Ekonomi
  • 28.10.2005 18:05

MEMURLARA %20 ORANINDA ZAM!..

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, 2006 yılında en düşük dereceli memur maaşının yüzde 19.9, ortalama memur maaşının yüzde 12.7, en yüksek memur maaşının ise yüzde 5.1 oranlarında artacağını ifade ederek, ''''Artışlar sonucunda, en düşük dereceli memur maaşı Ocak ayında 595 YTL’ye, Temmuz ayında ise 650 YTL’ye yükselecektir'''' dedi. Unakıtan, 2006’da toplam net geliri 1.9 milyar YTL olarak tahmin ettiklerini söyledi. Bakan Unakıtan, 2006 bütçesini TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sundu. 5018 sayılı Kanun’un, kamu mali yönetim sisteminde önemli değişiklikler öngördüğünü ifade eden Unakıtan, temel amacı, vatandaşların ödedikleri vergilerin nerelere harcandığını izleyebilmelerine ve gerektiğinde demokratik kanallardan hesap sorabilmelerine imkan sağlamak olan bu değişikliklerin bir kısmını şöyle sıraladı: ''''- Kanun ile birlikte bütçelerin hazırlanması, uygulanması, mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması ve mali kontrol yeni esaslara bağlanmaktadır. - Kanunun kapsamı uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin içine merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler de alınmaktadır. - Merkezi yönetim bütçe kapsamına daha önce bütçe dışında yer alan idarelerin eklenmesi ile bütçe bütünlüğünün sağlanması yönünde önemli bir adım daha atılmaktadır. - Kanunda, kalkınma planı ile bütçeler arasında daha sıkı bir bağ kurulması amacıyla kamu idarelerinin stratejik plan yapmaları ve bütçelerini bu planlar doğrultusunda ve performans programlarına uygun olarak hazırlamaları öngörülmektedir. - Bütçe hazırlama süreci yeniden düzenlenmektedir. - 2006 ve izleyen yılların bütçelerinde son iki yılın bütçe gerçekleşmeleri ile izleyen iki yılın bütçe tahminlerine de yer verilmek suretiyle çok yıllı bütçeleme sistemine geçilmektedir. - Bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde kamu idarelerinin inisiyatifi artırılmakta, bütçenin uygulanmasına esneklik getirilmekte ve kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol sistemi alanındaki görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmektedir. - Mali yönetim alanında siyasi, idari ve mali sorumluluk birbirinden ayrılmakta, yeni bir yapılanma öngörülmektedir. - Maliye Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı’nın harcama öncesinde yapılan vize ve tescil işlemlerine son verilerek, ön kontrol görevi kamu idarelerinin kendi bünyesinde bırakılmaktadır. - Sayıştay denetiminin kapsamı genişletilmektedir. Genel yönetim kapsamında yer alan tüm idareler Sayıştay denetimine tabi tutulmaktadır. - Kamuda sürekli ve sistematik bir biçimde işleyen bir iç denetim sistemi kurulması amaçlanmaktadır. - Kamu idarelerinde aynı muhasebe sisteminin kullanılması suretiyle hesapların konsolide edilebilmesi ve uluslararası karşılaştırmalar yapılabilmesine imkan sağlanmaktadır.'''' MEMUR MAAŞLARINDAKİ ARTIŞLAR Maliye Bakanı Unakıtan, devlet memurlarının 2006 yılı aylıklarında yapılacak artışların, ilk kez yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar ile Kamu İşveren Kurulu arasında yapılan toplu görüşmelerde sağlanan mutabakat çerçevesinde belirlendiğini kaydetti. Buna göre; memur aylıklarının, Ocak ve Temmuz ayında ayrı ayrı yüzde 2.5 oranında, kümülatif bazda ise yüzde 5.1 oranında artırılacağını ifade eden Unakıtan, ''''Bu artışın yanısıra ek ödemesi bulunmayan kurumlarda istihdam edilen personele, Ocak ayından itibaren yaklaşık 40 YTL, Temmuz ayından itibaren ise bu tutara 40 YTL daha eklenmek suretiyle yaklaşık 80 YTL tutarında ilave ödeme yapılacaktır'''' dedi. Bakan Unakıtan, şöyle konuştu: ''''Eş için uygulanmakta olan aile yardımı ödeneği, gösterge rakamı 1.250’den 1.450’ye çıkarılmaktadır. Sendika üyesi olan personele sendika aidatlarından kaynaklanan kayıplarının telafisi amacıyla aylık 5 YTL tutarında ödeme yapılacaktır. Böylece, 2006 yılında kümülatif bazda en düşük dereceli memur maaşı yüzde 19.9, ortalama memur maaşı yüzde 12.7 ve en yüksek memur maaşı ise yüzde 5.1 oranlarında artacaktır. 2006 yılı için tüketici fiyatlarında öngörülen kümülatif artışın yüzde 5 olduğu dikkate alındığında, özellikle alt gelir gruplarında yer alan devlet memurlarının aylıklarında yapılacak artışın enflasyonun çok üzerinde olduğu görülmektedir. Yapılacak artışlar sonucunda, en düşük dereceli memurun maaşı Ocak ayında 541 YTL’den 595 YTL’ye, Temmuz ayında ise 650 YTL’ye yükselecektir.'''' VERGİ SİSTEMİ Bakan Unakıtan, devletin sunduğu hizmetlerin en önemli finansman kaynağı olan vergi, yatırım, tasarruf, büyüme, gelir dağılımı başta olmak üzere birçok makro ekonomik gösterge üzerinde etkili olması özelliğiyle de önemli bir maliye politikası aracı olduğunu söyledi. Bu özelliğin, vergi ile ilgili konuların sosyal ve ekonomik yapıdaki gelişmeler paralelinde sürekli olarak gözden geçirilmesini gerekli kıldığını vurgulayan Unakıtan, aynı şekilde, vergi sistemindeki değişiklerin de sosyal ve ekonomik alana doğrudan yansımasının kaçınılmaz olduğunu bildirdi. Unakıtan, bu nedenle vergi konusundaki düzenleme ve uygulamaların azami hassasiyet gerektirdiğini belirtti. 29 İLDE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULDU Bakan Unakıtan, sistematik bir yaklaşım gerektiren kayıtdışı ile mücadele için vergi sisteminin belirttiği ilkeler çerçevesinde dizayn edilmesinin yanı sıra, etkin bir vergi idaresine de ihtiyaç duyulduğunu anlatarak, şunları kaydetti: ''''Bu anlayış doğrultusunda, ’Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’ ile gelir idaresinin yapılandırılması konusunda ilk adım atılmıştır. Bu kanun uyarınca, yetki alanı içinde ekonomik faaliyetleri ve gelişmeleri yakından takip etmek, sektör ve mükellef gruplarının ihtiyaçlarına uygun hizmetleri en iyi şekilde sunmak amacıyla doğrudan gelir idaresine bağlı olarak 29 ilde vergi dairesi başkanlıkları kurularak, 16 Eylül 2005 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmişlerdir. Söz konusu gelişmelerle eş zamanlı olarak gelir idaresinin teknolojik altyapısını güçlendirmeye dönük çalışmalar da sürdürülmektedir.'''' VERGİ SİSTEMİNİN YAPILANDIRILMASI Maliye Bakanı Unakıtan, vergi sisteminin yapılandırılmasının belirli bir strateji çerçevesinde devam ettiğini söyledi. Unakıtan, ''''Bu çerçevede şimdiye kadar; enflasyon muhasebesi uygulaması başlatılmıştır. Gelişmişlik düzeyi göreceli olarak düşük illerimiz için yatırım ve istihdam teşviki getirilmiştir. Eğitim, sağlık, kültür ve spora önemli vergi kolaylıkları sağlanmıştır. Yatırım indirimi, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili teşvikler, basit, etkin ve otomatik işler hale getirilmiştir. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükü düşürülmüştür'''' dedi. Gelinen bu aşamada, mükelleflerin gönüllü uyumunu kolaylaştıracak ve kolayca uygulanabilecek bir vergi sisteminin oluşturulmasının öncelikli hedef olarak belirlendiğini dile getiren Bakan Unakıtan, bu çerçevede, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları’nın sadeleştirilerek yeniden yazımı konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kemal Unakıtan, şöyle konuştu: ''''Bu kapsamda, hem mükelleflerimizin hem de vergi idaresi açısından büyük kolaylık sağlayan e-Beyanname uygulaması yaygınlaşarak devam etmektedir. 27 Ekim 2005 tarihi itibariyle internet ortamında alınan beyannamelerin sayısı 13 milyon 284 bine ulaşmıştır. Vatandaşlarımızın vergi dairesine gitmeden, bankalar aracılığıyla cari dönem vergi borçlarını öğrenebilme ve vergi borçlarını ödemeleri konusunda yeni kolaylıklar getirilmiştir. Yapılan bir başka düzenlemeyle, akaryakıt istasyonlarında belge düzeninin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede önemli bir adım olan ’akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanma uygulaması’ başlatılmıştır.'''' GELİR BÜTÇESİ Bakan Unakıtan, 2006 yılı bütçesinde genel bütçe gelirlerinin konsolide bazda 156.2 milyar YTL, vergi gelirlerinin ise 132.6 milyar YTL olarak tahmin edildiğini vurguladı. Unakıtan, ana kalemler itibariyle konsolide bazda bütçe gelirlerini, ''''Vergi Gelirleri 132.6 milyar YTL, vergi dışı gelirler 21 milyar YTL, sermaye gelirleri 2.3 milyar YTL, alınan bağış ve yardımlar 0.4 milyar YTL'''' olarak sıraladı. Unakıtan, ''''Bugün itibariyle 2005 yılı vergi gelirleri tahsilatının yaklaşık 119.7 milyar YTL olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre, 2005 yılı vergi gelirlerinin GSMH’ya oranı yüzde 24.7 civarında olacaktır. Daha önce ifade ettiğim 2006 yılı vergi gelir tahmini dikkate alındığında, bu oranın 2006 yılında yaklaşık olarak aynı seviyede gerçekleşeceği anlaşılmaktadır'''' diye konuştu. Maliye Bakanı Unakıtan, iktidarda bulundukları yaklaşık 3 yıllık süre içerisinde, Türkiye’nin 40 yılı aşkın süreden beri devam eden AB üyeliği hedefini sondan bir önceki aşamaya kadar getiren, enflasyonu yüzde 8’in altına indiren, kişi başına milli geliri 5 bin dolar seviyesine çıkaran, bütçe açıklarını 40 milyar YTL’den 14.6 milyar YTL seviyesine indirerek bu konudaki Maastricht kriterini yakalayan, 1 milyondan fazla işsiz vatandaşa iş ve aş imkanı sağlayan AK Parti Hükümeti’nin yıllık bazda 4. bütçesini sunduğunu kaydetti. 2006’DA YATIRIMA 15 MİLYAR YTL Unakıtan, sözlerini şöyle tamamladı: ''''Mali disiplinin, makro ekonomik istikrar için vazgeçilmez önemde olduğu anlayışıyla hazırlanan bu bütçeyle, daha önceki bütçelerimizde olduğu gibi, faiz yükünün azaltılması ve harcamalarda etkinlik sağlanması suretiyle tasarruf edilen kaynaklar, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırım ve benzeri diğer harcamalara ayrılmaktadır. 2006 bütçesinde yatırımlar için kullanılacak toplam tutar 15 milyar YTL düzeyine ulaşmaktadır. 2002 yılında 7.3 milyar YTL olan bu tutarın 2005 yılında 11.3 milyar YTL olması öngörülmektedir. Rehavete kapılmadan milletçe aynı azim ve gayretle çalışmaya devam edelim. Sağlanan huzur ve istikrar ortamının kıymetini bilelim ve sahip çıkalım. Çünkü, huzur ve istikrar ortamının devam etmesi aynı zamanda daha az faiz ödemesi ve daha az borç yükü demektir. Bu ise daha fazla eğitim ve sağlık hizmeti, daha fazla yol, su ve elektrik, kısaca daha fazla aş, iş ve refah demektir. 2006 bütçesini gerçekçi ve samimi bir yapı ve düşünce içerisinde huzurunuza getirdik. TBMM’ye sunduğumuz 2006 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’nda ülkemizin imkanları ile ihtiyaçlarını en iyi şekilde bir araya getirmeye özen gösterdik.'''' (milliyet)

İLGİLİ HABERLER