Gündem
  • 29.7.2009 00:00

HSYK'DAN ERGENEKON AÇIKLAMASI!..

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanvekili Kadir Özbek ve yüksek yargıdan gelen 9 üye tarafından ortak açıklama yapıldı. Ergenekon davası ile ilgili yargı bağımsızlığının korunması amacıyla azami hassasiyetin gösterildiği ve davaya bakan mahkemenin başkan ve üyeleriyle ilgili HSYK'nın herhangi bir düşünce, önerisinin başından beri olmadığı ifade edildi.

Yapılan ortak açıklamada, hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile ilgili olarak 2009 yılı yaz kararnamesi çalışmaları sırasında medyada çıkan haberler nedeniyle kurul görüşmelerinin gizliliği dikkate alınarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, 2009 yılı yaz kararnamesinde uygulanacak ilkelerin Kurul tarafından daha önceden belirlendiği ifade edildi. 2992 sayılı Adalet Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un 18. maddesi uyarınca kararname taslağını hazırlanan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Yüksek Kurul'un büro işlemlerini yürüten Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce Adli Yargı Hakim ve Savcıları Hakkındaki Kararname Taslağının 15 Haziran 2009, Adli Yargı Unvanlı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Kararname Taslağının ise 6 Temmuz 2009 tarihlerinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerine verildiği belirtildi. 2461 sayılı Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nun 19, Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26 ve İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinin 25. maddeleri uyarınca taslaklar ile getirilen teklif ve önerilerin gizli ve açık sicilleri ve diğer evrakı ile birlikte Kurul tarafından en geç 1 ay içerisinde incelendiği bildirildi. Aynen veya gerekli görülen değişikliklerin, oylanarak karara bağlandığı belirtilen açıklamada, Personel Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan taslağın, Yüksek Kurul'un çalışmaları için hazırlandığı, gündeme alındıktan sonra taslak üzerinde her türlü tasarruf hakkının kurula ait olduğu kaydedildi. Taslağın görüşülmesi sırasında üyeler tarafından değişiklik tekliflerinin verilmesinin ve önerilerin getirilmesinin hem yasal hem de işin gereği olduğuna işaret edilen açıklamada, çalışmalar sonunda adli ve idari yargıda bin 585 hakim ve savcının atamalarının gerçekleştiği bildirildi.

Ergenekon davasıyla ilgili olarak basında uzun süredir çeşitli haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu soruşturmayla ilgili olarak, Kurulumuza yapılan çok sayıdaki başvuru ve şikayetlere ilişkin dilekçeler, gereği için Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiş olup, bugüne kadar yapılan işlemlerin aşama ve sonuçları konusunda kurumumuza herhangi bir cevap verilmediği gibi, ilgili dosyalar incelenmek üzere istenildiği halde gönderilmemiştir" denildi.

Açıklamada yargı bağımsızlığıyla ilgili olarak şu sözlere yer verildi: "Yargı bağımsızlığını korumakla sorumlu ve görevli olan HSYK, kendisine intikal eden başvuru ve şikayetlerde ileri sürülen ve dilekçelerin ekinde sunulan karar örneklerinde görülen birtakım usuli yanlışlıkların Anayasa, Ceza Muhakemesi Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve tarafı olduğumuz uluslararası anlaşmalarda yer alan, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlali sonucunu doğurabilecek uygulamalardan kaçınılması,
mağduriyetlere sebep olunmamasını teminen, bu hususların yargı denetiminden geçirilmesini sağlamak üzere gerekli hukuki çalışmaları yaparak, Adalet Bakanlığınca 'kanun yararına bozma' yoluna başvurulması için oy çokluğuyla karar almış olup buna ilişkin süreç devam etmektedir.
Bilinmesinde yarar vardır ki HSYK'nın seçilmiş üyeleri, hiçbir şekilde soruşturmaların içeriği ve kişilerle ilgili olmaksızın, yukarıda belirtilen hukukun temel ilkeleri ihlal edilmeksizin kısa sürede sonuca ulaştırılmasını beklemektedirler. Bu, aynı zamanda insan hakları ve adil yargılanma hakkının ve yargının itibarının korunmasının ana unsurudur".

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun devam eden dava ile ilgili yargı bağımsızlığının korunması amacıyla azami hassasiyeti gösterdiği belirtilen açıklamada, "Bir kısım basında haksız bir şekilde yer aldığı gibi Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun davaya bakan mahkemenin başkan ve üyeleri ile ilgili herhangi bir düşünce, öneri ve tasarrufu başından beri olmamıştır" denildi. Açıklamada, "Ancak, soruşturmanın her noktasında basın ve bir kısım siyasetçilerin ölçüsüzce her noktada yargıyı etkileyecek
şekilde yer almalarına fırsat verilmiş olması; gizlilik kurallarına uyulmasının sağlanamaması, özellikle soruşturmaya konu olan bir kısım hususların kişi haklarını ihlal edecek ve daha da önemlisi soruşturmanın değişik evrelerinde karar verme durumunda bulunan hakimleri etkileyebilecek, onların üzerinde baskı ortamı oluşturabilecek şekilde önceden yayınlanması, CMK 250. madde kapsamında görevli ikinci bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili görevlendirilmesini gerekli kılmış, ayrıca bugüne kadar Yüksek Kurul ve Adalet Bakanlığı'na intikal eden şikayet ve başvurular ile ilgili yasal işlemlerin başlatılıp tamamlanması ve Yüksek Kurula bilgi verilmesi, buna göre işlem yapılmasına oy çokluğuyla karar verilmiş bulunmaktadır" sözlerine yer verildi.

Açıklamada, hiçbir ayrım yapılmaksızın bütün davaların sahibinin Türk milleti ve onun adına yargı yetkisini kullanan yargı organları olduğu ve bu konunun her türlü tartışmadan uzak tutulmasının zorunlu olduğu kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, kuvvetler ayrıldığına dayanan demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğu belirtilen açıklamada, hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği ve hakkın, hukukun, hakkaniyetin ve adaletin en üst düzeyde gerçekleşmesinin toplumsal barış, emniyet ve güven açısından esas olduğuna işaret edildi. Açıklamaya şöyle devam edildi: "Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yargı bağımsızlığına, hakim teminatına ve yargıya müdahaleye yönelik her türlü olumsuz bakışa ve davranışa, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli duyarlılığı ve hukuki duruşu gösterecektir. Bu husus Yüksek Kurulun anayasal görevidir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, yüksek yargıdan gelen üyeleri gelişen bu süreçte görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde, yasaların emrettiği sınırlar ve gizlilik çerçevesinde hareket etmiştir. Ancak ne yazık ki Kanun gereği gizli olması gereken, sızdırılması suç teşkil eden ve somut gerçeklerle de bağdaşmayan bazı bilgiler sorumsuzca basına verildiğinden, kamuoyunda bilgi kirliliğine neden olmuştur".

İLGİLİ HABERLER