Bilim
  • 29.4.2010 00:10

TÜRKCELL'E KAZIK FATURA CEZASI!..

ANKARA - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu, Turkcell A.Ş'ye, GSM Azami Tarife Çizelgesi'ndeki GSM-GSM üst sınırının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle 2008 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 16 milyon 51 bin 327,94 TL'nin yüz binde 667'si oranında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet sitesinde yayımlanan kararda, BTK'nın,şirketin ''Azami Tarife İhlali'' konusundaki savunma metnini 5 Mart 2010'da aldığı ve Ek Soruşturma Raporu'nu 19 Mart 2010'da tamamladığı belirtildi.
Kararda, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun ''Kurumun Yetkisi ve İdari Yaptırımlar'' başlıklı 60'ıncı maddesi ile 5809 sayılı Kanun'un ''Uygulama'' başlıklı geçici 1'inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükümler sıralanarak, şu ifadelere yer verildi:
''Turkcell'in, Kurumumuz tarafından belirlenen azami fiyat sınırlarının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle 15 Ekim 2009 tarih ve 2009/İK?07/515 sayılı Kurul Kararı ile tespit edilen GSM Azami Tarife Çizelgesi'nin ihlali nitelik itibarıyla incelendiğinde, kamu hizmeti niteliğindeki mobil telefon hizmetini Turkcell'den almayı tercih eden abonelerin yarısından fazlasının söz konusu ihlal nedeniyle olumsuz etkilendiği anlaşılmaktadır.
25 Mart 2009 tarih ve 2009/DK-07/149 sayılı Kurul Kararı ile 25 Mart 2009 tarih ve 2009/DK-07/151 sayılı Kurul kararının tebliği üzerine Turkcell dışındaki diğer GSM işletmecilerinin uygulamakta oldukları tarifeleri, GSM Azami Tarife Çizelgesi'yle onaylanan azami sınıra uygun şekilde değiştirerek Kurumumuza bildirmelerine rağmen; Turkcell uygulamakta olduğu tarifeleri, Azami Tarife Çizelgesi'ne uygun olarak değiştirme ve uygulama hususlarındaki yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmemiştir.
15 Ekim 2009 tarih ve 2009/İK?07/515 sayılı Kurul Kararı ile abonelerden fazladan alınan konuşma tutarlarının abonelere iade edilmesine ilişkin olarak Turkcell'e getirilen yükümlülük çerçevesinde söz konusu iadelere yönelik çalışmalar Turkcell tarafından sürdürülmektedir. Bu kapsamda önemli bir abone grubunun iadeye konu hatlarına iade yapıldığı, iade sürecinin kalan aboneler açısından devam ettiği görülmektedir.
Diğer taraftan, Turkcell tarafından azami tarife çizelgesinin uygulanması konusunda geçmişte kuralların ihlal edildiğine ilişkin olarak Kurumumuzca tesis edilmiş bir işlem mevcut değildir. Bu kapsamda yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde, 5809 sayılı Kanun'un 6'ncı maddesinin (s) bendi, 60'ıncı maddesinin birinci fıkrası, Geçici 1'inci maddesi ve 5 Eylül 2004 tarih ve 25574 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telekomünikasyon Kurumu Tarafından İşletmecilere Uygulanacak İdari Para Cezaları ile Diğer Müeyyide ve Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 13'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ve 32'nci maddesi hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca,
Kurum tarafından belirlenen 25 Mart 2009 tarih ve 2009/DK-07/151 sayılı Kurul kararıyla onaylanan 'GSM Azami Tarife Çizelgesi'ndeki GSM-GSM üst sınırının üzerinde tarife uygulaması nedeniyle Turkcell hakkında 2008 yılı net satış tutarı olan 8 milyar 16 milyon 51 bin 327,94 TL'nin yüz binde 667'si oranına tekabül eden tutarda idari para cezasının uygulanması,
İhlal nedeniyle iade yapılması gereken abonelere Kurul kararı uyarınca Turkcell tarafından yapılan/yapılacak iadenin, tüketicilerin 'fazlaya ilişkin haklarını' ihlal etmeyeceği ve tüketicilerin söz konusu haklarının saklı olduğu dikkate alınarak, Turkcell tarafından GSM Azami Fiyat Çizelgesi'nin ihlali nedeniyle mağdur edilen tüketicilerin, mağduriyetlerinin giderilebilmesi için gerekli önlemlerin Turkcell tarafından alınması, hak düşümü ve zaman aşımı sürelerinin dikkate alınması, söz konusu ihlale ve iade sürecine ilişkin bütün bilgi ve belgeler ile kayıtların Turkcell tarafından yasal zaman aşımı süresince muhafaza edilmesi, yasal süreler içerisinde tüketicilerin haklarının iade edilerek mağduriyetlerinin giderilmesi,
İşbu Kurul kararının Kurum internet sayfasında yayımlanması hususlarına karar verilmiştir.''

Güncellenme Tarihi : 24.3.2016 08:18

İLGİLİ HABERLER