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanları ilan edilecek. Her boş eğitim kurumu yöneticiliği için yazılı sınav puan üstünlüğüne göre ilk 6 aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılacak.
      Yazılı sınav puanının yüzde 50'si, sözlü sınav puanının yüzde 30'u ve Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın yüzde 20'si alınarak belirlenecek puan üstünlüğüne göre her eğitim kurumu yöneticiliği için valiliğe sunulmak üzere üç aday belirlenecek.
     
     -Sınav konuları-
    
     Yazılı sınavda, puan ağırlıkları Türkçe, dil bilgisi yüzde 10, resmi yazışma kuralları yüzde 5, halkla ilişkiler ve iletişim becerileri yüzde 4, okul yönetimi yüzde 4, yönetimde insan ilişkileri yüzde 4, okul geliştirme yüzde 4, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, Türk idare sistemi yüzde 2, protokol kuralları yüzde 2, Devlet Memurları Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat yüzde 60 olacak.
      Yazılı sınav, görevin düzeyine göre ayrı sınavlar olarak düzenlenecek.
    
     -Sonuçlar 15 gün içinde ilan edilecek-
    
     Yazılı sınav sonuçları, en geç 15 gün içinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nce elektronik ortamda ilan edilecek. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne liste halinde yazılı olarak bildirilecek ve adayın başvurusunda belirttiği elektronik adrese tebliğ edilecek. Yazılı sınav sonuçları, ilanı tarihinden itibaren bir sonraki sınav tarihine kadar geçerli olacak.
      Yazılı sınav sonuçlarına itiraz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne, sözlü sınav sonuçlarına itiraz ise Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu'na tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yapılacak.
      Sözlü sınav, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu'nca yapılacak. Sınavda adaya yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyi, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakat ve temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna kabiliyeti, yeniliklere ve teknolojik gelişmelere açıklığı, genel yetenek ve genel kültür düzeyi bakımlarından değerlendirilecek. Sözlü sınavda adaylar, yazılı sınav konularındaki soru zarflarını kura ile seçecek.
      Her aday, sözlü sınavda komisyon üyelerinin her biri tarafından yazılı sınav konularındaki bilgi düzeyinden 50, diğer sorulardan 10'ar puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Her üyenin vermiş olduğu puanlar toplamının aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecek. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.
     
     -Atamalar-
    
     İl milli eğitim müdürlükleri, atama yapılacak eğitim kurumları ile başvuru ve atamalara ilişkin diğer hususları yazılı sınavı kazanan adayların bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde duyuracak. Adaylar, sadece kadrosunun bulunduğu ildeki eğitim kurumları yöneticiliklerine başvurabilecek. Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu'nca her eğitim kurumu için belirlenen ve valiliğe sunulan 3 adaydan uygun görülen aday, vali tarafından atanacak.
      Müdür yardımcıları arasından, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile eğitim kurumu norm sayısı kadar müdür başyardımcısı görevlendirilecek.
      Eğitim ve öğretime yeni açılacak eğitim kurumlarına, eğitim kurumunu eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, Sözlü Sınav ve Değerlendirme Komisyonu'nca belirlenen ve vali tarafından yönetici olarak atanmayan adaylar öncelikli olmak üzere il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla, sınav sonuçlarına göre müdür ataması yapılıncaya kadar kurucu müdür görevlendirilecek.
      Müdür normu bulunmayan ilkokullarda görevli öğretmenlerden biri, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayıyla müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirilebilinecek.
     
     -Yer değiştirmeler-
    
     Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumunda 8 yıllık çalışma süresini tamamlayan yöneticilerin görev yerleri, hizmet puanlarının yüzde 70'i ile Yönetici Değerlendirme Formuna göre hesaplanan puanın yüzde 30'u alınarak belirlenen yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre, tercihleri alınarak il içinde ''atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak'' şartını taşımak kaydıyla değiştirilecek. Tercihte bulunmayan yöneticilerin yer değişiklikleri ise ''atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak'' şartını taşımak kaydıyla, boş eğitim kurumlarına kurayla gerçekleştirilecek.
      Yer değiştirmeye tabi yöneticilerden boş eğitim kurumu kalmaması nedeniyle ataması yapılamayanların yer değişiklikleri, bir sonraki yer değiştirmede öncelikli olarak gerçekleştirilecek. Yer değiştirmeler, her yıl Haziran ayında sonuçlandırılacak. Yer değiştirmeler, son başvuru tarihi esas alınarak 8 yıllık çalışma süresinin tamamlandığı tarihi takip eden ilk yer değiştirme döneminde yapılacak.
      Yer değiştirmelerde, hizmet süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınacak. Yöneticilerin aylıksız izin süreleri hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacak.
      Görevli oldukları eğitim kurumlarında fiilen en az iki yıl görev yapan yöneticiler, istekleri halinde il içinde belde ve köylerde bulunan eğitim kurumlarına, ''atanmak üzere başvurulacak eğitim kurumuna alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilmek veya bu eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak'' şartı taşımak kaydıyla, her yıl Ağustos ayında atanabilecek. Aynı eğitim kurumuna birden çok talep olması halinde yer değiştirmeler, yer değiştirme puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
     
     -Soruşturmaya bağlı yer değiştirmeler-
    
     Soruşturma sonucu görev yerlerinin değiştirilmesi teklif edilen yöneticilerin görev yeri, getirilen teklife göre il içinde veya iller arasında değiştirilebilecek. Soruşturma sonucu yöneticilik görevinden alınması gerekenler ise aynı veya başka bir eğitim kurumundaki durumuna uygun öğretmen kadrosuna il içinde veya iller arasında atanacak. Bu şekilde atananlar, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren 4 yıl geçmeden ayrıldıkları ile, 8 yıl geçmeden aynı eğitim kurumuna yönetici olarak atanamayacaklar.
      Atamalarda puan eşitliği halinde, sırasıyla öğrenim düzeyi, öğretmenlik kariyer basamağı üstünlüğü, yöneticilikteki ve öğretmenlikteki hizmet süresi, yer değiştirmelerde puan eşitliği halinde ise sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğrenim düzeyi ve toplam hizmet süresi atamaya esas alınacak.
     
     -Norm kadro fazlası yöneticiler-
    
     Norm kadrosu kaldırılan yöneticiler ya da norm kadro fazlası haline gelen yöneticiler, valiliklerce talepleri ve hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek uygun görülecek eğitim kurumu yöneticiliklerine öncelikle atanacaklar. Talepte bulunmayan yöneticilerin görev yerleri, Yönetici Değerlendirme Formu'na göre hesaplanan en düşük puandan başlanarak resen belirlenecek.
      Bu yönetmelikle, 2009'da yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
      Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 1-2 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan yönetici seçme sınavından alınan puanlar, yapılacak ilk yazılı sınava kadar, bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sözlü sınava katılabilmek üzere yazılı sınav sonucu olarak kabul edilecek. 

Güncellenme Tarihi : 19.3.2016 17:38

İLGİLİ HABERLER