Gündem
  • 9.7.2009 20:42

CUMHURBAŞKANI GÜL'DEN ONAY

ANKARA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'u onayladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayladığı 5917 sayılı Kanun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.
Kanuna göre, kaymakam adaylığı yazılı sınavı, İçişleri Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına düzenlenecek protokole göre yaptırılacak. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puanın altına düşülmemek şartıyla en yüksek puandan başlanarak alınacakların 4 katı kadar aday mülakata çağrılacak. Puanların tutanağa geçirileceği mülakatta, herhangi bir kayıt sistemi kullanılmayacak.
Kaymakam adayları, il özel idarelerinde staj yapacak. Boş ilçelerin sayısının artmasından dolayı hizmetin aksamaması amacıyla da kaymakamlık kursu, gerekli görüldüğü takdirde öne alınacak. 26 Ekim 2008 tarihinde yapılan yazılı sınavı kazandığı ilan edilen kaymakam adayların tümü, mülakata çağrılacak.

-EMNİYET PİLOTLARINA TERFİ İMKANI-
Maliye Bakanlığına bağlı Kefalet Sandığı, 3 kişiden meydana gelecek. Bunlara ödenecek ücret, KİT yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri çerçevesinde belirlenecek.
Kefalete tabi personelin sandıktan ilişiklerinin kesilmesine ve aidatların geri verilmesine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ve bağlı ortaklıklarında çalışanların Kefalet Sandığındaki statüleri devam ettiği sürece, sandıktan ilişikleri kesilmeyecek.
Emniyet teşkilatındaki pilotlar, meslek derecelerine göre, ''Uçuş Kıymetlendirme Kurulu Üyesi'', ''Havacılık Müdürü'', ''Pilot'' unvanlarına terfi edebilecek.

-PTT'DEN BANKALARA DESTEK HİZMETİ-
PTT, denetlemeye ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bankacılık Kanuna tabi olmaksızın bankalarla yapacağı sözleşmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti verebilecek. PTT, bankaların şubesi bulunmayan yerlerde, bu bankalar adına şube işlemlerini yürütebilecek.

-YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORÇLARI-
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'na eklenen maddeyle, ödenmeyen yüksek öğrenim kredi borçları yeniden yapılandırılacak.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takibe alınmış yüksek öğrenim kredi borcu olanlar, 3 ay içinde başvuruda bulunacak. Borcun tamamının, başvuru süresi içinde defaten ödemesi durumunda, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanan gecikme zammının yüzde 75'i, 12 ay içinde aylık taksitler halinde ödenmesi halinde hesaplanan gecikme zammının yüzde 50'si, 24 ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda hesaplanan gecikme zammının yüzde 25'i, 36 ay içinde aylık eşit taksitler halinde ödenmesi durumunda ise hesaplanan gecikme zammının yüzde 10'u terkin edilecek.
Aylık taksitlerin süresinde ödenmemesi halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenen tutarlar, iade edilmeyecek. Bu kapsamdaki alacaklara karşılık yapılmış hacizler, ödemeler nispetinde kaldırılacak.

-SANATÇILARIN İSTİHDAMI-
Belediye tiyatro ve orkestralarında görev alan sanatçı, stajyer sanatçı, sanat uygulatıcısı ve sahne uygulatıcılarının istihdamında Maliye Bakanlığı vizesi gerekmeyecek.
Aynı alanda birden fazla örgün veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunduğu yerlerde eğitim kampüsü kurulabilecek ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim kampüsü yönetimi oluşturulabilecek.

-ELEKTRİK VE HAVA GAZI TÜKETİM VERGİLERİ-
31 Aralık 2009 tarihine kadar belediyelere verilmesi öngörülen elektrik ve hava gazı tüketim vergileri, genel bütçeye aktarılacak.

-SAĞLIK HİZMETLERİNDE KATILIM PAYI-
Maliye Bakanlığınca belirlenen hastalık gruplarına göre yatarak tedavide sağlanan sağlık hizmetleri için hizmet bedelinin yüzde 1'ine kadar katılım payı alınacak.
Yatarak tedavide katılım payını almamaya, yarısına kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya Maliye Bakanlığı yetkili olacak. Yatarak tedavide alınan katılım payının tutarı, bir takvim yılında asgari ücret tutarını geçmemek kaydıyla her bir yatarak tedavi için asgari ücretin dörtte birini geçemeyecek.
Ayakta tedavilerde hekim ve diş hekimi muayenesinden 2 TL katılım payı alınacak.

-ÖĞRETMENLERE YAPILAN FAZLA ÖDEMELER-
Geçici görevlendirilen öğretmenlere yapılan fazla ödemeler geri alınmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda ilgili mevzuatına göre geçici olarak görevlendirilenlere, 1 Temmuz 2006 ile 23 Ocak 2009 tarihleri arasında yapılan ek ödemeler nedeniyle borç çıkarılmayacak. Çıkarılmış borçların tahsilinden vazgeçilerek, borç takibi işlemine son verilecek.
Polis meslek yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanlarının aldıkları zamlı maaş, sürekli hale getirilecek.

-BORÇLANMA LİMİTİ 5 KAT ARTIRILIYOR-
2009 yılı için, Hazine'nin net borç kullanım tutarı, 1 Ocak 2009 tarihinden geçerli olmak üzere 5 kat artırılarak, 74,8 milyar liraya çıkarılacak.
Devlet Yatırım Bankası tarafından 1977-1996 döneminde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürlüğüne aktarılan 755 TL, 1977 yılındaki ana para tutarı üzerinden ödenmek suretiyle kapatılacak. Böylece TKİ'den alınması gereken 24 bin 827 TL'lik faizin tahsilinden vazgeçilecek.

-PARMAK İZİ VERİLERİ KAYDEDİLMEYECEK-
Nüfus cüzdanının yerini alacak Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının, pilot ve genel uygulamasında, kişilerin parmak biyometri verisi yer alacak. Parmak biyometri verisi, kartta yer alan yonga ve yongaya nakledilmek üzere geçici belleğe kaydı dışında hiçbir yerde kaydedilmeyecek, bulundurulmayacak ve saklanamayacak. Parmak izi biyometri verisinin türü ve alınma yaşı yönetmelikle belirlenecek.
Kimlik Paylaşımı Sisteminde ve Adres Paylaşımı Sisteminde yer alan bilgilerin genel yönetim kapsamında bulunan kamu idareleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişiler tarafından paylaşılmasının karşılığında, katılma payı alınacak. Katılma payı, Kimlik ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan her bir sorgu için 2 kuruştan hesaplanacak. Köy ve mahalle muhtarlıkları katılma payından muaf tutulacak.

-''VARLIK BARIŞI'' UYGULAMASI-
''Varlık barışı'' uygulamasının süresi, 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılacak. ''Varlık barışı'' kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek, tarhiyat yapılacak. İndirimi reddedilen KDV'ye ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedel olacak. Ancak indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde, mahsup edilecek matrah tutarında yüzde 18'lik KDV dikkate alınacak.
Bakanlar Kurulu, başvuru ve bildirim süresini 3 ay daha uzatabilecek.

-TAM MÜKELLEF KİŞİ VE KURUMLAR-
1 Mayıs 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarının, Türkiye'de bulunmayan kurumlardan sağladıkları iştirak kazançlarının ve yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde edilen ticari kazançların, 28 Şubat 2010 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmesi halinde, bunlar gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutulacak.
Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların 1 Kasım 2009 ile 31 Aralık 2009 tarihleri arasında tasfiyesinden doğan kazançlarının yıl sonuna kadar Türkiye'ye transfer edilmesi halinde de gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacak.

-VERGİ İNCELEMESİ BAŞLAMIŞ OLANLAR-
Süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19 Haziran 2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemesi başlatılanlar, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun (vergi incelemesi yapılmamasıyla) ilgili maddesinden yararlanamayacak.
Bu şekilde söz konusu tarihten önce vergi incelemesine alınanlar, incelemelerde tespit edilen matrah farklarından mahsupta bulunamayacak.

-10 LİRALIK TOPLU GÖRÜŞME PRİMİ VERİLECEK-
Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna, SEKA Genel Müdürlüğü yerine, Çevre ve Orman Bakanlığı temsilci gönderecek. Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda, Anadolu gazete sahiplerinin temsilci sayısı 3'e çıkarılırken, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasının temsilci sayısı ise 2'ye düşürülecek.
Kurumlarda mali yılla sınırlı sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışacakların pozisyon unvan ve niteliklerinin belirlenmesinde standardizasyonun sağlanması, ihtilafların azaltılması için Bakanlar Kuruluna yetki verilecek.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezine, genel bütçeden doğrudan Hazine yardımı yapılabilecek.
Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu, özel bütçeli kurumlar arasında yer alacak.
Kamu görevlileri sendikasına üye olup, kendisinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine, kesintinin yapıldığı her ay için 10 lira toplu görüşme primi verilecek.

-ÇİFTÇİLERİN ELEKTRİK BORÇLARI-
Çiftçilerin tarımsal sulamadan kaynaklanan elektrik borçları yeniden yapılandırılacak. 31 Mayıs 2009 itibarıyla tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan her türlü borçlarının; yargıya intikal edip etmediğine ve daha önce herhangi bir ödeme planına bağlanıp bağlanmadığına bakılmaksızın, sulhen tahsili hususunda TEDAŞ yetkili olacak. Bu yetki çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde başvuranlar, TEDAŞ ile sulh sözleşmesi imzalayacak.

İLGİLİ HABERLER