Gündem
  • 31.8.2007 16:46

HÜKÜMET PROGRAMI: ERDOĞAN, 'BÜTÜN İŞLEMLER TEK KART İLE YAPILACAK'

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bakanlar kurulu listesi onaylanan 60. hükümetin programını TBMM Genel Kurul’da okunuyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "kısa bir süre içerisinde, “Tek Kart" projesi milletimizin hizmetine sunulacaktır. Böylece, vatandaşlar her kurum için ayrı ayrı kartlar taşımak yerine, üzerinde bulunduracağı tek bir kartla; hem vergi ve nüfus-vatandaşlık işlemlerini yapabilecek, hem sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, ruhsat, pasaport vb. işlemlerini yürütebilecektir" dedi.
      76 sayfadan oluşan hükümet programında ağırlıklı olarak hükümetin ekonomiye yaklaşımı ve önümüzdeki döneme ilişkin projelere yer verilirken, AKP’nin 22 Temmuz seçim beyannamesindeki vaatler de programı yansıdı.
      . Programın ana başlıkları şöyle:
     
     -YENİ ANAYASA-

      -Bu program, istikrar zemininde ilerleyen ekomomik ve sosyal gelişme sürecimizde bir ’sıçrama dönemi’ programıdır. Temel hedef, Türkiye’yi take-off’a, ’kalkış’a geçirerek, daha güvenli bir hıza ve yüksekliğe taşımaktır.
      -Yeni anayasa, Cumhuriyetin değiştirilemez temel nitelikleri olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini tam olarak hayata geçirmeli, bireylerin haklarını en etkili şekilde korumalı, temel hak ve özgürlükleri ‘İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin ve ‘Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği ilke ve standartlarda güvence altına almalıdır.
      -Yeni anayasa, olabilecek en geniş toplumsal uzlaşmayla hazırlanacak -Temel hak ve özgürlükler konusunda ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde belirtilen esaslar uygulanacak, özellikle Kopenhag Siyasi Kriterlerine tam uyum sağlanacaktır.
      -“Sıfır Toleransö anlayışı ile işkence, kayıp, gözaltında ölüm, faili meçhul cinayet gibi demokratik hukuk devletinde kabul edilemez insan hakları ihlallerinin üzerine, kararlılıkla gidilecektir.
      -Sivil toplum örgütlerine daha fazla açılma ve siyasal karar alma süreçlerinde ilgili toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini almaya devam edecektir.
      -Medyanın bağımsızlığına önem verilecektir. Bunun için de medyanın çoğulcu, şeffaf ve rekabetçi bir yapıda gelişmesi için gerekli adımlar atılacaktır.
     
     -YARGI SİSTEMİ-

      -Gelecek dönemde de adalet ve yargı reformu ile ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürülecek.
      -İhtilafları çıkmadan önlemek amacıyla “Koruyucu Hukuk" uygulamaları daha da geliştirilecektir.
      -Uyuşmazlıkların hızlı, basit, az giderle ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak ve böylece yargı organlarının iş yükünü azaltmak amacıyla, özellikle hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yollarını öngören yasal düzenlemeler yapılacaktır.
      -Mahkemelerin elektronik arşiv imkânlarından daha verimli bir şekilde yararlanması sağlanarak gerekli bilgi ve belgeler ile emsal kararlara zamanında erişim daha etkili hale getirilecek, yargı organları arasında kurulan bilgi ağı geliştirilecektir.
     
     -KAMU YÖNETİMİ-

      -Geçen dönem hazırlıklarını tamamlanan İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı bu dönemde çıkarılarak yerel yönetimlerimiz mali yönden de güçlendirilecek, Köy Kanunu da yenilenecektir.
      -Yolsuzluklar karşısında hükümetimiz tavizsiz tutumunu sürdürecektir.
      -Bütün kurumların hizmetlerini elektronik ortama taşıması sağlanacaktır.
      -Diğer taraftan, kısa bir süre içerisinde, “Tek Kart" projesi milletimizin hizmetine sunulacaktır. Böylece, vatandaşlar her kurum için ayrı ayrı kartlar taşımak yerine, üzerinde bulunduracağı tek bir kartla; hem vergi ve nüfus-vatandaşlık işlemlerini yapabilecek, hem sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanabilecek, hem de ehliyet, ruhsat, pasaport vb. işlemlerini yürütebilecektir.
     
     -HUZUR VE GÜVENLİK-

      -Mobil iletişim teknolojisi kullanılarak, kentlerimizin cadde, sokak ve meydanları görüntülü güvenlik denetimine alınmıştır. Proje, 58 il ve 36 ilçeye yaygınlaştırılmıştır. Gelecek dönemde, artan bir kararlılıkla ve etkinleştirilecek politika ve programlarla, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya dönük çabalarımız yoğunlaştırılacaktır.
      -Genel kolluğun önleyici kolluk yetkileri, yapılacak yasal düzenlemelerle yeniden tanımlanacak, polis ve jandarma, gerek insan kaynakları gerekse teknoloji, teçhizat ve malzeme bakımından daha da güçlendirilecektir.
      -Ulusal güvenliğimize kastedecek her türlü oluşuma karşı tavizsiz tutumumuz kararlılıkla sürecektir.
      -Türkiye’nin her bir köşesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, hiçbir bölgemizin geride kalmamasını sağlamak amacıyla çalışmalar yoğunlaşarak devam edecektir.
      -Terörizmle mücadele konusunda Türkiye’nin haklı konumunu uluslararası platformlarda etkin bir şekilde savunmaya devam edilecek.
      -Milli güvenliği güçlendirmek, ulusal birliği muhafaza etmek için verilen mücadelei, 60. hükümet döneminde de her türlü meşru aracı kullanarak devam edecektir.
     
     -MİLLİ SAVUNMA-

      -Türkiye’nin gücünü her türlü şart ve coğrafyada hissettirecek, hem konvansiyonel hem de asimetrik muharebeleri icra edebilecek, caydırıcılığı, beka kabiliyeti ve muharebe gücü yüksek bir savunma sistemi ve gücünün oluşturulması ana hedefdir.
     
     -EKONOMİ-

      -Ekonomi politikalarında “şeffaflık", “süreklilik", “tutarlılık" ve “öngörülebilirlik" ilkelerini esas almaya devam edecektir.
      -Ulusal ve uluslararası yatırımcıların Türkiye’yi bir yatırım yeri olarak tercih etmesinde; yatırımların, ekonomik büyümenin ve böylece istihdamın artmasında önemli bir rol oynayan AB hedefi, ekonominin geleceğini güçlü bir çerçeveye oturtmaktadır.
      -Uygulanan ekonomik program, demokratikleşme çabaları ile bütünleştirmeye ve bu iki süreci birbirini tamamlayan unsurlar olarak görmeye devam edecektir.
      -Özelleştirme uygulamalarını sadece kamu için bir gelir kaynağı olarak görmemekte, üretimdeki verimliliğin ve istihdamın artmasını sağlayacak önemli bir politika aracı olarak değerlendirmektedir.
      -Küresel sermayenin özellikle mal ve hizmet üretimine yönelik yeni yatırımlara yönelmesi için gerekli ortam oluşturulacak.
     
     -MALİ DİSİPLİN-

      -Türkiye’ye sermaye girişinin ve çıkışının serbest olacaktır.
      -Kurun piyasa şartlarında oluşması, ekononin iç veya dış şoklardan daha az etkilenmesini sağlayacaktır.
      -Yapısal reformlara kararlılıkla devam edecektir.
      Değerli Milletvekilleri, -2013 yılı için hedef 800 milyara yaklaşan bir milli gelire ulaşmak, kişi başına geliri 10 bin dolara çıkarmaktır.
      -Enflasyonu tek haneli seviyelere indirmenin ötesinde hedef fiyat istikrarını sağlayıp kalıcı hale getirmektir.
      -Ekonominin genelindeki fiyat artışları iktisadi kararlar alınırken ihmal edilebilir seviyelere kalıcı olarak ininceye kadar bu mücadeleye devam edilecek.
      -Bunu gerçekleştirirken operasyonel bağımsızlığını koruyacak olan Merkez Bankasına, maliye politikalarla destek verecek.
      -Gerek makro düzeydeki yapısal reformlar gerekse mal ve özellikle hizmetler sektöründe rekabeti artırıcı mikro reformlar yoluyla enflasyonun düşük tek haneli seviyelere inmesi için çalışılacak.Bu amaçla ‘enflasyon hedeflemesi’ rejimini geliştirmeye devam edilecek.
      -2009 yılında ise “Yeni" ibaresi kaldırılacak ve paramız yeniden Türk Lirası adını alacak.
      -2013 yılında ihracatımızın 200 milyar doları aşacaktır.
      -17 Nisan 2007’de açıkladığımız ve Türkiye’nin AB Müktesebatına uyumu için 2013 yılına kadar uygulayacağımız program çerçevesinde, ekonomik değişim ve dönüşümü de kapsayan 200 kadar yasal düzenleme ve 600 kadar ikincil düzenleme tamamlanacak.
      -2023 yılında satın alma paritesine göre milli hasıla büyüklüğü bakımından Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alacaktır.
     
     -DIŞ BORÇLAR-

      -Kamu borcunun milli gelire oranı daha da aşağı düşürülecektir.
      -Nominal faizler tek haneye indirilecek..
      -İstihdam üzerindeki yükler olmak üzere vergi oranlarını azaltılacak.
      -Damga vergisi başta olmak üzere, işlemler üzerindeki vergiler kademeli olarak kaldırılacak.
      -Vergi politikalarında öngörülebilirlik artırılacak, vergi mevzuatını sadeleştirilecek.
      -Kayıtdışılıkla mücadele devam edecek.
      -Bankacılık sistemde, bir yandan sektördeki rekabet ortamının gelişmesi, diğer yandan reel kesimin bankacılık sisteminden daha fazla faydalanabilmesi için gerekli her türlü önlem alınacak.
      -2013 yılında turizm gelirleri 40 milyar dolar olacak.
     
     -SANAYİ-

      -Sanayide, rekabet gücü, verimlilik ve teknolojik yenilik ekseninde özel sektör öncülüğünde dışa dönük bir yapı içinde sürdürülebilir kalkınma sağlanacak.
      -Türk Ticaret Kanunu olmak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak, idari kapasite güçlendirilecek.
      -Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı aracılığıyla, büyük yatırımcılar çekilmeye çalışılacak.
      -Yatırım teşvikleri, şeffaf ve etkin bir şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda, Devlet Yardımları İzleme Birimi kurulacak, devlet yardımlarının tek elden koordinasyonu sağlanacak.
     
     -ENERJİ-

      -Elektrik üretim ve dağıtımında özel sektör katılımının sağlanması, rekabetin oluştuğu işleyen bir piyasanın oluşturulması, tedarikçi ülkelerin çeşitlendirilmesi ve enerji üretiminde azami oranda iç kaynak kullanarak ithalata bağımlılık azaltılacak.
      -Talep açısından enerji yoğunluğunun azaltılması, verimliliğin artırılması, kayıp-kaçağın makul düzeylere düşürülmesi, israfın önlenmesi, düzenlenmiş piyasa uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanacak.
      -Doğalgaz tüm şehirlere yaygınlaştırılacak.
      -Enerji sektöründe; yatırımcıya, tüketiciye ve ilgili kesimlere güven veren, belirsizlik içermeyen bir ortam oluşturulacak.
      -Düzenlenmiş işleyen piyasa yapısını oluşturmak için başlatılmış olan çalışmalar hızla tamamlanacak, öngörülebilirlik sağlanacak ve özel sektörün yatırım yapmasının önündeki engeller kaldırılacak.
      -Ceyhan’ın uluslararası enerji piyasasında ana dağıtım noktalarından ve dünya enerji fiyatlarının oluşumunda önemli merkezlerden birisi olması için çalışılacak.
      -Doğal gaz transit boru hatlarının yapımı tamamlanarak Avrupa’ya gaz dağıtımında Türkiye’nin etkin bir rol oynaması sağlanacak.
      -Arz güvenliğinin artırılmasına katkı yapacak olan bölge ülkeleriyle elektrik ticareti geliştirilecek.
      -Hazar Bölgesi ve Ortadoğu gaz rezervlerini Avrupa pazarlarına ulaştırmayı öngören Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya (NABUCCO) Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin gerçekleşmesi için çaba sürecek.
      -Avrupa elektrik sistemine Türkiye’nin elektrik sisteminin entegrasyonuna yönelik çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak.
      -Boyabat, Deriner, Ermenek ve Ilısu Barajları tamamlanacak, Yusufeli barajının yapılmasına başlanacak.
      -Kamu yatırım programında yer alan hidroelektrik ve termik santral projelerinin hızla tamamlanmasına öncelik verilecek.
      -Alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi için çalışılacak -Nükleer enerji için gerekli hukuki çalışmalar hızla sonuçlandırılacak, özel sektörün bu alandaki yatırımları desteklenecek.
      -Mevcut elektrik üretim tesislerinin rehabilitasyonu en kısa zamanda tamamlanacak.
      -Doğalgazın elektrik üretimindeki payı düşürülecek, sektörde rekabete dayalı bir piyasa oluşturulacak.
      -Doğal gazın konut ve sanayideki kullanımının yaygınlaştırılması sürdürülecek.
      -Doğal gaz temininde tedarikçi firma sayısı ve depolama kapasitesi artırılacak, böylece arz güvenliği güçlendirilecek.
     
     -ALTYAPI VE ULAŞIM YATIRIMLARI-

      -Altyapı ihtiyacının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandıracak şekilde karşılanması esas olacak.
      -Kentsel altyapı başta olmak üzere, üretim girdi maliyetlerinin azaltılması ve pazara erişim imkanlarının geliştirilmesi ile ekonominin büyümesi ve rekabet gücünün artırılması sağlanacak.
      -Rekabetçi piyasanın oluşmadığı sektörler düzenlenerek, özel sektörün finansman ve işletme yeteneğinden maksimum derecede yararlanılacak.
      -Gelecek on yıl için; kara, deniz, demiryolu ve hava taşımacılığının birbirine paralel gelişimini sağlamak, gerçekleştirilecek projelerle deniz ve hava taşımacılığı ile demiryolu öncelikli olmak üzere tüm ulaşım türleri arasındaki dengeyi sağlanacak.
      -Bölünmüş yol ağının toplam uzunluğu 15 bin km’ye çıkarılacak.
      -Demiryolu ağını daha da geliştirilecek.
      -Havacılıkta serbestleşme politikası, dış hatları da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacak.
      -Denizcilik sektörü de liman altyapısı gözden geçirilecek, Ege ve Marmara başta olmak üzere kamu-özel sektör işbirliğiyle, lojistik merkezlerin bulunduğu büyük kapasiteli yeni liman projeleri hazırlanacak.
      -Limanların demiryolu bağlantıları geliştirilecektir.
      -Ulaştırma sektöründe, özel sektör dinamizmini de içine alan politika ve atılımlara yeni dönemde hız verilecek.
     
     -TARIM POLİTİKALARI-

      -Kırsal Kalkınma Stratejisi doğrultusunda kırsal kesimde iş imkanlarını çeşitlendirmek ve gelir düzeyini yükseltmek için kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projeleri uygularnmaya devam edecek.
      -KÖYDES projesi kapsamında köylerimizin elektrik altyapı sorunları çözülecek.
      -Tarıma verilen toplam destekler artarak devam edecektir.
      -Mazot desteği devam edecek.
      -Tarımsal kredi faiz oranları daha da aşağı çekilecek. Tarımsal krediler yaygınlaştırılarak devam edecek.
      -Tarım Bakanlığı, Hazine ve Ziraat Bankasının müşterek olarak başlattığı “yağmurlama-damlamaö ile sulama projeleri yaygınlaştırılacak.
      -Ttarım danışmanlarının sayısı 10 bine çıkarılacak ve bütün köylerimize hizmet vermeleri sağlanacak.
      -Sulama projelerine öncelik vererek rasyonel hale getirecek ve bu projelere yeterli kaynak tahsis edilecek. Barajı bitirilen projelerin, sulama ve bakım kısmını özel sektör yatırımına açılacak.
      -Yağlı tohumlar başta olmak üzere arz açığı olan ürünlere yönlendirme teşvikleri uygulanacak.
      -Havza bazlı teşviklerini ülke geneline yaygınlaştırılacak.
      -Pazar garantili sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracak tedbirler alınacak.
      -Hayvancılık sektöründe rekabet gücünü artırmak için başlatılan politikalara devam edilecek.

İLGİLİ HABERLER