Gündem
  • 31.1.2007 16:38

BU SÖZLER KOMİSYONDA TARTIŞMA ÇIKARDI

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, orman kadastrosuna ilişkin sorunların giderilmesini öngören yasa tasarısını benimsedi.
      Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mustafa Demir’in başkanlığında, tali komisyon olarak Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısını görüştü.
      Komisyonda benimsenen tasarı, tapu ve kadastro hizmetlerinde etkinliğin sağlanması, kadastronun en kısa sürede bitirilebilmesi ve orman kadastrosuna ilişkin karşılaşılan aksaklıkların giderilerek uyumun sağlanması amacıyla tapu ve kadastro mevzuatında değişiklik yapıyor.
      Personel istihdamında güçlük çekilen, işlem hacmi 500’ün altında olan tapu sicil müdürlüklerinde, akitli ve akitsiz işlem yapma yetkisi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, yakın il veya ilçe tapu sicil müdürlüklerinde çalışan personele belirli günlerde yetki veriliyor. Bununla, konut kredisi işlemlerinde uygulamada birlik sağlanarak, işlemlerin daha kısa sürede sonuçlandırılması suretiyle vatandaş yakınmalarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.
      Tasarıyla, henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, Kadastro Kanunu hükümlerine göre belirlenen orman sınırı, orman kadastro komisyonunca belirlenen orman sınırı niteliğini kazanacak.
      Kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında daha önce kesinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları, kadastro ekibince düzeltilecek. Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilecek.
      Bildirim tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilecek.
      Sınırlaması ve orman sınırları dışına çıkarma işlemleri bitirilen köy ve beldelere ait düzenlenen kadastro dosyaları, Orman Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Dosyalarda bulunacak şekli ve hukuki eksiklikler, komisyonlarca düzeltildikten sonra kadastro tutanak suretleri haritalarıyla birlikte orman kadastro komisyonlarınca ilgili köy ve beldelerin uygun yerlerine asılmak suretiyle ilan edilecek. Ayrıca, tutanak suretleri ile haritalar, Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünün mahalli kuruluşlarına intikal ettirilecek.
      Orman kadastro komisyonlarınca yapılmış olan çalışmaların 6 ay olan askı ilanı süresi, 30 güne indiriliyor.
      Tespitlere ait tutanakların kesinleştiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz edilemeyecek ve dava açılamayacak.
      Amme müesseselerine ait ormanların kadastrosu da bu düzenleme hükümlerine göre yapılacak.
      Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 18, taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla bağışlanmasından, rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden binde 9 harç alınacak.
      Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan görevlendirmeler hariç olmak üzere, memuriyet mahalli dışında kalması koşuluyla asıl görevli olduğu müdürlüğün yetki alanı dışında geçici görevle görevlendirilen personele arazi tazminatı yerine, Harcırah Kanununa göre ödeme yapılacak.
      Orman Kanununa göre başlanan orman kadastrosu, bu düzenlemeye göre sonuçlandırılacak.
      Komisyonda verilen bir önergeyle, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunan memurlar ile sözleşmeli personele, en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) yüzde 175’ini geçmemek üzere döner sermaye bütçesinden ek ödeme yapılması sağlandı.
     
     GÖRÜŞMELER
      Tasarının tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Erdal Karademir, hazırlanan tasarının bir maddesinin Tapu Kanununda değişikliği önerdiğini, diğer 5 maddenin ise Orman Kanunu ilgilendirdiğini söyledi.
      Türkiye’nin 1937 yılından bu yana tesis ve orman kadastrosunun bitirilememesinin eksiklik olduğunu dile getiren Karademir, bugüne kadar orman kadastro komisyonlarının, öncelikle 2B arazilerini dışarıya çıkarmayla ilgili çalışmalar yaptığını savundu.
      CHP’li Karademir, önce orman kadastrosunun bitirilmesi gerektiğini, ardından 2B arazilerinin dışarı çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, tasarıda getirilen
      kimi hükümlerin 2B alanlarını meşrulaştırmaya yönelik olduğunu ileri sürdü.
     
     TARTIŞMALAR
      Getirilmek istenen düzenlemeyle kadastrosu tamamlanan ve tapusu olmayan kişilere 10 yıl geriye dönük olarak hak arama imkanı getirildiğini öne süren Erdal Karademir, "Bu düzenleme orman vasfını yitiren alanlara yönelik itirazları artıracak. 2B arazilerini işgal edenler, hak talep etmek için mahkemelere koşacak. Orman arazisi üzerinde ev yapıp ceza almış bir başbakanımız var" diye konuştu.
      Bunun üzerine Komisyon Başkanı Demir ve AK Parti Milletvekilleri, "Elinde belge var mı?" diye tepki gösterdi. Karademir, bununla ilgili elinde belgenin olduğunu savunarak, "Sayın Başbakan 10 ay ceza almış, bu para cezasına çevrilmiş. Sicilinden silinmiştir" dedi.
      AK Parti İstanbul Milletvekili Nusret Bayraktar ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığından önce, orman arazisinde 6 villasının bulunduğuna dair bir gazeteci tarafından iddia ortaya atıldığını belirterek, "Sayın Başbakan o gazeteciye ’Bunu ispat edin 3’ünü size vereceğim’ dedi. Sizi iddialarınızı ispata davet ediyorum. Böyle bir şey yok" diye konuştu.
      Komisyonda, orman kadastro komisyonlarınca düzenlenen tutanakların askı suretiyle ilanının ardından tapu sahibi olmayanların itiraz sürelerini geriye dönük 10 yıl çıkaran madde üzerinde de tartışmalar yaşandı.
      CHP’li Karademir’in, "Orman Bakanlığı temsilcisinin görüşü nedir?" diye sorması üzerine, Çevre ve Orman Bakanlığı Hukuk Müşaviri Nalan Aydın, hak sahibi olmayanların itirazlarına ilişkin Yargıtay ve Anayasa Mahkemesinde kesinleşmiş kararların bulunduğunu belirterek, "Böyle bir düzenleme orman işgalini artırır" dedi.
      AK Parti Trabzon Milletvekili Asım Aykan da Aydın’ın tutumunu doğru bulmadığını kaydederek, "Bir bürokratın milletvekillerinin alacağı kararlara itirazda bulunması doğru değil" diye konuştu.
      Karademir ise Aydın’ı daha önce tanımadığını, ilk kez komisyonda gördüğünü dile getirerek, hukuk müşavirinin görüşlerine katıldığını söyledi.
      Komisyon Başkanı Demir’in araya girmesiyle tartışmaya son verildi.

İLGİLİ HABERLER